Skjønn ved utmåling av forsikringsoppgjør

Det vises til oppslag i Dagens Næringsliv mandag 7. juni 2010 vedrørende skadeforsikringsselskapers bruk av skjønn ved utmåling av erstatningsoppgjør. Media har også hatt andre omtaler av liknende saker om forsikringsskjønn i den siste tiden.

Etter det Finansdepartementet er kjent med, vil en eventuell adgang for skadeforsikringsselskapene til å kreve forsikringsskjønn være regulert i forsikringsavtalen mellom selskap og kunde. Forbrukere vil normalt være svake forhandlingsparter og dermed ha liten mulighet til å påvirke utformingen av forsikringsavtalene, herunder eventuelle vilkår om forsikringsskjønn. En forsikringstaker har normalt heller ikke de samme forutsetninger for å velge en egnet takstmann som det forsikringsselskapet har. Selv om partenes interesser i prinsippet skal være like godt representert i et forsikringsskjønn, kan det derfor reises spørsmål ved hvor nøytral en slik ordning er.

Det bes om at Finanstilsynet vurderer hvorvidt gjeldende adgang for forsikringsselskapene til å kreve forsikringsskjønn er et institutt som bør opprettholdes i nåværende form og vurdere hvordan det vil kunne oppnås bedre likepartsforhold i forsikringsskjønn, eventuelt foreslå andre nye regler knyttet til slikt skjønn. Et særlig problem er at skjønnet er hemmelig.

Departementet ber om tilbakemelding innen 30. september 2010. Avhengig av tilbakemeldingen fra Finanstilsynet vil departementet da vurdere å ta saken opp med Justisdepartementet (som har mottatt kopi av dette brev).


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
underdirektør


Gjenpart: Justisdepartementet
Forbrukerrådet
Finansnæringens Fellesorganisasjon