Forsiden

Meld. St. 24 (2013–2014)

Årsmelding 2013 for pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tidspunkt ble lov 14. desember 1951 nr. 11 om pensjonsordning for statsråder, og lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter, opphevet.

Stortings- og regjeringspensjonsloven § 8-1 lyder:

«Pensjonsordningen administreres av Statens pensjonskasse.
Pensjonskassen skal senest seks måneder etter at regnskapsåret er avsluttet, utarbeide en beretning om virksomheten i siste regnskapsår. Beretningen utarbeides for departementet og forelegges Stortinget.»

I samsvar med denne bestemmelsen, legger Arbeids- og sosialdepartementet fram melding om utviklingen i pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer i 2013. Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste ytelsene i pensjonsordningen etter nye og gamle opptjeningsregler, og en oversikt over utviklingen i ordningen i 2013.