NOU 2014: 11

Konkurranseklagenemnda— Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

Til innholdsfortegnelse

12 Forslag til ny lov om klagenemnd for konkurransesaker og lov om endringer i konkurranseloven

12.1 Ny lov om klagenemnd for konkurransesaker

§ 1 Konkurranseklagenemndas oppgaver

Konkurranseklagenemnda skal behandle klager over Konkurransetilsynets vedtak, med unntak av vedtak etter pristiltaksloven.

Konkurranseklagenemnda avgjør også klager over Konkurransetilsynets prosessledende avgjørelser, dersom de kan påklages.

§ 2 Konkurranseklagenemndas uavhengighet

Konkurranseklagenemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som administrativt er underlagt departementet. Konkurranseklagenemnda kan ikke instrueres generelt eller i den enkelte sak.

Departementet behandler klager over vedtak eller avgjørelser Konkurranseklagenemnda treffer i første instans.

§ 3 Konkurranseklagenemndas organisasjon

Konkurranseklagenemnda skal ha en leder, en nestleder og så mange medlemmer som nødvendig for å utføre nemndas oppgaver.

Konkurranseklagenemnda skal ha medlemmer med juridisk og økonomisk fagkompetanse. Leder og nestleder må ha kompetanse tilsvarende kravene etter domstolloven § 54 første ledd.

Leder og nestleder er embetsmenn og tilsettes på åremål i seks år. Åremålet kan fornyes med én periode. De øvrige medlemmer av Konkurranseklagenemnda oppnevnes av Kongen for fire år, og kan gjenoppnevnes. Oppnevnte nemndsmedlemmer kan ikke fratas vervet unntatt i tilfeller hvor et medlem ikke er i stand til eller villig til å utføre vervet på en forsvarlig måte.

Konkurranseklagenemnda treffer avgjørelser og vedtak i et utvalg på tre medlemmer. I særlige tilfeller kan leder beslutte at avgjørelser og vedtak skal treffes av en forsterket nemnd på fem medlemmer. Lederen fastsetter sammensetning av nemnda for hver enkelt sak. Flertallet av medlemmene i nemnda, slik den settes i den enkelte sak, skal ha juridisk embetseksamen eller mastergrad i rettsvitenskap.

Saker om innsyn og pålegg om opplysningsplikt kan avgjøres av leder.

§ 4 Konkurranseklagenemndas sekretariat

Leder ansetter sekretariatet.

Sekretariatet skal utføre de oppgaver som leder pålegger, eller som fremgår av forskrift etter denne lov.

§ 5 Forholdet til forvaltningsloven

Forvaltningsloven gjelder for Konkurranseklagenemnda når annet ikke følger av loven her eller av forskrift etter denne lov.

§ 6 Begrensning i Konkurranseklagenemndas kompetanse

Konkurranseklagenemndas vedtak bare gå ut på å oppheve eller stadfeste Konkurransetilsynets vedtak ved klage over vedtak etter konkurranseloven § 12 tredje ledd og § 16 annet ledd.

§ 7 Skriftlig og muntlig saksbehandling

Konkurranseklagenemnda avgjør i utgangspunktet saker etter skriftlig behandling.

Konkurranseklagenemnda avgjør med endelig virkning om det er formålstjenlig å holde muntlige forhandlinger.

Konkurransetilsynet har rett til å uttale seg i klagesaken, og kan be om innsyn i sakens dokumenter på linje med sakens parter.

§ 8 Habilitet

Et medlem av nemnda eller sekretariatet som tidligere har hatt med saken å gjøre i annet forvaltningsorgan er inhabil ved behandling av saken for Konkurranseklagenemnda. For øvrig gjelder forvaltningsloven kapittel II jf. § 3.

§ 9 Melding om klage

Når Konkurransetilsynet mottar en klage på vedtak eller avgjørelser, skal tilsynet gi Konkurranseklagenemnda melding om dette.

§ 10 Klagefrist

Fristen for å klage på vedtak om overtredelsesgebyr etter konkurranseloven § 29 er seks måneder fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

Fristen for å klage på vedtak om pålegg om å bringe ulovlig atferd til opphør etter konkurranseloven § 12 første ledd er to måneder fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part.

§ 11 Avgjørelser og vedtak

Konkurranseklagenemnda treffer avgjørelse og vedtak ved alminnelig flertall, jf. tvisteloven § 19-3.

Ved dissens gjelder tvisteloven § 19-6 (3) tilsvarende.

§ 12 Omgjøring og søksmål

Forvaltningsloven § 35 gjelder ikke. Konkurranseklagenemnda kan likevel omgjøre egne vedtak uten at de er påklaget dersom vedtakene må anses ugyldige.

Konkurranseklagenemnda kan ikke omgjøre Konkurransetilsynets vedtak av eget tiltak.

Søksmål mot Konkurranseklagenemndas vedtak og avgjørelser skal rettes mot staten ved Konkurransetilsynet, og anlegges for Borgarting lagmannsrett.

§ 13 Adgang til retting

Tvisteloven § 19-8 om retting av feil gjelder tilsvarende for Konkurranseklagenemnda.

§ 14 Forskriftshjemmel

Kongen kan i forskrift gi nærmere regler om organiseringen av og saksbehandlingen i Konkurranseklagenemnda.

12.2 Forslag til endringer i konkurranseloven

Konkurranseloven § 8 skal lyde:

§ 8Konkurransemyndighetenes organisasjon

Konkurransemyndighetene er Kongen, departementet, Konkurranseklagenemnda og Konkurransetilsynet.

Konkurransetilsynet og Konkurranseklagenemnda er uavhengige forvaltningsorganer som er administrativt underordnet Kongen og departementet. Konkurransetilsynet kan ikke instrueres om avgjørelser i enkeltsaker. Kongen kan pålegge Konkurransetilsynet å ta en sak opp til behandling. Forvaltningsloven1 § 35 gjelder ikke for departementets omgjøring av Konkurransetilsynets vedtak etter denne lov.

Kongen kan gi nærmere bestemmelser om Konkurransetilsynets organisasjon og virksomhet.

1 Lov 10 feb 1967.

Konkurranseloven § 20a. skal lyde:

§ 20 a.Klage og oppheving

Vedtak som nevnt i § 20 første ledd kan påklages1 innen 15 virkedager. Konkurransetilsynet skal bringe klagen inn for Konkurranseklagenemnda senest 15 virkedager etter at den er mottatt. Konkurranseklagenemnda må treffe vedtak i klagesaken innen 60 virkedager etter at klagen er mottatt. Bestemmelsene om fristavbrudd i § 20 sjette ledd gjelder tilsvarende for Konkurranseklagenemnda saksbehandlingsfrister. Ved klage over vedtak etter § 16 annet ledd kan Konkurranseklagenemnda vedtak bare gå ut på å oppheve eller stadfeste Konkurransetilsynets vedtak. For øvrig gjelder reglene om klage i forvaltningsloven2 kapittel VI så langt de passer.

Dersom Konkurranseklagenemnda opphever et vedtak etter § 16 annet ledd fordi foretakssammenslutningen ikke kan føre til eller forsterke en vesentlig begrensning av konkurransen, er saken endelig avgjort. Ved en oppheving på annet grunnlag kan Konkurransetilsynet fatte et nytt vedtak etter § 20 første ledd. Bestemmelsene i § 20 annet og tredje ledd gjelder ikke. Tilsynet må snarest mulig og senest innen 45 virkedager fra vedtaket ble opphevet fatte vedtak om inngrep som tillater foretakssammenslutningen på vilkår foreslått av melderne eller legge frem begrunnet forslag til forbudsvedtak. Dersom melderne fremsetter forslag om avhjelpende tiltak senere enn 35 virkedager fra opphevingen av vedtaket, forlenges Konkurransetilsynets frist tilsvarende. Bestemmelsene i § 20 fjerde til syvende ledd gjelder for øvrig så langt de passer.

0 Tilføyd ved lov 14 juni 2013 nr. 35 (ikr. 1 jan 2014 iflg. res. 14 juni 2013 nr. 633).

1 Jf. fvl. kap. VI

2 Lov 10 feb 1967.

Konkurranseloven § 26 nytt annet ledd skal lyde:

Foretak eller personer som Konkurransetilsynet etterforsker for overtredelse av konkurranseloven,4 skal etter krav gis adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter, såfremt det kan skje uten skade eller fare for etterforskningen eller tredjeperson. Forvaltningsloven5 § 19 gjelder tilsvarende. Blir kravet avslått, kan spørsmålet kreves avgjort av Konkurranseklagenemnda. Dersom etterforskningen omfatter flere foretak eller personer, gjelder innsynsretten ikke dokumenter som bare gjelder andre foretak eller personer.

4 Dvs. denne lov.

5 Lov 10 feb 1967.

Konkurranseloven § 29 nytt tredje ledd skal lyde:

Vedtak3 om overtredelsesgebyr kan påklages til Konkurranseklagenemnda. Overtredelsesgebyret forfaller til betaling to måneder etter at vedtaket er mottatt. Vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.4 Dersom foretaket går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften.5 Søksmålet må reises innen seks måneder fra partene mottok vedtaket. Det kan gis oppfriskning for oversittelse av fristen etter reglene i tvisteloven6 §§ 16-12 til 16-14. Retten kan prøve alle sider av saken. Tvisteloven gjelder ellers så langt den passer.

3 Jf. fvl. § 2 (1), b.

4 Jf. tvangsl. § 7-2, e.

5 Jf. tvangsl. § 4-14 (2).

6 Lov 17 juni 2005 nr. 90.

Til forsiden