St.meld. nr. 35 (2006-2007)

Tilgjengelighet, kompetanse og sosial utjevning— Framtidas tannhelsetjenester

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Eriksen HM. og Dimitrov, V. Oral helse i et kompleksteoretisk perspektiv. Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 908 – 11.

Eriksen, HM. Voksnes tannhelse i Norge i bedring. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 270 – 1.

Espelid, I. Ungdoms orale helse i Norge ved tusenårsskiftet. Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 266 – 9.

Försäkringskassan, Socialstyrelsen. Befolkningens tandhälsa.

Försäkringskassan. Tandvårdsförsäkring, tandvårdskonsum och tandhälsa.

Gimmestad, A L. og Holst, D. Karies blant femåringer i Hedmark. Forekomst, risiko og nye veier i forebygging Nor Tannlegeforen Tid 2003; 113: 596 – 601.

Gimmestad, A L. og Holst D. Er det fortsatt endring i behandlingskriteriene for karies blant ungdom i Oslo? Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 90 – 4.

Gimmestad, A L. og Holst, D og Grytten, J. Tannhelse og etnisk bakgrunn. Barn og ungdom i Oslo fra 1999 til 2004 Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 836 – 41.

Gytten, J. og Skau I. (2007). Honorarer og inntekter i privat tannlegepraksis 2006. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J., Skau, I., Holst, D.(2006). Organisasjonsformer i privat tannlegepraksis. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J., Skau, I. og Holst, D. Organisasjonsformer i privat tannlegepraksis i Norge Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 196 – 200.

Grytten, J. og Skau, I.(2006). Kjeveortopedisk praksis i 2006. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J. og Skau, I.(2007). Spesialistpraksisen i oral kirurgi 2007. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J. og Skau, I.(2007). Spesialistpraksisen i endodonti 2007. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J. og Skau, I.(2007). Spesialistpraksisen i periodonti 2007. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J. og Skau, I.(2007). Spesialistpraksisen i protetikk 2007. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi UiO.

Grytten, J. og Skau, I. Honorarer i privat tannlegepraksis i Norge 2006. Nor Tannlegeforen Tid 2007; 117: 380 – 4.

Grytten, J., Skau, I. og Holst, D. Behandlingskapasitet for voksne i privat og offentlig tannhelsetjeneste i Norge Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 212 – 216.

Grytten, Jostein, Irene Skau og Dorthe Holst: «Endringer i utgifter og honorarer for tannbehandling 1995-2004». Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114:744 – 747.

Grytten, J., Holst, D. og Skau, I. Prisbevissthet, kvalitet og valg av tannlege Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 628 – 31

Grytten, J., Holst, D. og Skau, I. Tilfredshet med tannhelsetjenesten i den voksne befolkningen Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 622 – 6.

Grytten, J., Skau, I. og Holst, D. Endringer i utgifter og honorarer for tannbehandling 1995 – 2004 Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 744 – 7.

Grytten, J., Holst, D. og Skau, I. Prisbevissthet, kvalitet og valg av tannlege Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 628 – 31.

Grytten, J., Skau, I. Inntekstnivå i privat tannlegepraksis Nor Tannlegeforen Tid 1999; 109 Nr 5.

Grytten, J., Skau, I. Konkurranse og tilbudsinduksjon i den private tannhelsetjenesten Nor Tannlegeforen Tid 1999; 109 Nr 4.

Grytten, J., Skau, I. Honorarer og stordriftsfordeler i privat tannlegepraksis Nor Tannlegeforen Tid 1999; 109 Nr 4.

Helse- og omsorgsdepartementet (2007). Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen (2007 – 2011).

Helse- og omsorgsdepartementet (2006). Rundskriv I-7/2006. Forskrift til folketrygdloven § 5-6 og Generelle regler og takster for offentlig stønad til tannbehandling.

Helse- og omsorgsdepartementet (2006). Rundskriv I-2/2006. Utvidet fylkeskommunalt tannhelsetilbud i 2006.

Helsedepartementet (2003). Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor.

Helsedirektoratet (1992). Utredning 7-92. Tannhelsetjenesten i Norge.

Helsetilsynet (2005). Rapport 8/2005. Ulike fylke, ulike tannhelsetenestetilbod?

Helsetilsynet (2004). Rapport 5/2004. Tannhelsetjenesten i Norge.

Holst, D., Rødseth, S., Skeie M S. og Espelid, I. Øker kariesforekomsten blant førskolebarn i Oslo? Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 654 – 7.

Holst D. Causes and prevention of dental caries: A perspective on cases and incidence. Oral Health Prev Dent. 2005:3:9-14.

Holst, D., Grytten, J. og Skau, I. Den voksne befolknings bruk av tannhelsetjenester i Norge i 2004. Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 212 – 6.

Holst, D., Skau, I. og Grytten, J. Egenvurdert tannhelse, generell helse og tannstatus i den voksne befolkning i Norge i 2004 Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 576 – 80.

Holst, D., Schuller A A. og Gimmestad, A. Tannhelsen i dynamisk endring – fra sykdomsrisiko til helsepotensial. Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 866 – 71.

Holst, D., Grytten, J. og Skau, I. Tannlegestudenters planer og forventninger til arbeid i tannhelsetjenesten Nor Tannlegeforen Tid 2002; 112: 776 – 80.

NOU 2005: 11. Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest.

NOU 2005: 18. Fordeling, forenkling og forbedring. Inntektssystemet for kommuner og fylkeskommuner.

Plattform for regjeringssamarbeidet mellom Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet 2005 – 09.

Seksjon for samfunnsodontologi UiO og Den norske tannlegeforening (2005). Tannleger i privat praksis. Praksisundersøkelsen 2004. Rapport.

Skau, I., Holst, D. og Grytten, J. Behandlingspanorama og innkallingsintervaller i privat allmennpraksis Nor Tannlegeforen Tid 2005; 115: 764 – 8.

Skau, I., Holst, D., Grytten, J. (2006). Etterspørsel og utgifter til tannbehandling 2006. Rapport. Seksjon for samfunnsodontologi, UiO.

Skeie, M S. Karies i det primære tannsett – betydning for oral og generell helse Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 912 – 16.

Skeie, M S. Karies hos 3 – 10 år gamle barn Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 116.

Sollund, Arne. Den norske tannlegeforening gjennom 100 år (1884–1984).

Sosial- og helsedirektoratet: Utviklingstrekk i helse- og sosialsektoren 2007. IS-1443.

Sosial- og helsedirektoratet. Tenner for livet. Baselineundersøkelse nr 2 Oral helse hos sykehjemsbeboere i 2004. IS- 1334.

Sosial- og helsedirektoratet. Tenner for livet – Baselineundersøkelse nr. 1. Tannhelsedata fra 2003 for 3- og 5- åringer – Tiltaksoversikt. IS-1333.

Sosial- og helsedirektoratet (2004). Forsøksordning med utvidet fylkeskommunalt tilbud om tannhelsetjenester, Futt-prosjektet. Sosial- og helsedirektoratet IS-1230 og IS-1231

Sosial- og helsedirektoratet. Oppgavefordeling mellom yrkesgrupper i tannhelsetjenesten. IS 1098.

Sosial og helsedirektoratet. Veileder Tenner for livet – Helsefremmende og forebyggende arbeid. (Statens helsetilsyn) IS- 2659.

SOU 2007: 19 Friskare tänder til rimliga kostnader.

SSB (2007). Inntektsstatistikk for personlig næringsdrivende, 2005.

SSB (2006). Statistikkbanken. KOSTRA 2005.

SSB. NOS D 340 (2005). Tannhelsetjenesten 2001-2004.

SSB (2004). Kommunenes utgifter til primærlegetjenesten 2002. Notat.

Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge. Årsmelding 1998 – 1997.

Statens helsetilsyn. Tannhelsetjenesten i Norge. Årsmelding 1999 – 2000. IS-2758.

St.meld. nr. 20 (2006-2007). Nasjonal strategi for å utjevne sosiale helseforskjeller.

St.meld. nr. 12 (2006-2007). Regionale fortrinn – regional framtid.

St.meld. nr 16 (2002-2003). Resept for et sunnere Norge.

St.prp. 1 (2006-2007). Helse- og omsorgsdepartementet.

St.meld. nr. 25 (2005-2006). Mestring, muligheter og mening.

Svalund, J. Verferdsstatens siste hull? SSB. Samfunnsspeilet nr. 3, 2005.

Texmon, I. og Stølen N M. Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2025. Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2005. SSB. Rapport 2005/38.

Toven, H V. og Wang, N J. Tannpleieres yrkesutøvelse. Nasjonal undersøkelse. Sosial og helsedirektoratet Oslo, desember 2006.

Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet (2002). Behov for økning i utdanningskapasiteten for tannleger. Alternative forslag til økning av utdanningskapasiteten. Rapport fra en arbeidsgruppe.

Wang, N J og Toven, H V. Tannpleiere i Norge. Yrkesaktivitet og arbeidsforhold Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 984 – 9.

Til dokumentets forside