Vedtatte rettsakter

EØS-komiteens beslutninger i 2000

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

Beslutninger vedtatt i EØS-komiteen i 2000

 

Her følger en liste over de beslutninger som EØS-komiteen har fattet i 2000.

Merket * angir hvilken dato rettsakten skal være gjennomført i Norge, evt. hvorvidt meddelelse først skal mottas.

Nr.

Ved-
tatt
dato

Tittel

Gj.førings-
dato for
rettsakten

Off.lig-
gjørings-
dato

Fastsatt
dato for
beslut-
ningens
ikraft-
tred.

Ev. komm.
ang. ikraft-
tredelse

1

4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

5. februar 2000

Gjennom-
føring notifisert:
22. mars 2000

   

Kommisjonsdirektiv 1999/23/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/33/EØF om sikringsinnretninger mot uvedkommendes bruk av motorvogner med to eller tre hjul.

31. desember 1999

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/24/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/32/EØF om sikringsutstyr for passasjerer på motorvogner med to hjul.

31. desember 1999

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/25/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/34/EØF om lovfestede preginger for motorvogner med to eller tre hjul.

31. desember 1999

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/26/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 93/94/EØF om plassering av bakre kjennemerke på motorvogner med to eller tre hjul.

31. desember 1999

 

*

 

2

4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

5. februar 2000

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/40/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/622/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul (statisk prøving).

30. juni 2000

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/55/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/536/EØF med hensyn til veltevern for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

30. juni 2000

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/56/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/933/EØF med hensyn til montering av lys- og lyssignalinnretninger på jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

30. juni 2000

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/57/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 78/764/EØF med hensyn til førersete for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

30. juni 2000

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/58/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 79/533/EØF med hensyn til kopling og revers for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul

30. juni 2000

*

     

3

4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr.

1. juli 2001

*

 

5. februar 2000

 

4

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 292/97/EF om vidareføring av nasjonal lovgjeving med omsyn til forbod mot bruk av visse tilsetjingsstoff i produksjonen av visse særskilde næringsmiddel.

11. februar 1997

 

29. januar 2000

*

 

5

4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

5. februar 2000

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/43/EF om 17. endring av direktiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater.

1. januar 2001

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/51/EF om femte tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (tinn, pentaklorfenol (PCP) og kadmium).

1. september 2000

*

     

6

4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

5. februar 2000

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/303/EF om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av terminalutstyr til analoge offentlege svitsja telefonnett (PSTN) som nyttar terminalutstyr til taletelefoni i grunngjevne tilfelle, og som nyttar tonefrekvenssignalering (DTMF-signalering) ved eventuell nettadressering.

26. mai 1999

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/304/EF om ei felles forskrift om det digitale fleirtenestenettet (ISDN), 3,1 kHz telefoniteneste, krav til tilkopling av terminalar med handsett (2. utgåve).

26. mai 1999

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/310/EF om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) av utstyr til digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT).

27. mai 1999

 

*

 

7

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Rådsforordning (EF) nr. 1606/98 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte særordninger for tjenestemenn.

25. oktober 1998

 

29. januar 2000

*

 

8

4. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Rådsforordning (EF) nr. 307/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 med henblikk på å utvide dem til å omfatte studenter.

1. mai 1999

 

5. februar 2000

*

 

9

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Rådsforordning (EF) nr. 1399/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet, og forordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71.

1. september 1999

 

29. januar 2000

*

 

10

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 171 om endring av beslutning nr. 135 av 1. juli 1987 om naturalytelser nevnt i artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 574/72, og om tilfeller der øyeblikkelig behandling er nødvendig, som omhandlet i artikkel 20 i forordning (EØF) nr. 1408/71, og der det er nødvendig å tilstå ytelser øyeblikkelig, som omhandlet i artikkel 17 nr. 7 og artikkel 60 nr. 6 i forordning (EØF) nr. 574/72, vedtatt av Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

1. januar 1999

 

29. januar 2000

*

 

11

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 172 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101), vedtatt av Den administrative kommisjon for trygd for vandrearbeidere.

1. juli 1999

 

29. januar 2000

*

 

12

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/44/EF om visse sider ved forbrukerkjøp og tilknyttede garantier.

  1. januar 2002

*

 

29. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art 103: 9. juni 2000.

Faktisk ikraft-
tredelse: 1. september 2000.

13

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIX (Forbrukervern). Kommisjonsrekommandasjon 98/257/EF om de prinsipper som får anvendelse på organer med ansvar for utenomrettslig løsning av forbrukertvister.

30. mars 1998

 

29. januar 2000

*

 

14

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø).

Kommisjonsvedtak 1999/568/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til lyspærer.

Kommisjonsvedtak 1999/554/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kopieringspapir.

18. august 1999

8. august 1999

 

29. januar 2000

*

 

15

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 1999/391/EF om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning.

20. juni 1999

 

29. januar 2000

*

 

16

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk). Rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilretteleggelse av en arbeidskraftundersøkelse.

14. mars 1998

 

29. januar 2000

*

 

17

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Et flerårig program for studier, analyser, prognoser og annet tilknyttet arbeid i energisektoren (1998-2002) (ETAP-programmet) (rådsvedtak 1999/22/EF).

14. desember 1998

 

29. januar 2000

*

Norsk meddelelse iht. art. 103: 27. juni 2000.

Faktisk ikraft-
tredelse: 1. august 2000.

18

28. januar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsforordning (EF) nr. 2790/1999 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på grupper av vertikale avtaler og samordnet opptreden.

1. januar 2000

 

29. januar 2000

*

Gjennom-
føring notifisert: 26. april 2000

19

25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

26. februar 2000

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/11/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av prinsippene for god laboratoriepraksis som definert i rådsdirektiv 87/18/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om bruk av prinsippene for god laboratoriepraksis og kontroll av deres bruk ved prøving av kjemiske stoffer.

30. september 1999

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/12/EF om annen tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegget til rådsdirektiv 88/320/EØF om tilsyn og kontroll med god laboratoriepraksis (GLP).

30. september 1999

 

*

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/33/EF om endring av rådsdirektiv 67/548/EØF med hensyn til merking av visse farlige stoffer i Østerrike og Sverige.

30. juli 2000

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/73/EF om oppføring av et aktivt stoff (spiroxamin) i vedlegg I til kommisjonsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

1. januar 2000

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/80/EF om oppføring av et aktivt stoff (azimsulfuron) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

1. april 2000

 

*

 

20

25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVI (Offentlige innkjøp). Ajourføring av tilpasninger til vedlegg XVI nr. 2 – rettelse av EØS-komiteens beslutning nr. 96/1999.

   

26. februar 2000

Faktisk ikraft-
tredelse 1. juli 2000

21

25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Opphavsrett). Europaparlaments- og rådsdirektiv 98/71/EF om rettslig vern av mønstre.

28. oktober 2001

*

 

26. februar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 27. juni 2000.
Faktisk ikraft-
tredelse: 1. oktober 2000.

22

25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Rådsdirektiv 1999/13/EF om reduksjon av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg.

  1. april 2001

*

 

26. februar 2000

Faktisk ikraft-
tredelse: 1. september 2000.

23

25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

   

26. februar 2000

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2700/98 om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer (EFT L 344 av 18.12.1998, s.49).

7. januar 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2701/98 om dataserien som skal produseres for statistikk over foretaksstrukturer (EFT L 344 av 18.12.1998, s. 81).

7. januar 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2702/98 om det tekniske format for oversendelse av statistikk over foretaksstrukturer (EFT L 344 av 18.12.1998, s. 102).

7. januar 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2645/98 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene (EFT L 335 av 10.12.1998, s.22).

1. januar 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2646/98 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med hensyn til minstestandarder for behandling av tariffer innenfor den harmoniserte konsumprisindeks (EFT L 335 av 10.12.1998, s. 30).

13. desember 1998

 

*

 

24

25. februar 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 2179/98 om revisjon av Det europeiske fellesskaps program for politikk og tiltak på området miljø og bærekraftig utvikling, "Mot en bærekraftig utvikling".

30. oktober 1998

 

26. februar 2000

*

 

25

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1.april 2000

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/65/EF om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler henholdsvis på eller i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker.

8. juli 1999

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/71/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker.

31. januar 2000

   

Gjennom-
føring notifisert: 3. april 2000

26

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 864/1999 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel.

15. mai 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1566/1999 om endring av forordning (EF) nr. 194/97 om fastsetjing av høgsteinnhaldet av visse ureinande stoff i næringsmiddel.

17. juli 1999

     

27

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

Gjennom-
føring notifisert: 28. april 2000

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 804/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

16. juni 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 953/1999 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

4. juli 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 954/1999 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

4. juli 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 997/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

11. juli 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 998/1999 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

11. juli 1999

     

28

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

Gjennom-
føring notifisert: 28. april 2000

   

Rådsforordning (EF) nr. 1308/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

26. juni 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1942/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

10. november 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1943/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

10. november 1999

     

29

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 
   

Kommisjonsvedtak 98/535/EF om ei felles teknisk forskrift om det jordbaserte telekommunikasjonssystemet om bord i fly (TFTS).

12. desember 1998

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/497/EF om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling av tobands DECT/GSM-terminalutstyr.

25. juli 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/498/EF om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling til det digitale fleirtenestenettet (ISDN) av utstyr til digital utvida snorlaus telekommunikasjon (DECT) (versjon 2).

25. juli 1999

     

30

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/453/EF om endring av vedtak 96/579/EF og 97/808/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til høvesvis fast vegutstyr og underlagsdekke.

18. juni 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/454/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF, med omsyn til branntettande, brannisolerande og brannvernande varer.

22. juni 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/455/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med omsyn til byggjesystem med prefabrikkert stenderverk og prefabrikkert tømmer.

22. juni 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/469/EF om prosedyren for attestering av samsvar for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til byggevarer til betong, mørtel og injiseringsmasse.

25. juni 1999

 

1. april 2000

*

 
   

Kommisjonsvedtak 1999/470/EF om prosedyren for attestering av samsvar for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til lim til bygging.

29. juni 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/471/EF om prosedyren for attestering av samsvar for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til oppvarmingsapparater.

29. juni 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/472/EF om prosedyren for attestering av samsvar for byggevarer i henhold til artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF med hensyn til rør, tanker og tilbehør som ikke er i kontakt med vann beregnet på konsum.

1. juli 1999

     

31

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg IV (Energi).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 
   

Rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsprosedyre for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker.

22. april 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/566/EF om gjennomføring av rådsvedtak 1999/280/EF om en fellesskapsprosedyre for utveksling av opplysninger og for konsultasjoner i forbindelse med forsyningskostnadene for råolje og prisene på petroleumsprodukter til forbruker.

22. juli 1999

     

32

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg X (Audiovisuelle tjenester). Videreføring av tilpasning b) til rådsdirektiv 89/552/EØF (adgangen til å sladde alkoholreklame).

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 

33

18. april 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 1999/698/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til berbare datamaskiner.

2. november 1999

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

19. april 2000

*

 

34

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø). Kommisjonsvedtak 94/774/EF om standardfølgedokumentet omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport, inn i og ut av Det europeiske fellesskap.

14. desember 1994

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 

35

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin.

 

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 761/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2676/90 om fastsettelse av felles analysemetoder for vin.

21. april 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 806/1999 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98 om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd).

24. april 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1477/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 3220/90 om vilkårene for anvendelsen av visse ønologiske framstillingsmåter fastsatt i rådsforordning (EØF) nr. 822/87.

7. juli 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1592/1999 om endring av forordning (EØF) nr. 2238/93 om følgedokumenter ved transport av vinprodukter og om registre som skal føres i vinsektoren.

28. juli 1999

     

36

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Rådsvedtak 1999/51/EF om fremming av europeiske utdanningsløp som ledd i yrkesrettet vekselopplæring, herunder læretid

1. januar 2000

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000
Anvendelse fra 1. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 6. juni 2000
Faktisk ikraft-
tredelse: 1. august 2000

*

37

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsbeslutning 1295/1999/EF om Fellesskapets handlingsprogram for sjeldne sykdommer (1999-2003).

1. januar 2000

15. juni 2000

EØS-tillegget nr. 27

1. april 2000
Anvendelse fra 1. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 27. juni 2000.
Faktisk ikraft-
tredelse: 1. august 2000.

*

38

31. mars 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 253/2000/EF om annen fase av Fellesskapets handlingsprogram på utdanningsområdet "Sokrates".

24. januar 2000

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

Anvendelse fra 1. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 6. juni 2000
Faktisk ikrafttredelse: 7.. juni 2000

*

39

11. april 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 293/2000/EF om eit fellesskapshandlingsprogram (Daphne) (2000-2003) om forebyggjande tiltak for å kjempe mot vald mot barn, ungdom og kvinner.

1. januar 2000

15. juni 2000
EØS-tillegget nr. 27

Anvendelse fra 1. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 27. juni 2000
Faktisk ikraft-
tredelse: 28. juni 2000

*

40

11. april 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Rådsvedtak 1999/847/EF om skiping av eit fellesskapshandlingsprogram for katastrofevernebuing.

1. januar 2000

15. juni 2000

EØS-tillegget nr. 27

1. juli 2000

Anvendelse fra 1. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 16. juni 2000.
Faktisk ikraft-
tredelse: 1. juli 2000.

41

19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1931/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

9. november 1999

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

20. mai 2000

*

 

42

19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 1999/645/EF om ei felles teknisk forskrift om krav til tilkopling for TETRA-tilgang til naudmeldingstenester.

1. oktober 1999

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

20. mai 2000

*

 

43

19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsdirektiv 1999/70/EF om rammeavtalen om tidsbegrenset arbeid inngått mellom EFF, UNICE og CEEP.

10. juli 2001

*

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

Dagen etter siste meddelelse

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra LIE.
Norsk meddelelse iht. art. 103:17. november 2000.

44

19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 21 om gjennomføring av konkurransebestemmelser for foretak. Rådsforordning (EF) nr. 1216/1999 om endring av forordning nr. 17, første forordning om anvendelse av traktatens artikkel 81 og 82.

18. juni 2000

*

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

20. mai 2000

Gjennom-
føring notifisert: 27. november 2000.

45

19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Forberedende tiltak til Det europeiske årr for språk 2001.

1. januar 2000

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

20. mai 2000

*

Anvendelse fra 1. januar 2000

 

46

19. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 508/2000/EF om fastsettelse av kultur 2000-preogrammet.

1. januar 2000

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

20. mai 2000

*

Anvendelse fra 1. januar 2000.

 

47

22. mai 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Ny finansieringsordning.

 

13. juli 2000
EØS-tillegget nr. 32

23. mai 2000
Anvendelse fra 1. januar 1999 til 31. desember 2003

Norsk meddelelse iht. art. 103: 17. november 2000.
Faktisk ikraft-
tredelse: 1. januar 2001.

48

31. mai 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/5/EF om radioutstyr og teleterminalutstyr og gjensidig godkjenning av utstyrets samsvar.

7. april 2000

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

1. juni 2000

*

Gjennom-
føring notifisert: 20. juni 2000.

49

31. mai 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranseregler). Kommisjonsforordning (EF) nr. 823/2000 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden mellom rederier som driver linjefart (konsortier).

26. april 2000

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

1. juni 2000

*

Anvendelse fra 26. april 2000

Gjennom-
føring notifisert 13. september 2000

50

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/99/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1269/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners motoreffekt.

31. desember 1999

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/100/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 80/1268/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om motorvogners karbondioksidutslipp og drivstofforbruk.

31. desember 1999

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/101/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/157/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tillatt lydnivå og eksosanlegg på motorvogner.

31. desember 1999

     
   

Kommisjonsdiretkiv 1999/102/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner.

31. desember 1999

     

51

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).
Rådsdirektiv 1999/86/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av direktiv 76/763/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om passasjerseter for jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

1. januar 2001

*

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

 

52

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 1999/75/EF om endring av kommisjonsdirektiv 95/45/EF om spesifikke renhetskriterier for fargestoffer til bruk i næringsmidler.

25. august 1999

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

Gjennom-
føring notifisert 25. juli 2000

53

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Europaparlaments- og rådsdirektiv 96/84/EF om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesifikke ernæringsmessige behov.

30. september 1997

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 

54

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 96/4/EF om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn.

31. mars 1999

     
   

Kommisjonsdirektiv 1999/50/EF om endring av direktiv 91/321/EØF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn.

22. juni 1999

   

Gjennom-
føring notifisert: 7. november 2000.

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/41/EF om endring av direktiv 89/398/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om næringsmidler beregnet på spesielle ernæringsmessige behov.

8. juli 1999

     

55

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Rådsforordning (EF) nr. 1804/1999 om utfylling av forordning (EØF) nr. 2092(91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler til å omfatte husdyrhold.

24. august 2000

*

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

 

56

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsbeslutning 1999/217/EF om vedtakelse av et register over aromastoffer brukt i eller på næringsmidler utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2232/96.

16. april 1999

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 

57

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2385/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

10. januar 2000

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2393/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en fremgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

11. januar 2000

     

58

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 1999/511/EF om en felles teknisk forskrift med tilknytningskrav til mobilstasjoner med flere tidsluker for linjesvitsjet høyhastighetsdataoverføring (HSCSD).

16. august 1999

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 

59

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg III (Produktansvar). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/34/EF im endring av rådsdirektiv 85/374/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om produktansvar.

2. desember 2000

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

Gjennom-
føring notifisert: 5. juli 2000.
Meddelelse iht. art. 103 ventes fra L.

*

60

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsresolusjon 1999/C 222/01 om situasjonen med omsyn til seinkingar i lufttrafikken.

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

 

61

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø).

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/45/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner.

6. januar 2000

*

     
   

Kommisjonsvedtak 2000/40/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til kjøleskap.

5. januar 2000

*

     

62

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1749/1999 om endring av forordning (EF) nr. 2214/96 om harmoniserte konsumprisindekser: oversending og formidling av delinkdekser under HKPI.

13. august 1999

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1617/1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av rådsforordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandarder for handsaming av forsikring innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen, og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2214/96.

13. august 1999

     

63

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

 

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2543/1999 om standard for landkoder i statistikk over Fellesskapets handel med tredjestater og statistikk over handel mellom medlemsstatene.

1. januar 2000

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2166/1999 om nærmare reglar for gjennomføringa av forordning (EF) nr. 2494/95 med omsyn til minstestandardar for handsaming av produkt i sektorane helse, utdanning og sosial stønad innanfor den harmoniserte konsumprisindeksen.

3. november 1999

     
   

Kommisjonsvedtak 1999/622/EF, Euratom om behandling av refusjoner av merverdiavgift til ikke-avgiftspliktige enheter for virksomheter som er fritatt for merverdiavgift, med henblikk på gjennomføringen av rådsidrektiv 89/139/EØF, Euratom om harmonisering av bruttonasjonalinntekst etter markedspriser.

9. september 1999

     

64

28. juni 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordning (EF) nr. 2253/1999 om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 881/98 av 24. april 1998 om fastsettelse av nærmere regler for beskyttelse av de tradisjonelle tilleggsbetegnelsene som brukes for visse typer kvalitetsvin fra bestemte dyrkingsområder (kvbd).

2. november 1999

21. september 2000
EØS-tillegget nr. 42

29. juni 2000

*

 

65

2. august 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd). Beslutning nr. 173 om felles regler for refusjon mellom institusjoner etter overgangen til euro.

1. februar 2000

5. oktober 2000
EØS-tillegget nr. 44

3. august 2000

*

 

66

2. august 2000

om endering av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer.

19. juli 2001

*

5. oktober 2000
EØS-tillegget nr. 44

3. august 2000

Meddelelser iht. art. 103 ventes fra ISL, LIE & N.

67

2. august 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Kommisjonsrekommandasjon 2000/263/EF om endring av rekommandasjon 98/511/EF om samtrafikk på et liberalisert telekommunikasjonsmarked.

1. januar 2000

5. oktober 2000
EØS-tillegget nr. 44

3. august 2000

*

 

68

2. august 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsforordning (EF) nr. 609/2000 om endring av forordning (EF) nr. 3298/94 om fastsettelse av nærmere bestemmelser om systemet med transittrettigheter (økopunkter) for tunge lastebiler som kjører i transitt gjennom Østerrike.

11. april 2000

5. oktober 2000
EØS-tillegget nr. 44

3. august 2000

*

Gjennom-
føring notifisert: 18. august 2000.

69

2. august 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommisjonsdirektiv 1999/97/EF om endring av rådsdirektiv 95/21/EF om håndheving av internasjonale standarder for sikkerhet, hindring av forurensning og leve- og arbeidsvilkår om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet, og som seiler i farvann under medlemsstatenes jurisdiksjon (havnestatkontroll).

13. desember 2000

*

5. oktober 2000
EØS-tillegget nr. 44

3. august 2000

 

70

2. august 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Fellesskapets handlingsprogram "UNG i Europa" (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1031/2000/EF).

 

5. oktober 2000
EØS-tillegget nr. 44

3. august 2000

 

71

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold). Innlemmelse av EØS-relevante fellesskapsrettsakter som er vedtatt på området fôrvarer mellom 1.januar 1998 og 31. juli 1999:

   

25. desember 2000

 
   

rådsvedtak 98/728/EF

14. desember 2002

*

     
   

kommisjonsdirektiv 98/19/EF, rådsdirektiv 98/92/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 2786/98, kommisjonsforordning (EF) nr. 2788/98, rådsforordning (EF) nr. 2821/98, kommisjonsforordning (EF) nr. 45/1999, rådsdirektiv 1999/20/EF, kommisjonsdirektiv 1999/61/EF, kommisjonsforordning (EF) nr. 2316/98, kommisjonsforordning (EF) nr. 2374/, kommisjonsforordning (EF) nr. 2785/98, kommisjonsforordning (EF) nr. 639/99, kommisjonsforordning (EF) nr. 866/1999, kommisjonsforordning (EF) nr. 1245/1999, kommisjonsforordning (EF) nr. 1411/1999, kommisjonsforordning (EF) nr. 1594/1999, kommisjonsforordning (EF) nr. 1636/1999, kommisjonsforordning 1436/98, kommisjonsdirektiv 98/87/EF, kommisjonsvedtak 1999/420/EF, kommisjonsdirektiv 1999/78/EF, kommisjonsdirektiv 98/67/EF,

   

*

 
   

kommisjonsdirektiv 1999/79/EF, kommisjonsdirektiv 98/54/EF, kommisjonsdirektiv 98/68/EF kommisjonsdirektiv 98/51/EF, kommisjonsdirektiv 98/64/EF, kommisjonsdirektiv 98/88/EF, kommisjonsdirektiv 1999/27/EF, kommisjonsdirektiv 1999/76/EF, rådsdirektiv 1999/29/EF

       

72

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/96/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra motorer med kompresjonstenning til bruk i kjøretøyer og utslipp av fourensende gasser fra motorer med elektrisk tenning som bruker naturgass eller flytende petroleumsgass, til bruk i kjøretøyer, og om endring av rådsdirektiv 88/77/EØF

1. juli 2000

 

3. oktober 2000

*

 
             
   

Kommisjonsdirektiv 1999/98/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådirektiv 96/79/EF om beskyttelse av fører og passasjerer i motorvogner ved frontkollisjon.

30. september 2000

 

*

 

73

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

3. oktober 2000

 
   

Kommisjonsdirektiv 2000/1/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 89/173/EØF med hensyn til visse deler av og egenskaper ved jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

30. juni 2000

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2000/2/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 75/322/EØF med hensyn til demping av radiostøy fra motorer med elektrisk tenning montert i jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul, og av rådsdirektiv 74/150/EØF med hensyn til typegodkjenning av jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

31. desember 2000

*

     
   

Kommisjonsvedtak 2000/63/EF om endring av vedtak 96/627/EF om gjennomføring av artikkel 2 i rådsdirektiv 77/3118/EØF om lydnivået ved ørene til førere av jordbruks- eller skogbrukstraktorer med hjul.

30. oktober 2001

*

     

74

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 1999/91/EF om endring av direktiv 90/128/EØF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler.

13. desember 1999

 

3. oktober 2000

*

 

75

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

3. oktober 2000

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1069/98 om endring av forordning 95/542/EF om behandling av endringer i vilkårene for markedsføringstillatelser for legemidler i henhold til rådsforordning (EØF) nr. 2309/93.

30. mai 1998

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1146/98 om endring av forordning (EF) nr. 541/95 om behandling av endringer i vilkårene for markedsføringstillatelse innvilget av vedkommende myndighet i medlemsstaten.

6. juni 1998

 

*

 
   

Rådsforordning (EF) nr. 2743/98 om endring av forordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for legemiddelvurdering.

20. desember 1998

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/82/EF om endring av vedlegget til rådsdirektiv 75/318/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om standarder og protokoller ved analytiske, toksikologisk-farmakologiske og kliniske undersøkelser av legemidler.

1. januar 2000

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/83/EF om endring av vedlegget til rådsdirektiv 75/318/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om standarder og protokoller ved analytiske, toksikologisk-farmakologiske og kliniske undersøkelser av legemidler.

1. mars 2000

 

*

 

76

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

3. oktober 2000

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2593/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

7. februar 2000

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2728/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

25. desember 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2757/1999 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fstsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

26. desember 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2758/1999 om endring av vedlegg II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse.

26. desember 1999

 

*

 

77

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

3. oktober 2000

 
   

Kommisjonsdirektiv 1999/77/EF om sjette tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (asbest).

1. januar 2005

*

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2161/1999 om krav til tilleggsprøving for importørar eller produsentar av eit visst prioritert stoff i samsvar med rådsforordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering og kontroll av risikoer ved eksisterende stoffer.

13. april 2000

 

*

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 1999/721/EF om resultata av risikovurdering og om strategiar for reduksjon av risiko for stoffa 2-(2-butoksyetoksy)etanol, 2-(2-metoksyetoksy)etanol, kloralkan, C10-13 og benzen, C10-13 alkylderivat.

12. oktober 1999

 

*

 

78

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

3. oktober 2000

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/180/EF om utviding av fristen for mellombels godkjenning av det nye aktive stoffet Pseudomonas chloriraphis.

   

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2000/10/EF om oppføring av et aktivt stoff (fluroksypyr) i vedlegg I til rådsdirektiv 91/414/EØF om markedsføring av plantefarmasøytiske produkter.

1. desember 2000

*

     

79

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Rådsdirektiv 96/67/EF om adgang til markedet for lufthavnrelaterte tjenester i lufthavnene.

25. oktober 1997

 

2. desember 2000

*

 

80

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk). Rådsforordning (EF) nr. 1165/98 om konjunkturstatistikk.

25. juni 1998

 

3. oktober 2000

*

 

81

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk).

   

3. oktober 2000

 
   

Rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i inntekter og arbeidskraftkostnader.

1. april 1999

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1726/1999 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 530/1999 om statistikk over strukturen i inntekter og arbeidskraftkostnader med hensyn til definisjon og oversendelse av opplysninger om arbeidskraftkostnader.

3. august 1999

 

*

 

82

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (forberedende tiltak med sikte på å fremme europeisk digitalt innhold i globale nett oppført i budsjettpost B5-334 i Den europeiske unions generelle budsjett for regnskapsåret 2000).

   

3. oktober 2000
Anvendelse fra 1. januar 2000.

 

83

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Fellesskapets handlingsprogram for forebygging av skader innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 372/1999/EF) og Fellesskapets handlingsprogram for forurensningsbetingede sykdommer innenfor rammen av innsatsen for folkehelsen (europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1296/1999/EF).

1. januar 1999

 

15. desember 2000

*

Anvendelse fra 1. januar 2000

Norsk meddelelse iht. art. 103: 15. desember 2000.

84

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. (Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2119/98/EF om et nett for epidemiologisk overvåking og kontroll av smittsomme sykdommer i Fellesskapet).

3. januar 1999

 

3. oktober 2000

*

 

85

2. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin. Kommisjonsforordening (EF) nr. 160/2000 om endring av kommisjonsforordning (EØF) nr. 3201/90 om fastsettelse av nærmere regler for betegnelse på og presentasjon av vin og druemost.

1. februar 2000

 

3. oktober 2000

*

 

86

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VI (Trygd).

   

28. oktober 2000

 
   

Avgjerd nr. 174 om tolkinga av artikkel 22a i forordning (EØF) nr. 1408/71, vedteken av Den administrative kommisjonen til Dei europeiske fellesskapa for trygd for vandrearbeidarar.

10. mars 2000

 

*

 
   

Avgjerd nr. 175 om tolkinga av omgrepet "naturalyting" ved sjukdom eller svangerskap og fødsel som er nemnt i artikkel 19 nr. 1 og 2, artikkel 22, artikkel 22 bokstav a), artikkel 22 bokstav b), artikkel 25 nr. 1, 3 og 4, artikkel 26, artikkel 28 nr. 1, artikkel 28 bokstav a), artikkel 29, artikkel 31, artikkel 34 bokstav a) og artikkel 34 bokstav b) i rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og om utrekning av refusjonar i medhald av artikkel 93, 94 og 95 i forordning (EØF) nr. 574/72 og betaling av forskot i medhald av artikkel 102 nr. 4 i den same forordninga, vedteken av Den administrative kommisjonen til Dei europeiske fellesskapa for trygd for vandrearbeidarar.

1. mars 2000

 

*

 

87

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner).
Kommisjonsdirektiv 2000/5/EF om endring av vedlegg C og D til rådsdirektiv 92/51/EØF om annen generelle ordning for godkjenning av yrkeskompetansegivende utdanning som supplement til direktiv 89/48/EØF.

27. februar 2001

*

 

28. oktober 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra LIE.

88

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/42/EF om opprettelse av en ordning for godkjenning av kompetanse for virksomhet omfattet av direktivet om liberalisering og overgangstiltak som supplement til den generelle ordning for godkjenning av kompetanse.

31. juli 2001

 

28. oktober 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra ISL.

89

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg VII (Gjensidig godkjenning av yrkeskvalifikasjoner). Kommisjonsdirektiv 98/21/EF, 98/63/EF og 1999/16/EØF om endring av rådsdirektiv 93/16/EØF om å lette den frie bevegelighet for leger og om gjensidig godkjenning av deres diplomer, eksamensbevis og andre kvalifikasjonsbevis.

30. desember 1998
30. juni 1999
31. desember 1999

 

28. oktober 2000

*

 

90

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1215/2000/EF om forlengelse av vedtak nr. 710/97/EF om en samordnet framgangsmåte for å gi tillatelse på området satellittbaserte personkommunikasjonstjenester i Fellesskapet.

13. juni 2000

 

28. oktober 2000

*

 

91

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester). Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/31/EF om visse juridiske aspekter ved informasjonssamfunnstjenester, særlig elektronisk handel, i det indre marked (Direktivet om elektronisk handel).

17. januar 2002

*

 

28. oktober 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra ISL, LIE og N.

92

27. oktober 2000

om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester) til EØS-avtala. Kommisjonsrekommandasjon 2000/417/EF om tilgang til tilknytningslinjer: skaping av eit konkurransedyktig og fullstendig utval av elektroniske kommunikasjonstenester, medrekna breidbandsmultimediatenester og høgfartsinternett.

31. desember 2000

*

 

28. oktober 2000

 

93

10. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Kommunikasjonsforordning (EF) nr. 1532/2000 om endring av forordning (EF) nr. 805/1999 for å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands vannveier.

3. august 2000

 

11. november 2000

*

 

94

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/95/EF om anvendelse av bestemmelsene om sjøfolks arbeidstid om bord på skip som anløper havner i Fellesskapet.

30. juni 2002

*

 

28. oktober 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra ISL.

95

10. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn).

   

11. november 2000

 
   

Rådsdirektiv 1999/38/EF om andre endring av direktiv 90/394/EØF om vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for kreftframkallende stoffer i arbeidet, og om utviding av direktivet til å omfatte mutagen.

29. april 2003

*

     

96

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/92/EF om minimumskrav for å bedre vernet av sikkerheten og helsen til arbeidstakere som kan utsettes for fare gjennom eksplosjonsfarlige omgivelser (15. særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr. 1 i direktiv 89/391/EØF.

30. juni 2003

*

 

28. oktober 2000

 

97

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn). Rådsdirektiv 1999/63/EF om avtalen om organisering av arbeidstiden til sjøfolk inngått mellom sammenslutningen av skipsredere i Den europeiske union (ECSA) og sammenslutningen av transportarbeiderforbund i Den europeiske union (FST)

30. juni 2002

*

 

28. oktober 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra ISL og N.

98

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk). Kommisjonsforordning (EF) nr. 1618/1999 om kriteriene for kvalitetsvurdering av statistikk over foretaksstrukturer.

13. august 1999

 

28. oktober 2000

*

 

99

27. oktober 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 30 om særlige bestemmelser om organisering av samarbeidet innen statistikk – Fellesskapets statistiske program for perioden 1998-2000 (rådsvedtak 1999/126/EF).

1. januar 1998

 

28. oktober 2000

*

Anvendelse fra 1. januar 1998

 

100

10. november 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1719/1999/EF om ett sett retningslinjer, herunder fastlegging av prosjekter av felles interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom administrasjoner (IDA) og europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 1720/1999/EF om et sett tiltak og virkemidler for å sikre samvirkningsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom administrasjoner (IDA).

3. august 1999

 

15. desember 2000

*

Anvendelse fra 3. august 1999

Norsk meddelelse iht. art. 103: 15. desember 2000

101

10. november 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Flerårig program for fremming av fornybare energikilder i Fellesskapet (Altener) (1998.2002) (Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 646/2000/EF).

19. april 2000

 

15. desember 2000

*

Anvendelse fra 1. januar 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N.

102

10. november 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Flerårig program for fremming av energieffektivitet (SAVE) (Europaparlaments. og rådsvedtak nr. 647/2000/EF)

19. april 2000

 

15. desember 2000

*

Anvendelse fra 1. januar 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra N.

103

30. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 2000/3/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 77/541/EØF om bilbelter og sikringsutstyr i motorvogner.

30. september 2000

 

1. desember 2000

*

 

104

30. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

1. desember 2000

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/4/EF om endring av rådsdirektiv 74/60/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om innvendig utstyr i motorvogner (interiørdeler i kupeen unntatt innvendig speil, betjeningsinnretningenes utforming, tak eller skyvetak, ryggstøtte og bakside av seter.

8. april 2001

*

     
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/7/EF om hastighetsmålere for motorvogner med to eller tre hjul og om endring av rådsdirektiv 92/61/EØF om typegodkjenning av motorvogner med to eller tre hjul.

1. januar 2001

*

     
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/8/EF om endring av rådsdirektiv 70/221/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tanker for flytende drivstoff og om underkjøringshinder bak på motorvogner og deres tilhengere.

3. mars 2000

 

*

 

105

30. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

1. desember 2000

 
   

Kommisjonsdirektiv 2000/19/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 86/298/EØF om veltevern montert bak på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

30. juni 2001

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2000/22/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 87/402/EØF om veltevern montert foran førersetet på smalsporede jordbruks- og skogbrukstraktorer med hjul.

30. juni 2001

*

     

106

30. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering).

   

1. desember 2000

 
   

Kommisjonsdirektiv 94/69/EF om 21. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

1. september 1996

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 96/54/EF om 22. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

31. mai 1998

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 97/69/EF om 23. tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 67/548/EØF om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige stoffer.

8. desember 1997

 

*

 

107

30. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsdirektiv 2000/21/EF om lista over fellesskapsrettsakter som er nemnd i artikkel 13 nr. 1 femte strekpunktet i rådsdirektiv 67/548/EØF.

1. april 2001

*

 

1. desember 2000

 

108

30. november 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester).

   

1. desember 2000

Meddelelse iht. art. 103 ventes fra ISL.

   

Kommisjonsvedtak 2000/518/EF om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Sveits i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF.

23. november 2000

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/519/EF om tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i Ungarn i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF.

23. november 2000

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2000/520/EF i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om tilstrekkeligheten av den beskyttelse som oppnås ved safe harbour-prinsippene og de tilhærende spørsmål og svar fra De forente staters handelsdepartement.

23. november 2000

 

*

 

109

22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekn. forskrifter, standarder, prøving og sertifisering). Kommisjonsvedtak 2000/166/EF om lenging av fristen for mellombels godkjenning av det nye aktive stoffet kinoksyfen.

16. mars 2000

 

23. desember 2000

*

 

110

22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/18/EF om minstekrav til eksamen for tryggleiksrådgjevarar for transport av farleg gods med jarnbane, på veg eller på innlandsvassvegar.

19. august 2000

 

23. desember 2000

*

 

111

22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport). Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Fellesskapet.

6. juni 2002

*

 

23. desember 2000

 

112

15. desember 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter. Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1934/2000/EF om Det europeiske språkår 2001.

   

16. desember 2000

Anvendelse fra 1. januar 2001

 

113

22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens vedlegg XIV (Konkurranse).

   

1. januar 2001

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2658/2000 om anvendelsen av EF-traktatens art. 81 nr. 3 på grupper av spesialiseringsavtaler.

1. januar 2001

     
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2659/2000 om anvendelsen av EF-traktatens art. 81 nr. 3 på grupper av forsknings- og utviklingsavtaler.

1. januar 2001

     

114

22. desember 2000

om endring av EØS-avtalens protokoll 4 (Opprinnelsesregler).

   

1. januar 2001

*