Prop. 1 S (2014–2015)

FOR BUDSJETTÅRET 2015 — Utgiftskapitler: 1–2, 500–595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615

Til innholdsfortegnelse

Forslag

Under Kommunal- og moderniseringsdepartementet føres det i Prop. 1 S (2014–2015) statsbudsjettet for budsjettåret 2015 opp følgende forslag til vedtak:

Kapitlene 1–2, 500–595, 2412, 2427, 2445, 2465, 3500–3595, 5312, 5445–5446, 5615

I

Utgifter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Det kongelige hus

1

H.M. Kongen og H.M. Dronningen

01

Apanasje

10 829 000

50

Det kongelige hoff

169 550 000

51

Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff

20 000 000

200 379 000

2

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessen

01

Apanasje

9 013 000

50

H.K.H. Kronprinsen og H.K.H. Kronprinsessens stab mv.

18 400 000

27 413 000

Sum Det kongelige hus

227 792 000

Administrasjon og fellestjenester mv.

500

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01

Driftsutgifter

353 105 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

110 000 000

22

Forskning, kan overføres

6 700 000

50

Forskningsprogrammer under Norges forskningsråd

58 800 000

528 605 000

502

Tilskudd til kompetanseutvikling

70

Tilskudd, kan overføres

17 500 000

17 500 000

503

Midler til opplæring og utvikling av tillitsvalgte

70

Tilskudd

166 200 000

166 200 000

510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

01

Driftsutgifter

568 900 000

22

Fellesutgifter for departementene og Statsministerens kontor

124 500 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

18 800 000

712 200 000

520

Tilskudd til de politiske partier

01

Driftsutgifter

8 650 000

70

Tilskudd til de politiske partiers sentrale organisasjoner

282 000 000

71

Tilskudd til de politiske partiers kommunale organisasjoner

32 900 000

73

Tilskudd til de politiske partiers fylkesorganisasjoner

71 800 000

75

Tilskudd til de politiske partiers fylkesungdomsorganisasjoner

20 400 000

76

Tilskudd til de politiske partiers sentrale ungdomsorganisasjoner

7 600 000

423 350 000

Sum Administrasjon og fellestjenester mv.

1 847 855 000

Fylkesmannsembetene

525

Fylkesmannsembetene

01

Driftsutgifter

1 517 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

154 400 000

1 672 300 000

Sum Fylkesmannsembetene

1 672 300 000

Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

530

Byggeprosjekter utenfor husleieordningen

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

105 000 000

33

Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres

1 224 600 000

36

Kunstnerisk utsmykkning, kan overføres

19 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

78 000 000

1 426 600 000

531

Eiendommer til kongelige formål

01

Driftsutgifter

25 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

11 400 000

36 700 000

532

Utvikling av Fornebuområdet

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

300 000

30

Investeringer, Fornebu, kan overføres

10 900 000

11 200 000

533

Eiendommer utenfor husleieordningen

01

Driftsutgifter

20 200 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

30 000 000

50 200 000

534

Erstatningslokaler for departementene

01

Driftsutgifter

385 222 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

233 300 000

618 522 000

Sum Statlige byggeprosjekter og eiendomsforvaltning

2 143 222 000

Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

540

Direktoratet for forvaltning og IKT

01

Driftsutgifter

190 200 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

28 300 000

22

Betaling for bruk av elektronisk ID og sikker digital posttjeneste

18 300 000

23

Elektronisk ID og sikker digital posttjeneste, kan overføres

107 100 000

343 900 000

541

IKT-politikk

22

Samordning av IKT-politikken, kan overføres

9 400 000

73

Tilskudd til digital kompetanse

3 300 000

74

Tilskudd til IKT-standardisering

750 000

13 450 000

542

Internasjonalt IKT-samarbeid og utviklingsprogram

01

Driftsutgifter

4 600 000

70

Tilskudd til internasjonale program, kan overføres

38 350 000

42 950 000

Sum Forvaltningsutvikling og IKT- politikk

400 300 000

Personvern

545

Datatilsynet

01

Driftsutgifter

37 300 000

37 300 000

546

Personvernnemnda

01

Driftsutgifter

1 900 000

1 900 000

Sum Personvern

39 200 000

Distrikts- og regionalpolitikk

551

Regional utvikling og nyskaping

60

Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling

1 144 600 000

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift, kan overføres

360 700 000

1 505 300 000

552

Nasjonalt samarbeid for regional utvikling

72

Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres

486 650 000

486 650 000

554

Kompetansesenter for distriktsutvikling

01

Driftsutgifter

25 800 000

25 800 000

Sum Distrikts- og regionalpolitikk

2 017 750 000

Samiske formål

560

Sametinget

50

Sametinget

274 900 000

54

Samefolkets fond

5 200 000

280 100 000

561

Tilskudd til samiske formål

50

Samisk høgskole

5 500 000

51

Divvun

5 800 000

72

Samisk språk, informasjon m.m.

3 900 000

15 200 000

562

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

01

Driftsutgifter

3 100 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 000 000

5 100 000

563

Internasjonalt reindriftssenter

01

Driftsutgifter

4 250 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

2 500 000

6 750 000

Sum Samiske formål

307 150 000

Nasjonale minoriteter

567

Nasjonale minoriteter

60

Tiltak for rom, kan overføres

6 000 000

70

Tilskudd til nasjonale minoriteter

6 900 000

71

Romanifolket/taternes kulturfond

5 200 000

72

Det Mosaiske Trossamfund

1 000 000

73

Tilskudd til kvensk språk og kultur

3 600 000

22 700 000

Sum Nasjonale minoriteter

22 700 000

Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

571

Rammetilskudd til kommuner

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

33 700 000

60

Innbyggertilskudd

115 424 951 000

61

Distriktstilskudd Sør-Norge

396 917 000

62

Nord-Norge- og Namdalstilskudd

1 560 813 000

63

Småkommunetilskudd

963 501 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572, post 64

2 006 000 000

66

Veksttilskudd

393 386 000

67

Storbytilskudd

440 132 000

121 219 400 000

572

Rammetilskudd til fylkeskommuner

60

Innbyggertilskudd

30 259 108 000

62

Nord-Norge-tilskudd

622 092 000

64

Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 571, post 64

624 000 000

31 505 200 000

575

Ressurskrevende tjenester

60

Toppfinansieringsordning, overslagsbevilgning

7 838 700 000

7 838 700 000

579

Valgutgifter

01

Driftsutgifter

57 700 000

70

Informasjonstiltak i forbindelse med valg

5 000 000

62 700 000

Sum Rammeoverføringer til kommunesektoren mv.

160 626 000 000

Bolig, bomiljø og bygg

580

Bostøtte

70

Bostøtte, overslagsbevilgning

2 810 000 000

2 810 000 000

581

Bolig- og bomiljøtiltak

61

Husleietilskudd

5 000 000

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling, kan overføres

56 200 000

75

Tilskudd til etablering i egen bolig

371 700 000

76

Tilskudd til utleieboliger, kan overføres

669 500 000

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet, kan overføres

19 700 000

78

Boligsosialt kompetansetilskudd, kan overføres

71 600 000

79

Tilskudd til tilpasning av bolig, kan overføres

177 400 000

1 371 100 000

585

Husleietvistutvalget

01

Driftsutgifter

23 300 000

23 300 000

587

Direktoratet for byggkvalitet

01

Driftsutgifter

85 000 000

22

Kunnskapsutvikling og informasjonsformidling

57 700 000

70

Tilskudd til Lavenergiprogrammet

6 400 000

149 100 000

Sum Bolig, bomiljø og bygg

4 353 500 000

Planlegging, byutvikling og geodata

590

Planlegging og byutvikling

61

Bærekraftig byutvikling, kan overføres

18 550 000

65

Områdesatsing i byer, kan overføres

29 000 000

70

Nasjonale oppgaver ved miljøforskningsinstituttene

550 000

71

Internasjonale organisasjoner

700 000

81

Lokal kompetanse og universell utforming, kan overføres

4 350 000

53 150 000

595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Driftsutgifter

254 900 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

463 000 000

30

Geodesiobservatoriet i Ny-Ålesund, kan overføres

20 700 000

738 600 000

Sum Planlegging, byutvikling og geodata

791 750 000

Statsbankene

2412

Husbanken

01

Driftsutgifter

344 600 000

21

Spesielle driftsutgifter

13 300 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

34 100 000

71

Tap på utlånsvirksomhet

21 000 000

72

Rentestøtte

9 000 000

90

Lån fra Husbanken, overslagsbevilgning

18 216 000 000

18 638 000 000

2427

Kommunalbanken AS

90

Aksjekapital

1 000 000 000

1 000 000 000

Sum Statsbankene

19 638 000 000

Statens forretningsdrift

2445

Statsbygg

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-4 281 421 000

2 Driftsutgifter

1 660 044 000

3 Avskrivninger

839 000 000

4 Renter av statens kapital

69 700 000

5 Til investeringsformål

1 029 976 000

6 Til reguleringsfondet

-79 392 000

-762 093 000

30

Prosjektering av bygg, kan overføres

152 400 000

31

Igangsetting av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

49 000 000

32

Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres

199 100 000

33

Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres

1 523 600 000

34

Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres

450 000 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

206 000 000

49

Kjøp av eiendommer, kan overføres

72 000 000

1 890 007 000

2465

Statens kartverk

24

Driftsresultat

1 Driftsinntekter

-1 066 600 000

2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning

1 047 127 000

3 Avskrivninger

17 080 000

4 Renter av statens kaptial

2 393 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres

25 700 000

25 700 000

Sum Statens forretningsdrift

1 915 707 000

Sum departementets utgifter

196 003 226 000

Inntekter:

Kap.

Post

Kroner

Kroner

Kroner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

3510

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon

02

Ymse inntekter

21 200 000

03

Brukerbetaling for tilleggstjenester fra departementene

77 850 000

99 050 000

3525

Fylkesmannsembetene

01

Inntekter ved oppdrag

164 700 000

164 700 000

3531

Eiendommer til kongelige formål

01

Ymse inntekter

150 000

150 000

3533

Eiendommer utenfor husleieordningen

02

Ymse inntekter

2 950 000

2 950 000

3540

Direktoratet for forvaltning og IKT

03

Diverse inntekter

3 050 000

04

Internasjonale oppdrag

2 300 000

05

Betaling for bruk av elektronisk ID og sikker digital posttjeneste

10 400 000

06

Betaling for tilleggstjenester knyttet til elektronisk ID og sikker digital posttjeneste

1 650 000

17 400 000

3562

Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

02

Diverse inntekter

2 000 000

2 000 000

3563

Internasjonalt reindriftssenter

02

Diverse inntekter

2 500 000

2 500 000

3585

Husleietvistutvalget

01

Gebyrer

900 000

900 000

3587

Direktoratet for byggkvalitet

04

Gebyrer, sentral godkjenning foretak

45 300 000

45 300 000

3595

Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur

01

Gebyrinntekter tinglysing

371 500 000

371 500 000

Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet

706 450 000

Ymse inntekter

5312

Husbanken

01

Gebyrer m.m.

12 900 000

11

Tilfeldige inntekter

4 150 000

90

Avdrag

11 038 000 000

11 055 050 000

Sum Ymse inntekter

11 055 050 000

Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

5445

Statsbygg

39

Avsetning til investeringsformål

1 029 976 000

1 029 976 000

5446

Salg av eiendom, Fornebu

40

Salgsinntekter, Fornebu

200 000

200 000

Sum Avskrivninger, avsetninger til investeringsformål og inntekter av statens forreningsdrift i samband med nybygg, anlegg mv.

1 030 176 000

Renter og utbytte mv.

5615

Husbanken

80

Renter

3 516 000 000

3 516 000 000

Sum Renter og utbytte mv.

3 516 000 000

Sum departementets inntekter

16 307 676 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Merinntektsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan:

 1. overskride bevilgningen under

  mot tilsvarende merinntekter under

  kap. 500 post 01

  kap. 3500 post 01

  kap. 510 post 01

  kap. 3510 postene 02 og 03

  kap. 525 post 21

  kap. 3525 post 01

  kap. 533 post 01

  kap. 3533 post 02

  kap. 540 post 01

  kap. 3540 postene 03 og 04

  kap. 540 post 21

  kap. 3540 post 03

  kap. 540 post 22

  kap. 3540 post 05

  kap. 540 post 23

  kap. 3540 post 06

  kap. 554 post 01

  kap. 3554 post 01

  kap. 562 post 21

  kap. 3562 post 02

  kap. 563 post 21

  kap. 3563 post 02

  kap. 585 post 01

  kap. 3585 post 01

  kap. 587 post 01

  kap. 3587 post 04

  kap. 595 post 01

  kap. 3595 post 01

  kap. 2412 post 01

  kap. 5312 post 01

  Merinntekt som gir grunnlag for overskridelse skal også dekke merverdiavgift knyttet til overskridelsen, og berører derfor også kap. 1633, post 01 for de statlige forvaltningsorganene som inngår i nettordningen for merverdiavgift.

  Merinntekter og eventuelle mindreinntekter tas med i beregningen av overføring av ubrukt bevilgning til neste år.

 2. overskride bevilgningen under kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, med et beløp som tilsvarer regnskapsførte inntekter fra salg av anleggsmidler under kap. 5465 Statens kartverk, post 49 Salg av anleggsmidler. Ubrukte inntekter fra slikt salg kan tas med ved utregning av overført beløp.

III

Forskudd på rammetilskudd

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjettet for 2015 kan utgiftsføre uten bevilgning:

 1. inntil 350 mill. kroner på kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2016 til kommuner.

 2. inntil 50 mill. kroner på kap. 572 Rammetilskudd til fylkeskommuner, post 90 Forskudd på rammetilskudd som forskudd på rammetilskudd for 2016 til fylkeskommuner.

IV

Omdisponeringsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan omdisponere inntil 15 mill. kroner mellom kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur, post 01 Driftsutgifter og post 21 Spesielle driftsutgifter, og kap. 2465 Statens kartverk, post 45 Større utstyrskanskaffelser og vedlikehold.

V

Fullmakt til overskridelser

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan fravike spesifikasjonene under kap. 2465 Statens kartverk, post 24 Driftsresultat, ved bruk av reguleringsfondet.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

VI

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan foreta bestillinger av kartgrunnlag utover gitt bevilgning under kap. 595 Statens kartverk, arbeid med tinglysning og nasjonal geografisk infrastruktur, post 21 Spesielle driftsutgifter, men slik at rammen for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger 50 mill. kroner.

VII

Fullmakt til nettobudsjettering

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan nettoføre som utgiftsreduksjon under kap. 525 Fylkesmannsembetene, post 21 Spesielle driftsutgifter, refusjoner av utgifter til fellestjenester der Fylkesmannen samordner utgiftene.

VIII

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan gi tilsagn om tilskudd ut over gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.

Post

Betegnelse

Samlet ramme

551

Regional utvikling og nyskaping

61

Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift

88,0 mill. kroner

581

Bolig- og bomiljøtiltak

74

Tilskudd til bolig-, by- og områdeutvikling

21,7 mill. kroner

76

Tilskudd til utleieboliger

552,7 mill. kroner

77

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet

23,1 mill. kroner

78

Boligsosialt kompetansetilskudd

71,9 mill. kroner

Andre fullmakter

IX

Husbankens låneramme

Stortinget samtykker i at Husbanken i 2015 kan gi tilsagn om lån for 20 mrd. kroner. Lånene vil bli utbetalt i 2015 og senere år.

Bygge- og eiendomsfullmakter

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

X

Fullmakter til overskridelse

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan:

 1. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med inntil 250 mill. kroner, mot dekning i reguleringsfondet.

 2. overskride kap. 2445 Statsbygg, postene 30–49, med beløp som tilsvarer netto gevinst fra salg av eiendommer.

XI

Omdisponeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan omdisponere:

 1. under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, mellom postene 31 og 33.

 2. under kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, fra post 01 til 45.

 3. under kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen, fra post 01 til 45.

 4. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 30, 31, 33, 45 og 49.

 5. under kap. 2445 Statsbygg, mellom postene 32 og 34, samt post 49 i de tilfeller det er aktuelt å kjøpe en eiendom som ledd i gjennomføringen av et kurantprosjekt.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

XII

Fullmakt til å pådra staten forpliktelser i investeringsprosjekter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan pådra staten forpliktelser utover budsjettåret for å gjennomføre byggeprosjekter og andre investeringsprosjekter som er omtalt under kap. 530 Byggeprosjekter utenfor husleieordningen, kap. 531 Eiendommer til kongelige formål, kap. 532 Utvikling av Fornebuområdet, kap. 533 Eiendommer utenfor husleieordningen og kap. 2445 Statsbygg, innenfor de kostnadsrammene som er omtalt i Prop. 1 S (2014–2015).

XIII

Fullmakter som gjelder kurantprosjektordningen

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan:

 1. sette i gang byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter, uten at disse er omtalt med kostnadsramme overfor Stortinget, når leietakeren har de husleiemidlene det er behov for innenfor gjeldende budsjettrammer.

 2. pådra staten forpliktelser utover budsjettåret, innenfor en samlet ramme på 1 500 mill. kroner for gamle og nye forpliktelser, ved gjennomføring av kurante byggeprosjekter under kap. 2445 Statsbygg, post 32 Prosjektering og igangsetting av kurantprosjekter og post 34 Videreføring av kurantprosjekter.

Andre fullmakter

XIV

Diverse fullmakter

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015 kan:

 1. godkjenne salg, makeskifte eller bortfeste av eiendom som forvaltes av Statsbygg eller av statlige virksomheter som ikke har egen salgsfullmakt, for inntil 500 mill. kroner.

 2. godkjenne kjøp av eiendom finansiert ved salgsinntekter, innsparte midler eller midler fra reguleringsfondet for inntil 300 mill. kroner totalt, utover bevilgningen på kap. 2445 Statsbygg, post 49.

 3. korrigere Statsbyggs balanse i de tilfellene hvor prosjekterings- og investeringsmidler ført på kap. 2445 Statsbygg blir overført til andre budsjettkapitler eller prosjektene ikke blir realisert.

XV

Avskrivninger under Statsbygg

Stortinget samtykker i at Kommunal- og moderniseringsdepartementet fra 2015 kan gi Statsbygg fullmakt til å starte avskrivning av et anleggsmiddel fra det tidspunktet dette tas i bruk, og dermed avvike hovedregelen om at forvaltningsbedriftene starter avskrivning av anleggsmidler året etter at de er tatt i bruk, jf. St.prp. nr. 48 (2004–2005) og Innst. S. nr. 187 (2004–2005) Om bevilgningsreglementet.

Til forsiden