Prop. 105 S (2013–2014)

Samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 1313/2013 om EUs ordning for sivil beredskap (2014–2020)

Til innholdsfortegnelse

5 Beslutningen i EØS-komiteen

Vedtaket i EØS-komiteen vil inneholde en innledning og tre artikler, med sikte på utvidet samarbeid i EØS/EFTA statene i EUs samordningsmekanisme for sivil krisehåndtering (20142020). I innledningen er det vist til artikkel 86 og 96 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å vedta endringer i vedleggene til avtalen.

Artikkel 1 i utkastet slår fast at Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1313/2013 av 17. desember 2013 om en ordning for sivil beredskap i Unionen (EUT L 347 av 20.12.2013, s. 924) innlemmes i EØS-avtalen. Liechtenstein skal fritas fra deltakelse i, samt fritas fra finansielle bidrag til programmet.

Artikkel 2 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen skal gjøres gjeldende fra dagen etter at EØS-komiteen har mottatt tilbakemeldinger fra alle partene i komiteen i medhold av artikkel 103 nr. 1 i EØS-avtalen. Den skal gjelde fra 1. januar 2014.

Artikkel 3 slår fast at vedtaket i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av, og EØS-tillegget til «Den europeiske unionens tidende».

Til dokumentets forside