Effekter av tiltak under IA-avtalen - Rapport fra forskermøte

Arbeidsdepartementet har finansiert et forskermøte som skulle oppsummere kunnskap om effekter og kostnader ved virkemidlene knyttet til IA-avtalen, samt peke på alternativer for å frambringe mer kunnskap. Møtet ble gjennomført i regi av Folkehelseinstituttet, som også har utarbeidet en oppsummeringsrapport fra møtet.

Oppsummeringsrapporten konkluderer med at det er solid dokumentasjon for at økt bruk av gradert sykefravær fører til redusert totalt sykefravær og lavere risiko for utstøtning fra arbeidsmarkedet. Det framgår videre at det foreligger lite forskning om effekter av øvrige tiltak, og at tiltak ofte innføres uten god kunnskap om effekt. I oppsummeringen pekes det blant annet på at tiltak bør iverksettes som utprøvning i et begrenset område før tiltaket implementeres i full skala, for å kunne høste kunnskap om tiltakets effekt før dette implementeres nasjonalt.