Tillatelse til etablering av gjensidig skadeforsikringsselskap

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Den norske tannlegeforenings Gjensidige Sykeavbruddskasse tillatelse til å tilby skadeforsikring i klasse 1, 2 og 16, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2.

Advokatfirmaet Schjødt AS

v/advokat Jone Engh

Postboks 2444 Solli

0201  OSLO

 

 

 

 

        

Deres ref

Vår ref

Dato

#312165-002_487833/2

07/1597 FM TME

08.10.2007

 

Den norske tannlegeforenings Gjensidige Sykeavbrudskasse - tillatelse til etablering av gjensidig skadeforsikringsselskap


Det vises til søknad 16. mars 2007 om tillatelse til å etablere gjensidig forsikringsselskap, til supplerende opplysninger gitt blant annet ved brev til Kredittilsynet 18. juni 2007, samt til Kredittilsynet tilrådning i saken 28. august 2007.

 

Med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsloven) § 2-1 gis Den norske tannlegeforenings Gjensidige Sykeavbruddskasse tillatelse til å tilby skadeforsikring i klasse 1, 2 og 16, jf. forskrift 18. september 1995 nr. 797 om inndeling i forsikringsklasser som grunnlag for konsesjonstildeling § 2.

 

Tillatelsen kan ikke tas i bruk før:

a)      Kredittilsynet har godkjent selskapets vedtekter for Den norske tannlegeforenings Gjensidige Sykeavbruddskasse

b)      Bekreftelse vedrørende juridisk sakkyndig medlem er sendt Kredittilsynet

c)       Det er tegnet betryggende gjenforsikring for selskapets virksomhet, jf. forsikringsloven § 6-8

 

Med hilsen

 

 

Jan Bjørland  e.f.

ekspedisjonssjef

Erling G. Rikheim

avdelingsdirektør

Gjenpart: Kredittilsynet. Ref. 07/2934.