Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615

Til innholdsfortegnelse

2 Antall arbeidstakere og anslag på utførte årsverk i statlig tariffområde per 1. mars 2014

Statens sentrale tjenestemannsregister (SST) omfatter alle som lønnes etter lønnsregulativ for staten (statlig tariffområde). Registerdataene er eksklusive tilsatte i statsaksjeselskap, statsforetak eller statlige virksomheter som er endret til stiftelser.

Statistikken for statlig tariffområde omfatter i alt 160 664 arbeidstakere per 1. mars 2014 hvorav 152 518 regulativlønte (A-tabell). Av de 152 518 regulativlønte er 84 pst. i heltidsstillinger. Tallet på årsverk for disse er beregnet på grunnlag av dellønnsprosent (stillingsandel), som er rapportert på individnivå. 48 pst. av årsverkene utføres av kvinner.

Sammendrag – tilsatte i staten per 1. mars 2014 – antall og beregnet årsverk

Antall

Årsverk1

Faste og midlertidige tilsatte regulativlønte i det statlige tariffområde

152 518

140 795

Tilsatte lønnet etter overenskomst, timelønte, tilsatte permitterte med redusert lønn og tilsatte som virksomheten har arbeidsgiveransvaret for, men hvor lønn ikke dekkes over statsbudsjettet

7 056

1 722

Toppledere og dommere på egne kontrakter

890

881

Sum tilsatte i staten

160 664

143 398

Nærmere spesifiseringer om de tilsatte i statlig tariffområde, se www.regjeringen.no/tjenestemannsregisteret.

Til forsiden