Analyse av arealutvikling og arealkonflikter

På oppdrag for Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Asplan Viak analysert arealutviklingen og arealkonflikter i Norge i løpet av de siste ti år. Sluttrapporten ble levert 4. juli 2016.

Formålet med analysen er å gi departementet en bedre og mer helhetlig oversikt over arealutviklingen som følge av planer og tiltak etter plan- og bygningsloven. Analysen gir kunnskap om effektene av gjeldende arealpolitikk og grunnlag for å utforme framtidig politikk for en bærekraftig planlegging.

Analysen tar opp både utvikling av kompakte byer og tettsteder og utviklingen i nasjonalt prioriterte områder som strandsone, vassdrag, dyrka jord, fjellområder og villreinområder. Analysen består av tre delrapporter på pdf format.

Del 1: Kvantitativ analyse som ser på arealutviklingen i perioden 2005-2015 basert på tilgjengelig statistikk og kartdata.

Del 2: Kommuneplananalyse som ser på om nasjonal arealpolitikk følges opp i kommunen og om utbygging skjer i tråd med vedtatte planer.

Del 3: Samlerapport med en oppsummering av de to første delene, anbefalinger og en sammenligning av arealutviklingen før og etter Riksrevisjonens undersøkelse fra 2006/2007.