Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prosjektmidler til fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming 2014 – 2015. Statsbudsjettets kap. 0847.71

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør herved videreføringen av arbeidet med universell utforming i fylker og kommuner. Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan melde sin interesse for å delta. Det ytes et tilskudd på kr 100 000 per fylke til aktiviteter på regionalt nivå, mens kommuner kan gis et tilskudd på kr 50 000. Stimuleringsmidlene er knyttet til statsbudsjettet for 2014, kapittel 0847 post 71.

Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner ble gjennomført av Miljøverndepartementet i perioden 2009 – 13 som et tiltak i Regjeringens Handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009 – 2013. Prosjektet ble gjennomført med midler på fullmakt fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD). 17 fylker og 88 kommuner deltok i tiltaket i denne perioden. Informasjon om tiltaket kan sees her: http://uu-k1.no/  Oppfølgingen av dette utviklingsprosjektet er fra 1. januar 2014 lagt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har stilt midler til disposisjon for videreføring av kommunerettet arbeid med universell utforming. Dette er tenkt som en ettårig videreføring av det nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner, i påvente av en ny handlingsplan for universell utforming.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kunngjør herved videreføringen av arbeidet med universell utforming i fylker og kommuner. Fylkesmenn, fylkeskommuner og kommuner kan melde sin interesse for å delta. Det ytes et tilskudd på kr 100 000 per fylke til aktiviteter på regionalt nivå, mens kommuner kan gis et tilskudd på kr 50 000. Stimuleringsmidlene er knyttet til statsbudsjettet for 2014, kapittel 0847 post 71.

Frist for innmelding av interesse er 20 august 2014.

Målet med tiltaket er å bidra til at fylkene og kommunene skal være i stand til å utvikle og forvalte arbeidet med universell utforming på en god og varig måte. Det innebærer å skape merverdier ved å stimulere til utvikling av egen kunnskap, erfaringsbasert læring og formidling av resultater. Departementet legger vekt på at fylkeskommune og fylkesmann i felleskap finner og bruker de mest egnede arenaene for arbeidet med universell utforming, utnytter de muligheter og ordninger som finnes på ulike sektorområder til å skape slike merverdier, og innretter sitt arbeide i prosjektet slik at aktivitetene gir virkninger i kommunesektoren.

Tiltakets resultatmål er videreført fra Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner og innebærer at alle fylker og 25 % av alle kommuner skal ha deltatt aktivt i fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i perioden 2009 – 2014. Fylkene og kommunene tilbys stimuleringsmidlene for å forsere og utdype sitt arbeid med universell utforming, knyttet til sine roller som samfunnsutvikler, myndighet og tjenesteutøver.

Det innebærer at universell utforming:

  • utvikles i veilednings- og samordningsoppgaver; for fylkene overfor kommuner og regionale sektormyndigheter; for kommunene overfor private og organisasjoner
  • prioritereres i prosjekter og ordninger med sikte på gjennomføring av konkrete tiltak og oppgaver
  • synliggjøres i egne plan- og beslutningsprosesser
  • styrkes i egen organisasjon

Den økonomiske rammen for tiltaket er slik at alle fylker skal kunne delta og totalt 35 kommuner. Kommuner som ikke har deltatt i Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner 2009 -2013 prioriteres i utvelgelsen. Dersom færre fylker eller kommuner melder seg vil midlene kunne fordeles på de påmeldte fylker og kommuner.

Med erfaringer fra arbeidet i perioden 2009 til 2013 innbyr departementet både fylkeskommunene og fylkesmennene til å delta. Departementet oppfordrer fylkeskommunen og fylkesmannen til å etablere et felles prosjekt og avklare hvem som vil administrere prosjektet og forholdet til kommunene. Arbeidet med universell utforming kan knyttes til regionale nettverk hvor alle kommuner og alle deler av regional stat og regionale foretak har anledning til å delta.

Fylker og kommuner som ønsker å delta i tiltaket fremmer innen 20. august en enkel henvendelse fra enten fylkeskommunen, fylkesmannen eller kommunene. Henvendelsen skal inneholde en kortfattet viljesangivelse - maks ½ side - om ønsket deltakelse. Innholdet i henvendelsen må reflektere egne intensjoner i forhold til tiltakets mål og hensikt, og om mulig: et samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen.

Fylkene må påta seg å organisere utvalget av kommuner i egne fylker og videre nettverk eller kontakt med disse. Departementet vil formidle de innkomne henvendelser fra kommunene videre til respektive fylker, som foretar utvelgelse og bekrefter deltakelse overfor kommunene. Fylkene og de utvlgte kommunene må fram til en oppstartssamling ultimo september 2015 ha en skisse til egen plan for arbeidet og anvendelse av midlene.

Tentativ tidsplan i tiltaket:

August 2014
     -     KMD oversender innkomne henvendelser fra kommuner til respektive fylker
     -     KMD bekrefter fylkenes deltakelse med tilskottsbrev 

September 2014
     -     Fylkene bekrefter utvalgte kommuners deltakelse 
     -     Nasjonal oppstartssamling for fylkene arrangeres av KMD 
     -     Egne prosjektskisser innsendes; fylkene til KMD; kommune til fylkene. 

November 2014
     -     Nasjonal underveiskonferanse for fylker og kommuner
     -     Frist for utbetaling av tilskottsmidler 2014 

Januar 2015
     -     Status-/nettverksmøte arrangeres av KMD 

Februar 2015
     -     Status-/nettverksmøte arrangeres av KMD 

Mai 2015
     -     Nettverksmøte. Erfaringsutveksling. Alle fylker og kommuner 

September 2015
     -     Sluttrapportering 

November 2015
     -     En nasjonal erfarings og formidlingskonferanse 

 

Grunnlaget for dette tilbudet og for departementets redegjørelse for tiltakets mål og utforming, er hentet fra samlingen Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 som ble holdt på Gardermoen i regi av departementet den 2. april 2014. Der deltok 23 representanter for fylkeskommuner og fylkesmenn fra tolv fylker og Oslo kommune, sammen BLD og KMD.

Oppsummering av innspillene om utfordringer i arbeidet med universell utforming framover viste at deltakerne la stor vekt på statens rolle i å tilrettelegge og stimulere for regional og lokal aktivitet. Noe mindre vekt ble lagt på regionnivåets arbeid som utøver av myndighet, samtidig som det ble klart markert at regionnivået har en rolle som samfunnsutvikler. Det ble lagt omtrent like mye vekt på forventningene til kommunenes som både myndighet og samfunnsutvikler, mens ingen la vekt på forvaltningsnivåenes tjenesteyterroller. Det ble framhevet ønske om bedre forankring av arbeidet med universell utforming i regionnivåets roller som myndighetsutøvere og for kommunene som samfunnsutviklere.

Fullstendig presentasjon av samlingen finnes på www.planlegging.no under Fylkes- og kommunerettet arbeid med universell utforming må gå videre …

Tiltaket adminstreres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ved Planavdelingen. Kontaktperson er Einar Lund, elu@kmd.dep.no. Svar på departementets tilbud sendes departementets adresse eller på e-post til postmottak@kmd.dep.no med kopi til elu@kmd.dep.no.

 

Med hilsen

 

Erik Vieth Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                                                          Einar Lund
                                                                                          seniorrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

 

Kopi: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet