Prop. 121 L (2013–2014)

Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen)

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i denne proposisjonen lovendringer som i hovedsak skal legge til rette for enklere, mer effektiv og fleksibel behandling av forslag til reguleringsplaner. Enkelte av forslagene vil ha positive økonomiske konsekvenser for utbyggere, og forutsetter mindre ressursbruk i forbindelse med planbehandlingen for kommunene. I tillegg foreslås rettinger og klargjøringer i enkelte av lovens bestemmelser.

Forslagene i denne proposisjonen følger opp regjeringens strategi om å skape en enklere hverdag for folk flest og bedrifter. Regjeringen vil arbeide videre med å forenkle planprosessene. Det er særlig aktuelt å se på tiltak som kan redusere tidsbruken knyttet til plansaksbehandlingen og øke forutsigbarheten for alle involverte parter. Et viktig tiltak vil også være å legge til rette for mer effektive planprosesser, herunder raskere planlegging av veg og bane. Erfaring viser at tidlig involvering og avklaring av konflikter knyttet til arealdisponering er viktig for framdriften i planprosessen. Det er derfor viktig å forbedre samhandlingen mellom kommunene og sektormyndighetene i planbehandlingen. Regjeringen vil også se på ulike tiltak som sikrer at statlige sektormyndigheter, fylkeskommuner og andre berørte kommer tidlig inn og melder sine interesser. Planforumets rolle som tilrettelegger for god dialog, tidlig involvering og konfliktavklaring er viktig og bør styrkes. Andre tiltak som regjeringen vil vurdere er å legge bedre til rette for parallell behandling av planer og byggesak, og utnytte IKT på en bedre måte i planprosessene og i framstillingen av planer. Regjeringen har også tatt initiativ til en evaluering av plan- og bygningsloven i regi av Forskningsrådet. Den skal gå over fire år.

I den grad de ulike tiltakene som skal bidra til bedre, raskere og enklere planprosesser forutsetter lovendringer, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget med en lovproposisjon.

Den nye plandelen i plan- og bygningsloven ble iverksatt 1. juli 2009. Departementets inntrykk er at den i hovedsak har fungert i samsvar med intensjonene. På enkelte punkter har imidlertid loven, og praktiseringen av denne vist at det er nødvendig å foreta justeringer og rettinger av lovteksten for å oppnå en tydeligere og mer fleksibel behandling av saker etter loven.

Departementet fremmer forslag om at ordningen med en gjennomføringsfrist på fem år oppheves. Lovbestemmelsen om gjennomføringsfrist avløses av et krav om at det ved bygging med grunnlag i vedtatte detaljreguleringer basert på private planforslag, som er ti år gamle eller mer, først må gjøres en vurdering av og dokumenteres at planen oppfyller de krav som bør stilles til slike planer som utbyggingsgrunnlag. En slik bestemmelse vil innebære en oppdatert klargjøring for behandling av byggesaker, og mindre ressursbruk i forbindelse med planbehandlingen både for kommune og for tiltakshaver. Det er videre behov for enkelte endringer i lovens bestemmelser om planprogram og konsekvensutredninger, blant annet for å kunne gjennomføre forenklinger og gi mer fleksible bestemmelser i forskrift om konsekvensutredninger. I tillegg foreslås frister for å bidra til raskere behandling av innsigelsessaker ved å legge til rette for at saker ikke blir liggende ubehandlet i overgangen mellom behandlingsleddene. Forslagene forventes å gi en mer forutsigbar tidsbruk og bedre utnyttelse av ressurser og arbeidsinnsats.

Innholdet i forslagene som har vært på alminnelig høring er:

 • Gi mulighet for å øke lengden på fristen fra fem til ti år for å begynne gjennomføringen av detaljreguleringer basert på private planforslag (femårsregelen)

 • Endre enkelte bestemmelser om planprogram og konsekvensutredninger:

  • At det ved forskrift kan gjøres unntak for krav om planprogram for reguleringsplaner

  • Klargjøring av at forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart.

  • Endring for å tydeliggjøre kommunens mulighet til å unnlate å fastsette planprogram for private reguleringsplaner.

 • Innføre enkelte nye veiledende frister knyttet til behandlingen av planer. Det gjelder:

  • Frist på to uker for å oversende kommunestyrets vedtak til fylkesmannen når det foreligger innsigelse

  • Frist på fire uker for å oversende fylkesmannens tilrådning til departementet i innsigelsessaker

  • Frist på tolv uker for når alle reguleringsplansaker bør være ferdigbehandlet i kommunen etter offentlig ettersyn

  • Foreta rettinger og klargjøringer i 18 paragrafer i lovteksten

I kapittel 3 gis en nærmere omtale av gjeldende regler, de konkrete høringsforslagene, høringsinstansenes syn og departementets vurdering.

Til dokumentets forside