Prop. 101 L (2009–2010)

Endringar i sentralbanklova

Til innhaldsliste

Tilråing

Finansdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i sentralbanklova.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak til lov om endringar i sentralbanklova i samsvar med eit vedlagt forslag.