NOU 2014: 11

Konkurranseklagenemnda— Etablering av et uavhengig klageorgan for konkurransesaker

Til innholdsfortegnelse

1 Regulering av klagesaksbehandling i departementet og Konkurranseklagenemnda

I vedlegg 1 er det tatt inn en kort oversikt som sammenligninger utvalgets forslag med dagens regler vedrørende behandling av klager på Konkurransetilsynets vedtak.

Tema

Regler som gjelder for departementets klagebehandling

Regler som foreslås for Konkurranseklagenemndas klagebehandling

Saksforberedelsesfase og utredning

Klagefrist

Fusjonssaker:

15 virkedager, krrl. § 20a

Andre saker:

3 uker, fvl. § 29

3 dager eller straks, fvl. § 14

(Overtredelsesgebyr:

6 mnd søksmålsfrist, krrl. § 29)

Fusjonssaker:

15 virkedager, forslag om endringer i krrl. § 20a

Pålegg om opphør:

2 måneder, lovforslaget § 10

Overtredelsesgebyr:

6 måneder, lovforslaget § 10

Andre saker:

3 uker, fvl. § 29, lovforslaget § 5

3 dager eller straks, fvl. § 14 jf.

lovforslaget § 5

Saksforberedelse i klagesak

Fusjonssaker:

15 virkedagers frist for å bringe klagen inn for departementet, krrl. § 20a

Andre saker:

Så snart saken er tilrettelagt, fvl. § 33

Fusjonssaker:

15 virkedagers frist for å bringe klagen inn for departementet, forslag om endringer i krrl. § 20a

Andre saker:

Så snart saken er tilrettelagt, fvl. § 33 jf. lovforslaget § 5

Frist for behandling av klage

Fusjonssaker:

60 virkedager, krrl. § 20a

Fusjonssaker:

60 virkedager, forslag om endringer i krrl. § 20a

Andre saker:

Det anbefales at nemnda ser hen til tvl. §9 – 4 h om seks måneders frist for å beramme hovedforhandling, samt tvl. § 19 – 4 om at dom skal avsies 4 uker deretter. Anbefalingen omtales i innstillingens punkt 8.4.11, men det foreslås ikke at dette lovreguleres.

Utredningsplikten

Fvl. § 17

Fvl. § 17, jf. lovforslaget § 5

Muntlighet i saksutredningen

Fvl. § 11 d

Lovforslaget § 7

Fvl. § 11d, jf. lovforslaget § 5

Taushetsplikt

Fvl. § 13-13 f

Fvl. § 13-13 f, jf. lovforslaget § 5

Habilitet

Fvl. kap II

Fvl kap II samt elementer fra domstolloven § 106, jf. lovforslaget § 8

Klageinstansens kompetanse

Fvl. § 34

Fvl. § 34, jf. lovforslaget § 5

Opplysningsplikt og gransking

Krrl. § 24

Krrl.§ 24, jf. forslag om endringer i krrl. § 8

Avgjørelsesfasen og vedtaket

Beslutningsmyndighet

Generelle forvaltningsrettslige regler

Lovforslaget § 3

Begrunnelse

Fvl. § 24-25

Fvl. § 24-25, jf. lovforslaget § 5, supplert med bestemmelser om avstemming og dissenser i tvl. § 19 – 3 og §19 – 6(3), jf. innstillingen pkt. 8.4.7. og lovforslaget § 11.

Omgjøring og retting

Omgjøring

Konkurranseloven § 8

Lovforslaget § 12, samt forslag om endringer i krrl. § 8

Retting

Lovforslaget § 13

Til forsiden