Prop. 101 L (2009–2010)

Endringar i sentralbanklova

Til innhaldsliste

2 Bakgrunnen for lovframlegget

Representantskapet sende 10. desember 2009 brev til Finansdepartementet der det går fram at representantskapet arbeider med å utforme ein strategi for å vidareutvikle og styrke tilsynsordninga i banken.

Representantskapet viste til at Stortinget i juni 2009 vedtok viktige endringar i sentralbanklova. Noregs Bank vart gjord rekneskapspliktig etter rekneskapslova, og det vart innført ei ny revisjonsordning der representantskapet vel ein ekstern revisor. Vidare vart styrings-, tilsyns- og kontrollfunksjonane til hovudstyret og representantskapet presiserte i lova. Desse tiltaka har medverka til å gjere tydelegare dei oppgåvene og det ansvaret representantskapet har. Som eit ledd i arbeidet med ytterlegare å styrke og tydeleggjere representantskapets rolle og oppgåver som stortingsoppnemnt organ, ber representantskapet om at Finansdepartementet vurderer om det er mogleg med ei meir utvida og direkte rapportering til Stortinget, og om det er mogleg å overføre kompetansen til å fastsetje godtgjersla det har til Stortinget.

Om rapporteringa frå representantskapet heiter det i brevet:

«Representantskapet avgir årlig uttalelse om hovedstyrets protokoller, tilsynet med banken og saker som det forlegges av hovedstyret (sentralbankloven § 5 tredje ledd).

Sentralbankloven gir ingen føringer eller begrensinger når det gjelder utforming av uttalelsen. For perioden 1998-2002 har representantskapet avgrenset uttalelsene til hovedstyrets protokoller. Fra og med lovendring i 2003 har representantskapet også avgitt en eksplisitt uttalelse om tilsynet med bankens drift. Uttalelsene har utviklet seg fra kortfattede konklusjoner til også å omfatte en overordnet beskrivelse av representantskapets oppgave og generelt hva tilsynet bygger på. I tillegg har uttalelsen de siste tre årene trukket fram vesentlige endringer, for eksempel endringene i revisjonsordningen.

Etter representantskapets oppfatning vil det være ønskelig å fortsette denne utviklingen av uttalelsen slik at den gir et mer utfyllende bilde av representantskapets tilsyn, herunder arbeidet som utføres av tilsynssekretariatet og eventuelle attestasjonsoppgaver utført av ekstern revisor og andre eksterne ressurser.

I henhold til sentralbanklovens § 30 annet ledd skal "årsberetningen, det reviderte årsregnskap, samt representantskapets uttalelse om hovedstyrets protokoller og tilsynet med banken sendes departementet for å forelegges Kongen og meddeles Stortinget. Meddelelse fra departementet til Stortinget om virksomheten i Norges Bank skal finne sted minst en gang hver stortingsperiode, og oftere dersom særlige forhold tilsier det". Det er etablert en praksis for at uttalelsen inngår i Norges Banks trykte årsmelding, som følger som utrykt vedlegg til Kredittmeldingen.

Etter representantskapets oppfatning vil det være bedre i samsvar med styringsmodellen for banken om representantskapet rapporterer mer direkte til Stortinget. Dette vil også være i samsvar med rapporteringsmåten for andre stortingsoppnevnte kontrollorganer. Dette vil bidra til å synliggjøre og styrke representantskapets stilling i forhold til Stortinget, uavhengig av departementet. I tillegg vil dette kunne bidra til å styrke mulighetene for Stortingets kontroll med Norges Bank, herunder forvaltningen av Statens pensjonsfond – Utland.

Vi ber Finansdepartementet vurdere grunnlaget for en endring i sentralbanklovens § 30 annet ledd på dette punktet. Det vil være naturlig at departementet i denne sammenheng, i samråd med representantskapet, også vurderer om loven bør oppstille noen minstekrav for rapporteringen.»

Om godtgjersla til representantskapet heiter det:

«I henhold til sentralbanklovens § 7 syvende ledd fastsettes medlemmenes godtgjørelse av Kongen. Etter representantskapets oppfatning vil det også på dette punktet være bedre i samsvar med styringsmodellen for banken om kompetansen til å fastsette medlemmenes godtgjørelse legges til Stortinget som oppnevner medlemmene.

Vi ber Finansdepartementet vurdere grunnlaget for en endring i sentralbanklovens § 7 syvende ledd på dette punktet.»

Finansdepartementet sende 4. februar 2010 eit brev til representantskapet og hovudstyret med framlegg til endringar i sentralbanklova i tråd med det som var skissert av representantskapet. Hovudstyret og representantskapet har overlevert merknader til lovforslaget i brev, begge daterte 4. mars 2010.

Representantskapet slutta seg til det materielle framlegget i forslaget frå departementet. Det peika på at at tilsynet til representantskapet vil vere basert på eigne vurderingar av kva som til kvar tid er vesentleg. Forslaget med oppføring av minstekrav vil likevel medverke å tydeleggjere tilsynsfunksjonen og dei oppgåvene som er omfatta av tilsyn til representantskapet.

Hovudstyret sluttar seg til dei prinsipielle vurderingane frå departementet om tilhøvet mellom Stortinget og representantskapet. Det viser til at dei føreslåtte endringane vil bringe representantskapet i Noregs Banks meir på linje med andre organ og ombod som er oppnemnde av Stortinget.

Lovforslaget har ikkje vore på alminneleg høyring, då det etter departementets vurdering har vore rekna som openbert unødvendig.