Forskrift om tilskudd til nasjonale følgeprogrammer som forvaltes av Norsk Romsenter

Forskriften gjelder Norsk Romsenters forvaltning av tilskuddsordningen for nasjonale følgeprogrammer. Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 2022 med hjemmel i Stortingets budsjettvedtak kap. 922, post 72 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 fjerde ledd.

Se forskriften på lovdata.no