Innspill til norske prioriteringer for et nytt europeisk forskningsområde European Research Area (ERA)

Ny Europakommisjon er på plass, og har lagt frem sin første melding om en European Green Deal. I 2020 har Kommisjonens president, Ursula von der Leyen, satt videreutvikling av det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA) høyt på dagsordenen. Kommisjonen skal legge frem en melding om the new ERA før sommeren. Kunnskapsdepartementet ønsker norske aktørers syn på hvordan det nye ERA bør utformes for at forskning, høyere utdanning og innovasjon best skal kunne bidra til ønsket utvikling av Europa

Status: Under behandling

Høringsfrist: 09.04.2020

Vår ref.: 20/1940

Innspill til norske prioriteringer for et nytt europeisk forskningsområde European Resaarch Area (ERA)

Invitasjon til innspill, frist 8. april (kort frist fordi covid19 har medført endrede planer)

Ny Europakommisjon er på plass, og har lagt frem sin første melding om en European Green Deal. I 2020 har Kommisjonens president, Ursula von der Leyen, satt videreutvikling av det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA) høyt på dagsordenen. Kommisjonen skal legge frem en melding om the new ERA før sommeren. Kunnskapsdepartementet ønsker norske aktørers syn på hvordan det nye ERA bør utformes for at forskning, høyere utdanning og innovasjon best skal kunne bidra til ønsket utvikling av Europa.

Det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon står for 10 % av FoU-investeringene i Europa og landenes nasjonale investeringer for 90 %. Et tettere samarbeid mellom landene om en samlet europeisk kunnskapspolitikk må til hvis vi skal lykkes med inkluderende grønn vekst, ansvarlig digitalisering/bruk av kunstig intelligens, bevaring av tilliten til forskning med mer.

Det europeiske forskningsområdet (European Research Area, ERA) ble etablert for 20 år siden. Gjennom disse årene har landene samarbeidet stadig tettere om et felleseuropeisk arbeidsmarked for forskere, bedre kjønnsbalanse, felles forskningsprogrammer også utover rammeprogrammene, forsknings- og innovasjonssamarbeid med land utenfor Europa, god sirkulasjon og bruk av vitenskapelige resultater og etablering av felleseuropeisk forskningsinfrastruktur. For mer informasjon, se Norsk veikart for ERA 2016-2020 og Konkurranseevnerådets rådgivende komité for forskning og innovasjon (ERAC) og deres ERAC Opinion om prioriteringer for et nytt ERA.

Kommisjonen har formulert sju spørsmål de ønsker svar på i arbeidet med et nytt ERA:

  • What should be the broad objectives of a new ERA? Which elements in the changing socio-economic and political context, and their related challenges, can a new ERA help address?
  • How can a new ERA ensure stronger political engagement from the Member States? What would it take for you to engage more strongly in ERA?
  • What new policy initiatives should the Commission and the Member States engage in to deliver on the objectives of a new ERA?
  • What are the needs to be addressed?
  • Taking into account your national specificities, what should be the broad objectives of a new ERA?
  • Are the current ERA priorities still valid or should new ones be included?
  • How would a successful ERA look like in 7 years? What should it deliver?

Kunnskapsdepartementet inviterer til innspill knyttet til hvordan det nye ERA kan sikre god sammenheng mellom forskning, innovasjon og utdanning, på Kommisjonens satsinger på en European Green Deal, en økonomi for folk flest, og en europeisk inngang til digitalisering. For øvrig ønsker vi innspill på områder som er viktige for norske aktører.

Vi ber om at innspill sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen på www.regjeringen.no/id2694836   under «Send inn høringssvar».