Vedtatte rettsakter

EØS-komiteens beslutninger i 1994

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 1994.

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen 1994

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i  1994.

Nr.:

Vedtatt dato:

Tittel:

Offentlig-
gjøring

dato:

Fastsatt dato for beslutningens ikrafttredelse:

Ev. kommentarer ang. ikraft-tredelse:

1

8. februar 1994

om fastsettelse av EØS-komitéens forretningsorden

30. mars

dato for vedtaket

 

2

8. februar 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 1 (Gjennomgående tilpasning). Overlevering av opplysninger fra EFTA-statene til ESA og EFTAs Faste Komité.

30. mars

1. juli 1994

 

3

8. februar 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 21 (Gjennomføring av konkurransebestemmelser for fore-

tak). Alminnelige saksbehandlingsregler, lufttransport.

30. mars

1. juli 1994

 

4

8. februar 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 30 (Samarbeid innen statistikk). Rammeprogrammet for prioriterte tiltak på området statistiske opplysninger.

30. mars

1. august 1994 (senere enn oppgitt)

 

5

8. februar 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 37 (Listen omhandlet i artikkel 101) og vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner). Samordningsgruppen for godkjenning av diplomer for høyere yrkeskompetansegivende utdanning.

30. mars

1. august 1994 (senere enn oppgitt)

 

6

8. mars 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler). Forholdet til Sveits.

13. april

"den dag alle notifikasjoner under artikkel 103(1) i Avtalen er gitt til EØS-komitéen. Den skal gjelde fra 1. januar 1994"

25.juli 1994

7

21. mars 1994

om endring av protokoll 47 og enkelte vedlegg til EØS-avtalen (tilleggspakken, St.prp. nr. 40 (1993-94)).

28. juni

1. juli 1994

 

8

7. juni 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter). Deltakelse i div. Fellesskapsprogrammer.

30. juli

1. november 1994

ikrafttr.: 1.januar 1995

9

8. juli 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXII (Selskapsrett). Rådsdirektiv 94/8/EF om endring av direktiv 78/660/EØF mht. reguleringen av beløpene uttrykt i ECU.

8. september

1. oktober 1994

ikrafttr.: 1.januar 1995

10

12. august 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter). Fellesskapets fjerde rammeprogram for forskning og teknologisk utvikling.

29. september

1. november 1994

ikrafttr.: 1.januar 1995

11

12. august 1994

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 (Samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter). Det europeiske miljøvernbyrå.

29. september

1. november 1994

ikrafttr.: 1.januar 1995

12

28. september 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold) og vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsdirektiv 93/120/EF, rådsdirektiv 93/121/EF, kommisjonsdirektiv 93/107/EF, rådsdirektiv 93/114/EF, rådsdirektiv 93/113/EF, kommisjonsdirektiv 93/117/EF, kommisjonsdirektiv 92/107/EØF, kommisjonsforordning 793/93/EØF, kommisjonsmelding C/237/93.

12. november

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.januar 1995

13

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ). Kommisjonsdirektiv 94/1/EF om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 75/324/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aerosolbeholdere.

17. desember

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

14

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om utstyr og sikringssystemer til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.

17. desember

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

15

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 41/94/EF om endring av vedlegg II til rådsforordning 2455/92 om eksport og import av visse farlige kjemikalier.

17. desember

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

16

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering ). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/11/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om merking av materialer brukt i hovedbestanddelene av fottøy for salg til forbruker.

17. desember

1. mars 1995

 

17

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Kommisjonsdirektiv 94/7/EF om teknisk tilpasning av rådsdirektiv 89/647/EØF om kredittinstitusjoners kapitaldekning mht. definisjonen av "multilaterale utviklingsbanker".

17. desember

15. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

18

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/19/EF om innskuddsgarantiordninger.

17. desember

15. desember 1994

ikrafttr.: 1.juli 1995

19

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg IX (Finansielle tjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/18/EF om endring av direktiv 80/390/EØF om samordning av kravene til utforming, kontroll og spredning av prospekter som skal offentliggjøres i forbindelse med opptak av verdipapirer til offisiell notering på en fondsbørs, mht. forpliktelsen til å offentliggjøre prospekter.

17. desember 1994

15. dsember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1994

20

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsforordning 792/94/EF om nærmere regler for anvendelsen av rådsforordning 3118/83/EØF for foretak som utfører godstransport på vei for egen regning.

17. desember

15. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

21

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsforordning 844/94/EF om endring av forordning 1101/89/EØF om strukturell sanering av fart på innlands vannveier.

17. desember

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

22

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 93/326/EØF om veiledende retningslinjer for fastsettelse av kostnader og gebyrer i forbindelse med Fellesskapet miljømerke, kommisjonsvedtak 93/584/EØF om fastsettelse av kriterier for forenklede rutiner i forbindelse med utsetting i miljøet av genetisk modifiserte planter i hht. artikkel 6 nr. 5 i rådsdirektiv 90/220/EØF og kommisjonsvedtak 94/10/EF om et mønster for sammendraget til bruk ved underretning om et vedtak om tildeling av Fellesskapets miljømerke.

17. desember

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

23

28. oktober 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsdirektiv 94/15/EF om første gangs tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 90/220/EØF om utsetting i miljøet av genetisk modifiserte organismer og kommisjonsvedtak 94/211/EF om endring av rådsvedtak 91/596/EØF om mønsteret for sammendrag av melding nevnt i artikkel 9 i rådsdirektiv 90/220/EØF.

17. desember

1. desember 1994

ikrafttr.: 1.februar 1995

24

2. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 153 om de blanketter som er nødvendige for å gjennomføre rådsforordning 1408/71/EØF og 574/72/EØF (E 001, E 103 - E 127) og beslutning nr.154 om de blanketter som er nødvendige for å gjennomføre rådsforordning 1408/71/EØF og 574/72/EØF (E 301, E 302, E 303), vedtatt av De europeiske fellesskaps administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

29. desember

1. januar 1995

 

25

2. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjennelse av yrkeskvalifikasjoner). Kommisjonsdirektiv 94/38/EF om endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 95/51/EØF om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF.

29. desember

1. januar 1995

 

26

2. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester). Rådsresolusjon 94/C 181/02 om en ramme for en fellesskapspolitikk for digital fjernsynsoverføring.

29. desember

1. februar 1995

 

27

2. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester).Kommisjonsvedtak 94/439/EF om endring av vedlegg II til rådsdirektiv 92/44/EØF.

29. desember

1. februar 1995

 

28

2. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Rådsresolusjon 94/C

48 /01 om prinsippene for universelle tjenester innen telekommunikasjonssektoren, rådsresolusjon 94/C 48/02 om utviklingen av EF-posttjenester og rådsresolusjon 94/C 181/01 om samordning av informasjonsutveksling mellom forvaltninger.

29. desember

1. februar 1995

 

29

2. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 94/23/EF om endring av rådsdirektiv 77/143/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere med henblikk på fastsettelse av minimumsstandarder for kontroll av kjøretøyets bremseanlegg.

29. desember

1. februar 1995

 

30

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/20/EF om mekaniske koplinger for motorvogner og deres tilhengere samt festing av koplingene på disse kjøretøyene.

31. desember

1. februar 1995

 

31

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 94/26/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 79/196/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om elektrisk utstyr med visse beskyttelsesarter til bruk i eksplosjonsfarlige omgivelser.

31. desember

1. februar 1995

 

32

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsdirektiv 94/29/EF om endring av vedleggene til direktiv 86/362/EØF og 86/363/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i hhv. korn og næringsmidler av animalsk opprinnelse.

31. desember

1. februar 1995

 

33

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 3457/92/EØF, 3713/92/EØF, 468/94/EF og 688/94/EF, jfr. rådsforordning 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og næringsmidler

31. desember

1. februar 1995

 

34

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsdirektiv 94/30/EF om endring av vedlegg II til direktiv 90/642/EF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker, og om fastsettelse av en liste over maksimumsverdier

31. desember

1. februar 1995

 

35

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 94/458/EF om den administrative forvaltningen av samarbeidet ved vitenskapelig behandling av spørsmål i forbindelse med næringsmidler.

31. desember

1. februar 1995

 

36

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 955/94/EF om endring av vedlegg I og II til rådsforordning 2377/90/EØF om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

31. desember

1. februar 1995

 

37

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning 1430/94/EF om endring av vedlegg I, II, III og IV til rådsforordning 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

31. desember

1. februar 1995

 

38

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Syttende kommisjonsdirektiv 94/32/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, V, VI og VII til rådsdirektiv 76/68/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter.

31. desember

1. februar 1995

 

39

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 94/470/EF, 94/471/EF og 94/472/EF, tekniske forskrifter, digitalt samband.

31. desember

1. februar 1995

 

40

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/10/EF om annen vesentlige endring av direktiv 83/189/EØF om en informasjonsrutine for standarder og tekniske forskrifter.

31. desember

1. februar 1995

 

41

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsresolusjon av om utvikling av forvaltningssamarbeidet i forbindelse med gjennomføringen og håndhevingen av Fellesskapets regelverk innen rammen av det indre marked.

31. desember

1. februar 1995

 

42

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonvedtak 94/23/EF om felles regler for de europeiske tekniske godkjenninger.

31. desember

1. februar 1995

 

43

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsmelding C/62/94s.1 om basisdokumentene til rådsdirektiv 89/106/EØF

31. desember

1. februar 1995

 

44

15. desember 1994

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 94/25/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om lystfartøyer.

31. desember

1. februar 1995