Prop. 105 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. […]/[…] av […] om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 86 og 98,

og på følgende bakgrunn:

  • 1. Samarbeidet mellom partene i EØS-avtalen bør utvides til å omfatte europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013 av 17. desember 2013 om en ordning for sivil beredskap i Unionen.1

  • 2. Protokoll 31 til EØS-avtalen bør derfor endres for å gjøre et slikt utvidet samarbeid mulig fra 1. januar 2014 –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens protokoll 31 artikkel 10 nr. 8 skal ny bokstav d) lyde:

  • ”d) Fellesskapsrettsakter som får anvendelse fra 1. januar 2014:

    32013 D 1313: Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013 av 17. desember 2013 om en ordning for sivil beredskap i Unionen (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924).
    Liechtenstein skal være unntatt fra å delta i og bidra finansielt til programmet.”

Artikkel 2

Denne beslutning trer i kraft dagen etter at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 12.

Den får anvendelse fra 1. januar 2014

Artikkel 3

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel, […].

For EØS-komiteen

[…]

Fotnoter

1.

EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924.

2.

[Ingen forfatningsrettslige krav angitt.][Forfatningsrettslige krav angitt.]

Til dokumentets forside