Vedtatte rettsakter

EØS-komiteens beslutninger i 2003

Her følger en oversikt over de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2003.

EØS-komiteens beslutninger i 2003

Her følger en liste med de beslutningene EØS-komiteen har fattet i 2003.


Nr.

Vedtatt
dato

Tittel

Gjennom-
føringsdato
for
rettsakten

Offentlig-
gjøringsdato

Fastsatt dato
for
beslutningens
ikraftredelse

Ev.
kommentarer
ang.
ikrafttredelse

1

31 01 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

01 02 03

 
   

Om unntak for Liechtenstein

       

2

31 01 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1041/2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer

22 06 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1252/2002 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer

13 07 02

 

*

 

3

31 01 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/897/EF om fastsetjing av nærmare reglar for samanliknande fellesskapsforsøk og -analysar av frø og økslingsmateriale av visse planter som er nemnde i rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF, 66/403/EØF, 68/193/EØF, 69/208/EØF, 70/458/EØF og 92/33/EØF

12 12 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/280/EF om endring av vedtak 98/320/EF om gjennomføring av et tidsbegrenset forsøk med prøvetaking og kontroll av frø i henhold til rådsdirektiv 66/400/EØF, 66/401/EØF, 66/402/EØF og 69/208/EØF

15 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/454/EF om eit tidsavgrensa forsøk med omsyn til å auke den høgste vekta til eit parti med visse frø frå fôrvekstrar i medhald av rådsdirektiv 66/401/EØF

12 06 02

 

*

 

4

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/42/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF, med hensyn til fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler (bentazon og pyridat) i og på korn, næringsmidlerav animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetablisk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 12 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/63/EF om fastsettelse av fellesskapsmetoder for prøvetaking ved offisiell kontroll av rester av plantevernmidler i og på produkter av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og om oppheving av direktiv 79/700/EØF

01 01 03

 

*

Gjennomføring notifisert 05 06 03

   

Kommisjonsdirektiv 2002/67/EF om merking av næringsmiddel som inneheld kinin, og om næringsmiddel som inneheld koffein

30 06 03

*

     

5

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/66/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis frukt og grønnsaker, korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

30 11 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/72/EF om plastmaterialer og plastgjenstander beregnet på å komme i kontakt med næringsmidler

04 09 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/71/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler (formotion, dimetoat og oksydemetonmetyl) på og i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 12 02

 

*

 

6

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2002 av 28. juni 2002 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91

01 07 02

 

*

 

7

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/48/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av iprovalikarb, prosulfuron og sulfosulfuron som aktive stoffer

31 12 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/64/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av cinidon-etyl, cyhalofop butyl, famoksadon, florasulam, metalaksyl-m og pikolinafen som aktive stoffer

31 03 03

*

     

8

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2000/6/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III, VI og VII til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

01 07 00

 

*

 

9

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL

   

EP-og rådsdirektiv 2001/95/EF om alminnelig produktsikkerhet

15 01 04

*

     

10

31 01 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

01 02 03

Faktisk ikrafttredelse 01 07 03

   

EP- og rådsdirektiv 2001/37/EF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om framstilling, presentasjon og salg av tobakksvarer

30 09 02

   

*

Gjennomføring notifisert 19 02 03

11

31 01 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

01 02 03

 
   

Beslutning nr. 179 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111, E 111 B, E 113-E 118 og E 125-E 127)

01 03 02

 

*

 

12

31 01 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

01 02 03

 
   

Beslutning nr. 183 om fortolkning av artikkel 22 nr. 1 bokstav a) i forordning (EØF) nr. 1408/71 om helsetjenester i forbindelse med svangerskap og fødsel

01 03 02

 

*

 

13

31 01 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport – sjøtransport)

   

01 02 03

Faktisk ikrafttredelse 01 08 03

   

EP- og rådsdirektiv 2002/59/EF om opprettelse av et overvåkings- og informasjonssystem for sjøtrafikk i Fellesskapet, og om oppheving av rådsdirektiv 93/75/EØF

05 02 04

*

     

14

31 01 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/529/EF om et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av direktiv 1999/13/EF om begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser som skyldes bruk av organiske løsemidler i visse virksomheter og anlegg

02 07 02

 

*

 

15

31 01 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/753/EFom et spørreskjema til medlemsstatenes rapporter om gjennomføringen av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer

26 10 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/151/EF om minstekrav til vrakmeldingen som utstedes i samsvar med artikkel 5 nr. 3 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer

21 02 02

 

*

 

16

31 01 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

01 02 03

 
   

EP- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

27 04 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/681/EF om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

17 09 01

 

*

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/680/EF om retningslinjer for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 761/2001 om frivillig deltaking for organisasjoner i en fellesskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS)

17 09 01

 

*

 

17

31 01 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

01 02 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 113/2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 2223/96 med hensyn til de reviderte klassifikasjoner av utgifter etter formål

03 02 02

 

*

 

18

31 01 03

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

01 02 03

 
   

EP- og rådsavgjerd nr. 1145/2002/EF om fellesskapstiltak for å stimulere sysselsetjinga

29 06 02

 

*

 

19

31 01 03

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

01 02 03

 
   

EP- og rådsavgjerd nr. 1786/2002/EF om vedtaking av eit fellesskapshandlingsprogram på området folkehelse (2003-2008)

09 10 02

 

*

 

20

31 01 03

Om endring av vedlegg XVII (Opphavsrett)

   

01 02 03

Faktisk ikrafttredelse 1. februar 2004

   

EP- og rådsdirektiv 98/44/EF om rettslig vern av bioteknologiske oppfinnelser

30 07 00

   

*

21

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/237/EF om endring av vedtak 94/360/EF om mindre hyppig fysisk kontroll av partier med visse produkter som innføres fra tredjestater i henhold til direktiv 90/675/EØF

23 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/349/EF om fastsettelse av listen over produkter som skal undersøkes ved grensekontrollstasjoner i henhold til rådsdirektiv 97/78/EF

08 05 02

 

*

 

22

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/455/EF om endring av vedtak 2001/881/EF med omsyn til lista over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med dyr og animalske produkt frå tredjestatar

14 06 02

 

*

 

23

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/459/EF om utarbeiding av ei liste over einingane i datanettet «ANIMO», og om oppheving av vedtak 2000/287/EF

17 06 02

 

*

 

24

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/67/EF om godkjenning av at den tyske databasen for storfe er i full drift

30 01 02

 

*

 

25

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/8/EF om fastsettelse av framgangsmåtene for genetisk identifikasjon av renrasede avlsdyr av storfe og om endring av vedtak 88/124/EØF og 96/80/EF

05 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/35/EF om endring av vedtak 2001/783/EF med omsyn til verne- og overvakingssoner i Fellesskapet i samband med Blue Tongue i Italia

17 01 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/4/EF om registrering av verksemder som held verpehøner, og som er omfatta av rådsdirektiv 1999/74/EF

31 03 03

*

   

Gjennomføring notifisert 11 07 03

   

Kommisjonsvedtak 2002/160/EF om endring av vedlegg D til rådsdirektiv 90/426/EØF om diagnostisk test for afrikansk hestepest

23 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/189/EF om endring av verne- og overvakingssoner i Fellesskapet i samband med Blue Tongue i Italia

06 03 02

 

*

 

26

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Rådsdirektiv 2001/89/EF om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest

31 10 02

 

*

Gjennomføring notifisert 14 10 03 og 24 11 03

   

Kommisjonsvedtak 2002/106/EF om godkjenning av en diagnostiseringshåndbok som fastsetter diagnostiske metoder, prøvetakingsmetoder og kriterier for å vurdere laboratorieundersøkelsene for bekreftelse av klassisk svinepest

09 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/161/EF om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Saarland og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Saarland og Rheinland-Pfalz

23 02 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/181/EF om godkjenning av den planen som Luxembourg har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i visse område i Luxembourg

02 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/182/EF om godkjenning av den endra planen som Austerrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i provinsen Niederösterreich

02 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/526/EF om endring av vedtak 94/141/EF om godkjenning av den planen som Frankrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i dei nordlege delane av Vogesane

29 06 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/531/EF om endring av vedtak 2002/161/EF om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Nordrhein-Westfalen

02 07 02

 

*

 

27

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Rådsdirektiv 2002/60/EF om særlige bestemmelser for bekjempelse av afrikansk svinepest og om endring av direktiv 92/119/EØF med hensyn til ondartet smittsom griselammelse og afrikansk svinepest

30 06 03

*

     

28

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/551/EF om oppheving av vedtak 2000/721/EF om innføring av vaksinasjon som supplement til tiltakene for å bekjempe aviær influensa i Italia og om særlige tiltak for kontroll med forflytning

10 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/552/EF om restriksjonar i samband med vaksinasjon mot aviær influensa i Italia

10 07 02

 

*

 

29

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/300/EF om utarbeiding av lista over godkjende soner med omsyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens

19 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/304/EF om godkjenning av program med sikte på å gje soner og oppdrettsanlegg i soner som ikkje er godkjende, status som godkjende med omsyn til infeksiøs hematopoietisk nekrose og/eller hemoragisk virusseptikemi

20 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane

23 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/536/EF om endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane

03 07 02

 

*

 

30

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 535/2002 om endring av vedlegg C til rådsdirektiv 64/432/EØF, og om endring av vedtak 2000/330/EF

12 04 02

 

*

Gjennomføring notifisert 07 05 03

   

Kommisjonsvedtak 2002/261/EF om endring av kommisjonsvedtak 93/198/EØF om krav til dyrehelse og utstedelse av veterinærattest ved import av tamsau og tamgeit fra tredjestater og om endring av vedlegg E til rådsdirektiv 91/68/EØF om krav til dyrehelse ved handel med sau og geit innenfor Fellesskapet

06 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/270/EF om endring av vedtak 93/24/EØF, 93/244/EØF og 2001/618/EF med omsyn til lista over medlemsstatar og regionar som er frie for pseudorabies og regionar der det er sett i verk godkjende program for utrydding av pseudorabies

10 04 02

 

*

Gjennomføring notifisert 05 06 03

   

Kommisjonsvedtak 2002/279/EF om endring av vedtak 2000/666/EF og vedtak 2001/106/EF om opprettelse av en modell for lister over godkjente karantenelokaler eller -sentraler for import av fugler i medlemsstatene

16 04 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/341/EF om endring av vedtak 2001/296/EF med omsyn til lista over godkjende laboratorium som skal kontrollere verknaden av rabiesvaksinasjon av visse kjøtetande husdyr

04 05 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/482/EF om endring av vedtak 93/52/EØF om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne sykdommen

25 06 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/544/EF om godkjenning av systemet for overvakingsnett for driftseiningar for storfe, som er innført i Belgia i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF

05 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1226/2002 om endring av vedlegg B til rådsdirektiv 64/432/EØF

29 07 02

 

*

Gjennomføring notifisert 07 05 03

   

Kommisjonsvedtak 2002/588/EF om endring av vedtak 1999/466/EF om fastsetjing av status for storfebuskap i visse medlemsstatar eller regionar i medlemsstatane som offisielt fri for brucellose

16 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapet med dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del 1 til direktiv 90/425/EØF

05 08 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/598/EF om godkjenning av vaksiner mot bovin brucellose innenfor rammen av rådsdirektiv 64/432/EØF

23 07 02

 

*

 

31

14 03 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/225/EF om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføringen av rådsdirektiv 91/492/EØF med hensyn til høyeste innhold av og analysemetoder for visse marine biotoksiner i toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler

16 03 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/226/EF om fastsettelse av særlige helsekontroller for innhøsting og bearbeiding av visse toskallede bløtdyr med et ASP-innhold (hukommelsestap-toksin) som overskrider grensen fastsatt i rådsdirektiv 91/492/EØF

16 03 02

 

*

 

32

14 03 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

15 03 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra ISL

   

EP- og rådsdirektiv 98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter

14 05 99

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1896/2000 om første fase av programmet nevnt i artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 98/8/EF om biocidprodukter

28 09 00

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1687/2002 om en ytterligere frist for å søke om godkjenning av visse aktive stoffer som allerede finnes på markedet for bruk i biocidprodukter fastsatt i artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 1896/2000

15 10 02

   

*

33

14 03 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

15 03 03

Faktisk ikrafttredelse 01 08 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr.1360/2002 om sjuende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsforordning (EØF) nr. 3821/85 om bruk av fartsskriver innen veitransport

25 08 02

   

*

Gjennomføring notifisert 01 07 03

34

14 03 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/730/EF om den tekniske spesifikasjonen som gjelder for delsystemet "vedlikehold" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF

12 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/731/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "styringskontroll og signaler" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF

12 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/732/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "infrastruktur" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF

12 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/733/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet "infrastruktur" i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i rådsdirektiv 96/48/EF

12 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/734/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «drift» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF

12 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/735/EF om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog nevnt i artikkel 6 nr. 1 i direktiv 96/48/EF

12 03 03

 

*

 

35

14 03 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/844/EF om endring av direktiv 2001/14/EF med hensyn til datoen for overgang til ny ruteplan for jernbanetransport

26 10 02

 

*

 

36

14 03 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

15 03 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/35/EF om endring av rådsdirektiv 97/70/EF om opprettelse av en harmonisert sikkerhetsordning for fiskefartøyer med en lengde på 24 meter og over

01 01 03

 

*

 

37

14 03 03

Om endring av vedlegg XXII (Selskapsrett)

   

15 03 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra ISL

   

EP- og rådsforordning (EF) nr.1606/2002 om anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder

14 09 02

   

*

38

14 03 03

Om endring av protokoll 4 (Opprinnelsesregler)

   

15 03 03

*

Anvendelse fra 01 07 02

 

39

16 05 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/70/EF om fastsettelse av krav til bestemmelse av innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i fôrvarer

28 02 03

 

*

Gjennomføring notifisert 28 05 03

40

16 05 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

17 05 03

 
   

Rådsdirektiv 2002/53/EF om den felles sortsliste for plantearter til jordbruksformål

09 08 02

 

*

 
   

Rådsdirektiv 2002/54/EF om markedsføring av betefrø

03 08 02

 

*

 
   

Rådsdirektiv 2002/55/EF om markedsføring av grønnsakfrø

09 08 02

 

*

 
   

Rådsdirektiv 2002/57/EF om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster

09 08 02

 

*

 
   

Rådsdirektiv 2002/68/EF om endring av rådsdirektiv 2002/57/EØF om markedsføring av frø fra oljevekster og fibervekster

30 06 03

*

     
   

Kommisjonsvedtak 2002/756/EF om fastsetting av nærmere regler for sammenlignende fellesskapsforsøk og -prøvinger av frø og formeringsmateriale av visse planter som er nevnt i rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF

20 09 02

 

*

 

41

16 05 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/41/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 95/1/EF om største konstruksjonshastighet samt motorens største dreiemoment og største netto effekt for motorvogner med to eller tre hjul

30 06 03

*

   

Gjennomføring notifisert 17 06 03

   

Kommisjonsdirektiv 2002/78/EFom tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 71/320/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om bremseanlegg for visse grupper av motorvogner og deres tilhengere

31 12 02

 

*

Gjennomføring notifisert 17 06 03

   

Kommisjonsdirektiv 2002/80/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 70/220/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot luftforurensning forårsaket av utslipp fra motorvogner

31 05 03

*

   

Gjennomføring notifisert 17 06 03

42

16 05 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/69/EF om fastsettelse av prøvetakings- og analysemetoder til offentlig kontroll av dioksiner og bestemmelse av dioksinlignende PCB i næringsmidler

28 02 03

 

*

Gjennomføring notifisert 05 06 03

   

Kommisjonsvedtak 2002/678/EFom endring av vedtak 2002/79/EF om særlige vilkår for import av peanøtter og visse produkter framstilt av peanøtter med opprinnelse i eller sendt fra Kina

27 08 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/679/EFom endring av vedtak 2002/80/EF om særlige vilkår for import av fiken, hasselnøtter og pistasienøtter og visse produkter framstilt av disse med opprinnelse i eller sendt fra Tyrkia

27 08 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/76/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av maksimumsverdier for rester av plantevernmidler (metsulfuron-metyl) på og i korn og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 12 02

 

*

Gjennomføring notifisert 05 06 03

43

16 05 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 868/2002 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

24 07 02

 

*

Gjennomføring notifisert 06 06 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 869/2002 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

24 07 02

 

*

Gjennomføring notifisert 06 06 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1530/2002 om endring av vedlegg I, II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

27 10 02

 

*

Gjennomføring notifisert 06 06 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1752/2002 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

01 12 02

 

*

Gjennomføring notifisert 06 06 03

44

16 05 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

17 05 03

Gjennomføring notifisert 06 06 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2091/2002 om endring av forordning (EF) nr. 2870/2000 om fastsettelse av Fellesskapets referansemetoder for analyse av alkoholsterke drikker

04 12 02

 

*

 

45

16 05 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg XIII (Transport)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/75/EF om endring av rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr

22 03 03

 

*

Gjennomføring notifisert 11 07 03

46

16 05 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

17 05 03

 
   

Komisjonsforordning (EF) nr. 410/2002 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 574/72 om regler for gjennomføring av forordning (EØF) nr. 1408/71 om anvendelse av trygdeordninger på arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og deres familiemedlemmer som flytter innenfor Fellesskapet

25 03 02

 

*

 

47

16 05 03

Om endring av vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XIX (Forbrukervern)

   

17 05 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra ISL, LIE og N

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF om fjernsal av finansielle tenester til forbrukarar, og om endring av rådsdirektiv 90/619/EØF og av direktiv 97/7/EF og 98/27/EF

09 10 04

*

     

48

16 05 03

Om endring av vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital)

   

17 05 03

Faktisk ikrafttredelse 1. februar 2004

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/35/EF om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner

08 08 02

   

*

49

16 05 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

17 05 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/85/EF om endring av rådsdirektiv 92/6/EØF om installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse typer motorvogner i Fellesskapet

01 01 05

*

     

50

16 05 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

17 05 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra N

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/15/EF om organisering av arbeidstida til personar som utfører mobilt arbeid innanfor vegtransport

23 03 05

*

     

51

16 05 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/885/EF om endring av rådsdirektiv 96/49/EF med omsyn til fristane for når trykkfat, flaskebatteri og tankar for jarnbanetransport av farleg gods må stette føresegnene i direktivet

01 07 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/886/EF om endring av rådsdirektiv 94/55/EF med hensyn til fristene for når trykkfat, flaskebatterier og tanker til veitransport av farlig gods skal være i samsvar med det

01 07 01

 

*

 

52

16 05 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1970/2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 3051/95 om sikkerhetsstyring av roro-passasjerferger

26 11 02

 

*

 

53

16 05 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

17 05 03

 
   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2099/2002 om nedsettelse av en komité for sikkerhet til sjøs og hindring av forurensning fra skip (COSS) og om endring av forordningene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip

19 12 02

 

*

 

54

16 05 03

Om endring av vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

   

17 05 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/44/EF om minstekrav til helse og tryggleik med omsyn til eksponering av arbeidstakarar for risikoar i samband med fysiske agensar (vibrasjon)

06 07 05

*

     

55

16 05 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/605/EF om spørreskjemaet i forbindelse med rådsdirektiv 96/82/EF om kontroll med farene for større ulykker med farlige stoffer

24 07 02

 

*

 

56

16 05 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/525/EF om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer

29 06 02

 

*

 

57

16 05 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

17 05 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EFom forbrenning av avfall

28 12 02

 

*

Gjennomføring notifisert 11 06 03

58

16 05 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

17 05 03

 
   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2056/2002 om endring av rådsforordning (EF, Euratom) nr. 58/97 om statistikk over foretaksstrukturer

11 12 02

 

*

 

59

16 05 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1779/2002 om standarden for land- og territoriekodar i statistikk over handelen mellom Fellesskapet og tredjestatar og handelen mellom medlemsstatane

01 01 03

 

*

 

60

16 05 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

17 05 03

Faktisk ikrafttredelse 1. februar 2004

   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1991/2002 om endring av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet

10 11 02

   

*

61

16 05 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2104/2002 om tilpasning av rådsforordning (EF) nr. 577/98 om tilrettelegging av en arbeidskraftundersøkelse i Fellesskapet og kommisjonsforordning (EF) nr. 1575/2000 av 19. juli 2000 om gjennomføring av rådsforordning (EF) nr. 577/98, med hensyn til listen over variabler for utdanning og opplæring og kodingen av dem som skal benyttes ved overføring av data fra og med 2003

19 12 02

 

*

 

62

16 05 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

17 05 03

 
   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1221/2002 om ikke-finansielle kvartalsregnskap for offentlig forvaltning

29 07 02

 

*

 

63

16 05 03

Om endring av vedlegg XXII (Selskapsrett)

   

17 05 03

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2002/590/EF om revisorers uavhengighet i Den europeiske union: Grunnleggende prinsipper

19 07 02

 

*

 

64

16 05 03

Om endring av protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

17 05 03

 
   

EØS-komitébeslutning om deltakelse i budsjettåret 2003 i aktiviteter som omfattes av budsjettposten for forberedende samarbeidstiltak innen utdannings- og ungdomspolitikken

       

65

20 06 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

21 06 03

 
   

Rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner

01 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av vedtak 2000/766/EF

12 01 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2001/165/EF om endring med hensyn til hydrolysert protein av kommisjonsvedtak 2001/9/EF om kontrolltiltak som er nødvendige for gjennomføringen av rådsvedtak 2000/766/EF om visse vernetiltak i forbindelse med overførbar spongiform encefalopati og fôring med animalske proteiner

01 03 01

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/248/EF om endring av rådsvedtak 2000/766/EF og kommisjonsvedtak 2001/9/EF med hensyn til overførbar spongiform encefalopati og bruken av animalske proteiner i dyrefôr

19 03 01

 

*

 

66

20 06 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

21 06 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra N

   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier

01 06 01

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1248/2001 om endring av vedlegg III, X og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til epidemiologisk overvåking og undersøkelse for å påvise overførbar spongiform encefalopati

28 06 01

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1326/2001 om fastsettelse av overgangstiltak med henblikk på overgang til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om fastsettelse av regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier og om endring av vedlegg VII og XI til denne forordning

01 07 01

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 270/2002 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til spesifisert risikomateriale og epidemiologisk overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og om endringav forordning (EF) nr. 1326/2001 med hensyn til fôrvarer og markedsføring av sauer og geiter og produkter av disse

18 02 02

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1494/2002 om endring av vedlegg III, VII og XI til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til overvåking av bovin spongiform encefalopati, utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier, tilbaketrekking av spesifisert risikomateriale og regler for import av levende dyr og produkter av animalsk opprinnelse

25 08 02

   

*

   

Kommisjonsvedtak 2002/1003/EF om fastsettelse av minstekrav for en undersøkelse av prionproteingenotyper hos saueraser

24 12 02

   

*

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 260/2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 om utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier hos sau og geit samt regler for handel med levende sauer og geiter og storfeembryoe

05 03 03

   

*

67

20 06 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

21 06 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer

01 05 03

 

*

Gjennomføring notifisert

28 08 03

68

20 06 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

21 06 03

 
   

Rådsforordning (EF) nr. 1756/2002 om endring av direktiv 70/524/EØF om tilsetningsstoffer i fôrvarer, med omsyn til tilbakekalling av godkjenninga av eit tilsetjingsstoff og om endring av kommisjonsforordning (EF) nr. 2430/1999

10 10 02

 

*

Gjennomføring notifisert 30 06 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1876/2002 om midlertidig tillatelse til ny bruk av et tilsetningsstoff i fôrvarer

23 10 02

 

*

Gjennomføring notifisert 30 06 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2188/2002 om midlertidig godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer

11 12 02

 

*

Gjennomføring notifisert 30 06 03

69

20 06 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/7/EF om endring av vilkårene for å tillate kantaxantin i fôrvarer i samsvar med rådsdirektiv 70/524/EØF

01 09 03

*

   

Gjennomføring notifisert

27.08.03

   

Kommisjonsforordning (EF) Nr. 162/2003 om godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

01 02 03

 

*

Gjennomføring notifisert 30 06 03

70

20 06 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsbeslutning 2002/984/EF om fortsatt sammenlignende fellesskapsforsøk og -analyser av frø og formeringsmateriale av gramineae, Triticum aestivum, Vitis vinifera, Brassica napus og Allium ascalonicum etter rådsdirektiv 66/401/EØF, 66/402/EØF, 68/193/EØF, 92/33/EØF, 2002/54/EF, 2002/55/EF, 2002/56/EF og 2002/57/EF

16 12 02

 

*

 

71

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/97/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler (2,4-D, triasulfuron og tifensulfuron-metyl) på og i korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

30 06 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2002/100/EF om endring av rådsdirektiv 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av azoksystrobin

31 03 03

 

*

 

72

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 645/2000 om fastsettelse av nærmere gjennomføringsregler som er nødvendige for korrekt anvendelse av visse bestemmelser i artikkel 7 i rådsdirektiv 86/362/EØF og i artikkel 4 i rådsdirektiv 90/642/EØF om kontroll av de høyeste verdier for rester av plantevernmidler henholdsvis på eller i visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

01 04 00

 

*

Gjennomføring notifisert 24 11 03

73

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/840/EF om vedtaking av lista over anlegg i tredjestatar som er godkjende for stråling av næringsmiddel

25 10 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/79/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF om fastsettelse av grenseverdier for rester av plantevernmidler på og i henholdsvis korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

31 12 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/82/EF om endring av direktiv 96/77/EF om fastsettelse av spesifikke renhetskriterier for andre tilsetningsstoffer i næringsmidler enn fargestoffer og søtstoffer

31 08 03

*

   

Gjennomføring notifisert 07 august 2003

74

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1937/2002 om endring av vedlegg II og III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

31 11 02

 

*

Gjennomføring notifisert 07 august 2003

75

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/61/EF om 19. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (azofargestoffer)

11 09 03

*

     
   

Kommisjonsrekommandasjon 2002/755/EF om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffet difenyleter, oktabromderivat

17 09 02

 

*

 

76

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/45/EF om 20. endringa av rådsdirektiv 76/769/EØF om avgrensing av marknadsføring og bruk av visse farlege stoff og preparat (klorerte parafinar med kort kjedelengd)

06 07 03

*

     
   

Kommisjonsrekommandasjon 2002/575/EF om resultata av risikovurderinga og strategiane for risikoreduksjon for stoffa o-anisidin og 1,4-dioksan

11 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2002/576/EF om resultata av risikovurderinga for stoffa etylacetoacetat, 4-klor-o-kresol og disteryl-dimetyl-ammoniumklorid

11 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/62/EF om niende tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg I til rådsdirektiv 76/769/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (organiske tinnforbindelser)

31 10 02

 

*

 

77

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/81/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av flumioksazin som aktivt stoff

30 06 03

*

     

78

20 06 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/1/EF om tilpasning til den teknsiske utvikling av vedlegg II til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

15 04 03

 

*

Gjennomføring notifisert 28 08 03

79

20 06 03

Om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

   

21 06 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra N

   

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 676/2002/EFom rammeregler for radiospektrumpolitikk i Det europeiske fellesskap (vedtaket om radiospektrumpolitikk)

24 04 02

   

*

80

20 06 03

Om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

   

21 06 03

Meddelelse iht artikkel 103 ventes fra LIE + N

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon (Direktiv om personvern og elektronisk kommunikasjon)

31 10 03

   

*

81

20 06 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

21 06 03

Faktisk ikrafttredelse 1. januar 2004

   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå

25 06 02

   

*

82

20 06 03

Om endring av vedlegg XIV (Konkurranseregler)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 358/2003 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse grupper av avtaler, beslutninger og samordnet opptreden i forsikringssektoren

01 04 03

 

*

Gjennomføring notifisert 10 07 03

83

20 06 03

Om endring av vedlegg XV (Statsstøtte)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2204/2002 om anvendelsen av EF-traktatens artikkel 87 og 88 på statsstøtte til sysselsetting

02 01 03

 

*

 

84

20 06 03

Om endring av vedlegg XIX (Forbrukervern)

   

21 06 03

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/193/EF om førehandsopplysningar til forbrukarane frå långjevarar som tilbyr bustadlån

10 03 01

 

*

 

85

20 06 03

Om endring av protokoll 31 om samarbeid på områder utenfor de fire friheter

   

21 06 03

Faktisk ikrafttredelse 2. desember 2003

   

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 291/2003/EF om skiping av Det europeiske året for utdanning gjennom idrett 2004

19 02 03

   

*

86

20 06 03

Om endring av protokoll 31 om samarbeid på områder utenfor de fire friheter

   

21 06 03

 
   

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2046/2002/EF om endring av vedtak nr. 1719/1999/EF om eit sett retningslinjer, medrekna fastlegging av prosjekt av felles interesse, på området transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom forvaltingar (IDA)

20 11 02

 

*

 
   

Europaparlaments- og rådsavgjerd nr. 2045/2002/EF om endring av avgjerd nr. 1720/1999/EF om vedtaking av eit sett tiltak og åtgjerder for å sikre samverknadsevne mellom og tilgang til transeuropeiske nett for elektronisk datautveksling mellom administrasjonar (IDA)

20 11 02

 

*

 

87

11 07 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

01 11 02

 

*

Gjennomføring notifisert 03 09 2003

   

Kommisjonsforordning(EF) nr. 1113/2002 om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

04 07 02

 

*

 

88

11 07 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1918/2002 om endring av forordning (EF) nr. 1788/2001 om fastsettelse av nærmere regler for gjennomføring av bestemmelsene om kontrollsertifikatet for import fra tredjestater etter artikkel 11 i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

29 10 02

 

*

 

89

11 07 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/2/EF om begrensning av markedsføring og bruk av arsen (tiende tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/769/EØF)

30 06 03

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/5/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av deltametrin som aktivt stoff

30 04 04

*

     

90

11 07 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

12 07 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/70/EF om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF med hensyn til medisinsk utstyr som inneholder stabile produkter av blod eller plasma fra mennesker

13 12 01

 

*

 

91

11 07 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 980/2002 om endring av forordning (EF) nr. 2082/2000 om vedtaking av Eurocontrol-standarder

16 06 02

 

*

Gjennomføring notifisert 17 10 03

92

11 07 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

12 07 03

 
   

Rådsvedtak 2003/33/EF om fastsettelse av kriterier og framgangsmåter for mottak av avfall på fyllplasser i henhold til artikkel 16 og vedlegg II til direktiv 1999/31/EF

16 07 04

*

     

93

11 07 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/31/EF om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til oppvaskmiddel til oppvaskmaskiner, og om endring av vedtak 1999/427/EF

01 01 03

 

*

 

94

11 07 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 6/2003 om spredning av statistikk over godstransport på vei

24 01 03

 

*

 

95

11 07 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

12 07 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 246/2003 om vedtakelse av programmet med ad hoc-moduler for tidsrommet 2004 til 2006 for arbeidskraftundersøkelsen fastsatt i rådsforordning (EF) nr. 577/98

03 03 03

 

*

 

96

11 07 03

Om endring av protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

12 07 03

 
   

Europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 451/2003/EF om endring av beslutning nr. 253/2000/EF om iverksetting av annen fase av Fellesskapets handlingsprogram for allmennutdanning «Sokrates»

02 04 03

 

*

 

97 1Beslutningen ble utsatt

           

98 2Beslutningen ble vedtatt ved skriftlig prosedyre

11 08 03

Om endring av vedlegg IX (Finansielle tjenester)

   

12 08 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL og LIE

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/97/EF om endring av rådsdirektiv 91/308/EØF om tiltak for å hindre at det finansielle system brukes til hvitvasking av penger

15 06 03

   

*

99

26 09 03

Om endring av vedlegg I

(Veterinære og plantesanitære forhold)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/615/EF om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene

23 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/986/EF om endring av vedtak 2001/881/EF om utarbeiding av ei liste over dei grensekontrollstasjonane som er godkjende til å føre veterinærkontroll med levande dyr og animalske produkt frå tredjestatar, og av 2002/459/EF om utarbeiding av ei liste over einingane i datanettet ANIMO

19 12 02

 

*

 

100

26 09 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/626/EF om godkjenning av dei planane som Frankrike har lagt fram, for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Moselle og Meurthe-et-Moselle

30 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/788/EF om endring av rådsdirektiv 82/894/EØF om melding om dyresykdom i Fellesskapet

11 10 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/791/EF om andre endring av vedtak 2002/161/EF om naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Nordrhein-Westfalen og Rheinland-Pfalz

11 10 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/807/EF om endring av vedtak 2000/807/EF om fastsetjing av rapporteringsform og kodar for melding av dyresjukdommar i medhald av rådsdirektiv 82/894/EØF

17 10 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/906/EF om endring av vedtak 2001/783/EF om verne- og overvakingssoner i samband med Blue Tongue i Italia

16 11 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/975/EF om innføring av vaksinasjon for å utfylle vernetiltaka mot svakt sjukdomsframkallande aviær influensa-virus i Italia, og om særlege tiltak for kontroll med flytting

13 12 02

 

*

 

101

26 09 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/616/EF om å gje Frankrike løyve til å nytte vilkåra i rådsdirektiv 64/433/EØF på visse slakteri som handsamar høgst 2 000 dyreeiningar per år

25 07 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/657/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 96/23/EF med hensyn til analysemetoders ytelse og tolking av resultater

17 08 02

 

*

Gjennomføring notifisert 28 11 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1802/2002 om rettelse av kommisjonsforordning (EF) nr. 1282/2002 om endring av vedleggene til rådsdirektiv 92/65/EØF om fastsettelse av krav til dyrehelse ved handel innenfor Fellesskapetmed dyr, sæd, egg og embryoer som ikke omfattes av kravene til dyrehelse fastsatt i de særlige fellesskapsregler oppført i vedlegg A del 1 til direktiv 90/425/EØF

10 11 02

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/907/EF om mellombels godkjenning av systemet for overvakingsnett for driftseiningar for storfe, som er innført i Frankrike i samsvar med rådsdirektiv 64/432/EØF

16 11 02

 

*

 

102

26 09 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

27 09 03

Meddelelse iht art.103 ventes fra ISL

   

Kommisjonsvedtak 2002/878/EF om fastsetjing av prøvetakingsplanar og diagnosemetodar for påvising og stadfesting av blautdyrsjukdommane bonamiose (Bonamia ostreae) og marteiliose (Marteilia refringens)

07 11 02

   

*

   

Kommisjonsvedtak 2002/879/EF om endring av vedtak 2002/304/EF om dei programma som vert nytta i Finland med sikte på å gje soner status som godkjende med omsyn til fiskesjukdommane hemoragisk virusseptikemi (VHS) og infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN

07 11 02

   

*

   

Kommisjonsvedtak 2002/1005/EF om andre endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane

24 12 02

   

*

103

26 09 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 261/2003 om midlertidig godkjenning av ny bruk av tilsetningsstoffer i fôrvarer

14 02 03

 

*

Gjennomføring notifisert 2. oktober 2003

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 316/2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer og midlertidig godkjenning av ny bruk av et tilsetningsstoff som allerede er godkjent for fôrvarer

23 02 03

 

*

Gjennomføring notifisert 2. oktober 2003

104

26 09 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/210/EF om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/401/EØF

27 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/244/EF om mellombels marknadsføring av visse frø frå arten Triticum aestivum som ikkje stettar krava i rådsdirektiv 66/402/EØF

05 04 03

 

*

 

105

26 09 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

27 09 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/51/EF om reduksjon av utslipp av forurensende stoffer fra motorvogner med to eller tre hjul, og om endring av direktiv 97/24/EF

01 01 05

*

     

106

26 09 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/50/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 1999/36/EF om transportabelt trykkutstyr

01 07 04

*

     

107

26 09 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/13/EF om endring av direktiv 96/5/EF om bearbeidede kornbaserte næringsmidler og barnemat for spedbarn og småbarn

06 03 04

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2003/14/EF om morsmelkerstatninger og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn

06 03 04

*

     

108

26 09 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 494/2003 om endring av rådsforordning (EF) nr. 297/95 om fastsettelse av gebyrer til Det europeiske kontor for legemiddelvurdering

20 03 03

 

*

Gjennomføring notifisert 10 11 03

109

26 09 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/3/EF om begrensning av markedsføring og bruk av «blått fargestoff» (tolvte tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 76/769/EØF)

31 12 03

*

     

110

26 09 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/364/EF om felles tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk

16 05 02

 

*

Gjennomføring notifisert 10 11 03

111

26 09 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

27 09 03

 
   

Beslutning nr. 184 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 201-E 207, E 210, E 213 og E 215) (302D0864)

06 11 02

 

*

 

112

26 09 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

27 09 03

 
   

Beslutning nr. 186 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 101) (303D0149)

01 03 03

 

*

 

113

26 09 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

       
   

Beslutning nr. 187 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF) nr. 1408/71 og (EØF) nr. 574/72 (E 111 og E 111 B) (303D0251)

10 04 03

 

*

 

114

26 09 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

27 09 03

 
   

Beslutning nr. 188 om de blanketter som skal benyttes ved anvendelsen av rådsforordning (EØF ) nr. 574/72 (E 210 og E 211)

06 05 03

 

*

 

115

26 09 03

Om endring av vedlegg IX (Finansielle tjenester)

     

Meddelelse iht. artikkel 103ventes fra ISL, LIE + N

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/92/EF om forsikringsmegling

15 01 05

*

     

116

26 09 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/27/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 96/96/EF med hensyn til prøving av eksosutslipp fra motorvogner

01 01 04

*

     

117

26 09 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/28/EF om fjerde tilpasning til den tekniske utvikling av rådsdirektiv 94/55/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om veitransport av farlig gods

01 07 03

 

*

Gjennomføring notifisert 27 11 03

118

26 09 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/29/EF om fjerde tilpassing til den tekniske utviklinga av rådsdirektiv 96/49/EF om tilnærming av lovgjevinga i medlemsstatane om jarnbanetransport av farleg gods

01 07 03

 

*

Gjennomføring notifisert 27 11 03

119

26 09 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 411/2003 om endring av forordning (EF) nr. 805/1999 om fastsettelse av visse tiltak for å gjennomføre rådsforordning (EF) nr. 718/1999 om en kapasitetspolitikk for fellesskapsflåtene for å fremme transport på innlands vannveier

29 04 03

 

*

 

120

26 09 03

Om endring av vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

   

27 09 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/18/EF om endring av rådsdirektiv 83/477/EØF om vern av arbeidstakere mot farer ved å være utsatt for asbest i arbeidet

15 04 06

*

     

121

26 09 03

Om endring av vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

   

27 09 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/10/EF om minstekrav for arbeidstakernes helse og sikkerhet ved eksponering for risikoer som har sammenheng med fysiske agenser (støy) i arbeidet (syttende særdirektiv i henhold til artikkel 16 nr.1 i direktiv 89/391/EØF)

15 02 06

*

     

122

26 09 03

Om endring av vedlegg XVIII (Helse og sikkerhet på arbeidsplassen, arbeidsrett og lik behandling av kvinner og menn)

   

27 09 03

Meddelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/74/EF om endring av rådsdirektiv 80/987/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om vern av arbeidstakere ved arbeidsgiverens insolvens

08 10 05

*

     

123

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/4/EF om offentlig tilgang til miljøinformasjon og om oppheving av rådsdirektiv 90/313/EØF

14 02 05

*

     

124

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/240/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til vaskemaskiner

05 04 03

 

*

 

125

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/138/EF om fastsettelse av kodingsstandarder for deler og materialer til kjøretøyer i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF om kasserte kjøretøyer

28 02 03

 

*

 

126

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/200/EF om fastsetjing av reviderte miljøkriterium for tildeling av fellesskapsmiljømerket til tekstilvaskemiddel, og om endring av vedtak 1999/476/EF

22 03 03

 

*

 

127

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/121/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til støvsugarar

21 02 03

 

*

 

128

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/287/EF om fastsetjing av miljøkriteria for tildeling av fellesskapsmiljømerket til overnattingstenester

24 04 03

 

*

 

129

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/241/EF om endring av kommisjonsvedtak 1999/391/EF om spørreskjemaet til rådsdirektiv 96/61/EF om integrert forebygging og begrensning av forurensning (IPPC) (gjennomføring av rådsdirektiv 91/629/EØF)

05 04 03

 

*

 

130

26 09 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2003/47/EF om retningslinjene for bistand til medlemsstatene ved utarbeidingen av nasjonale planer for utslippsreduksjoner i henhold til direktiv 2001/80/EF om begrensning av utslipp av visse luftforurensende stoffer fra store forbrenningsanlegg

22 01 03

 

*

 

131

26 09 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 347/2003 om opprettelse av 2003-utgaven av «Prodcom-listen» over industriprodukter som fastsatt ved rådsforordning (EØF) nr. 3924/91

23 03 03

 

*

 

132

26 09 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

27 09 03

 
   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 437/2003 om statistiske oppgaver over lufttransport av passasjerer, gods og post

31 03 03

 

*

 

133

26 09 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 247/2003 om vedtakelse av spesifikasjonen for ad hoc-modulen for 2004 om arbeidets tilrettelegging og arbeidstidsordninger i henhold til rådsforordning (EF) nr. 577/98

18 02 03

 

*

 

134

26 09 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 450/2003 om arbeidskraftkostnadsindeksen

02 04 03

 

*

 

135 3Beslutningen ble utsatt

           

136

26 09 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

27 09 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 296/2003 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 959/93 om statistiske opplysninger som medlemsstatene skal oppgi om andre planteprodukter enn korn

10 03 03

 

*

 

137

07 11 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære- og plantesanitære forhold)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/11/EF om endring av rådsdirektiv 85/511/EØF med hensyn til listene over laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovsykevirus

11 01 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/135/EF om godkjenning av dei planane som Tyskland har lagt fram for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i delstatane Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz og Saarland

28 02 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/136/EF om godkjenning av planane for utrydding av klassisk svinepest hjå viltlevande svin og for naudvaksinasjon mot klassisk svinepest hjå viltlevande svin i Luxembourg

28 02 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/218/EF om verne- og overvåkingssoner i forbindelse med Blue Tongue, og om regler for forflytning av dyr innenfor og fra disse sonene og om oppheving av vedtak 2001/783/EF

29 03 03

 

*

 

138

07 11 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/42/EF om endring av rådsdirektiv 92/118/EØF med hensyn til krav til kollagen

18 01 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/44/EF om endring av vedtak 93/52/EØF om konstatering av at visse medlemsstater eller regioner oppfyller vilkårene med hensyn til brucellose (B. melitensis), og om anerkjenning av deres status som medlemsstater eller regioner offisielt fri for denne sykdommen

18 01 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/60/EF om endring av vedtak 2000/258/EF om utpeking av et særskilt institutt som skal utarbeide de kriterier som er nødvendige for å standardisere serologiske prøver for kontroll av rabiesvaksiners virkning med hensyn til godkjenning av laboratorier i tredjestater

28 01 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/130/EF om endring av vedtak 2001/618/EF med sikte på å inkludere hele Tysklands territorium i listen over medlemsstater og regioner som er frie for pseudorabies og visse departementer i Frankrike i listene over henholdsvis medlemsstater og regioner som er frie for denne sykdommen og regioner der det er iverksatt godkjente bekjempelsesprogrammer

27 12 03

*

     
   

Kommisjonsvedtak 2003/164/EF om endring av vedtak 1999/466/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstatene som offisielt fri for brucellose

11 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/177/EF om endring av vedtak 1999/465/EF om fastsettelse av status for storfebesetninger i visse medlemsstater eller regioner i medlemsstater som offisielt fri for enzootisk bovin leukose

14 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/237/EF om endring av vedtak 93/52/EØF med hensyn til anerkjenning av visse italienske regioner som offisielt fri for brucellose

04 04 03

 

*

 

139

07 11 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/83/EF om endring av rådsdirektiv 95/70/EF om fastsettelse av minimumstiltak i Fellesskapet for bekjempelse av visse sykdommer hos toskallede bløtdyr

07 02 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/114/EF om tredje endring av vedtak 2002/308/EF om utarbeiding av lister over godkjende soner og godkjende oppdrettsanlegg med omsyn til hemoragisk virusseptikemi (VHS) eller infeksiøs hematopoietisk nekrose (IHN) eller begge desse fiskesjukdommane

20 02 03

 

*

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/236/EF om endring av vedtak 92/486/EØF om fastsettelse av nærmere regler for samarbeidet mellom senteret for datanettet ANIMO og medlemsstatene

04 04 03

 

*

 

140

07 11 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/100/EF om fastsettelse av minstekrav til avlsprogrammer for resistens mot overførbare spongiforme encefalopatier hos sau

14 12 03

*

     
   

Kommisjonsvedtak 2003/181/EF om endring av vedtak 2002/657/EF med hensyn til fastsettelse av minstekrav til yteevne (MPRL) for visse reststoffer i næringsmidler av animalsk opprinnelse

15 03 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 650/2003 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 med hensyn til import av levende sauer og geiter

01 05 03

 

*

 

141

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering) og vedlegg IV (Energi)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/40/EF om gjennomføring av rådsdirektiv 92/75/EØF med hensyn til energimerking av elektriske stekeovner til husholdningsbruk

31 12 02

 

*

 

142

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 2382/2002 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

01 01 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 223/2003 om krav til merking knyttet til økologiske produksjonsmetoder for fôrvarer, fôrblandinger og fôrmidler og om endring av rådsforordning (EØF) nr. 2092/91

26 02 03

 

*

 

143

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 545/2003 om endring av forordning (EØF) nr. 94/92 om nærmere regler for gjennomføring av ordningen med import fra tredjestater, omhandlet i forordning (EØF) nr. 2092/91

04 04 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 599/2003 om endring av forordning (EØF) nr. 2092/91 av 24. juni 1991 om økologisk produksjonsmetode for landbruksprodukter og slik angivelse på landbruksprodukter og næringsmidler

22 04 03

 

*

 

144

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 61/2003 av om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

19 01 03

 

*

Gjennomføring notifisert 04 12 03

145

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 544/2003/EF om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

31 03 03

 

*

Gjennomføring notifisert 04 12 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 665/2003 om endring av vedlegg III til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

15 04 03

 

*

Gjennomføring notifisert 04 12 03

   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 739/2003 om endring av vedlegg I til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

02 05 03

 

*

Gjennomføring notifisert 04 12 03

146

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/23/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av imazamox, oksasulfuron, etoksysulfuron, foramsulfuron, oksadiargyl og cyazofamid som aktive stoffer

31 12 03

*

     

147

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/95/EF om avgrensing av bruk av visse farlege stoff i elektrisk og elektronisk utstyr

13 08 04

*

     
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/11/EF om 24. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (pentabromdifenyleter, oktabromdifenyleter)

15 02 04

*

     

148

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/31/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av 2,4-DB, beta-cyflutrin, cyflutrin, iprodion, linuron, maleinhydrasid og pendimetalin som aktive stoffer

30 06 04

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2003/39/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av propineb og propyzamid som aktive stoffer

30 09 04

*

     

149

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/16/EF om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg III til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

28 02 03

 

*

 

150

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2002/359/EF om framgangsmåten for samsvarsattestering av byggjevarer som er i kontakt med drikkevatn, i medhald av artikkel 20 nr. 2 i rådsdirektiv 89/106/EØF

14 05 02

 

*

 

151

07 11 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

08 11 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/88/EF om endring av direktiv 97/68/EF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om tiltak mot utslipp av forurensende gasser og partikler fra forbrenningsmotorer som skal monteres i ikke-veigående mobile maskiner

11 08 04

*

     

152

07 11 03

Om endring av vedlegg VI (Trygd)

   

08 11 03

 
   

Beslutning nr. 185 om endring av beslutning nr. 153 av 7. oktober 1993 (blankett E 108) og beslutning nr. 170 av 11. juni 1998 (utarbeiding av oversiktene fastsatt ved artikkel 94 nr. 4 og artikkel 95 nr. 4 i rådsforordning (EØF) nr. 574/72 av 21. mars 1972)

01 03 03

 

*

 

153

07 11 03

Om endring av vedlegg XI (Telekommunikasjonstjenester)

   

08 11 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE

   

Kommisjonsdirektiv 2002/77/EF om konkurranse på markedene for elektroniske kommunikasjonsnett og -tjenester

07 10 02

   

*

154

07 11 03

Om endring av vedlegg XII (Fri bevegelighet for kapital)

   

08 11 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra ISL + LIE + N

   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 av om betalinger i euro på tvers av landegrensene

31 12 01

   

*

155

07 11 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

08 11 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/20/EF om endring av rådsdirektiv 91/671/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om obligatorisk bruk av bilbelter i kjøretøyer på under 3,5 tonn

09 05 06

*

     

156

07 11 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/26/EF om tilpasning til den tekniske utvikling av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF med hensyn til hastighetsbegrensere og eksosutslipp fra nyttekjøretøyer

01 01 04

*

     

157

07 11 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

08 11 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/25/EF om særlige stabilitetskrav for roro-passasjerskip

17 11 04

*

     

158

07 11 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

08 11 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/24/EF om endring av rådsdirektiv 98/18/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

17 11 04

*

     

159

07 11 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

08 11 03

 
   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 782/2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip

10 05 03

 

*

Gjennomføring notifisert 26 11 02

160

07 11 03

Om endring av vedlegg XX (Miljø)

   

08 11 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/49/EF om vurdering og håndtering av miljøstøy

18 07 04

*

     

161

07 11 03

Om endring av vedlegg XXI (Statistikk)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 68/2003 av om bruken av informasjon frå andre kjelder enn statistiske granskingar og fristane for oversending av resultata av granskingane av strukturen til driftseiningar i landbruket i 2003

06 02 03

 

*

 

162

07 11 03

Om endring av vedlegg XXII (Selskapsrett)

   

08 11 03

 
   

Kommisjonsrekommandasjon 2001/453/EF om anerkjennelse, vurdering og framlegging av miljøspørsmål i selskapers årsregnskap og årsberetninger

13 06 01

 

*

 

163

07 11 03

Om endring av protokoll 30 (om særlige bestemmelser om organiseringen av samarbeidet

innen statistikk)

   

Dagen etter siste meddelelse etter artikkel 103

Faktisk ikrafttredelse 2. desember 2003

   

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 2367/2002/EF om Fellesskapets statistikkprogram 2003-2007

01 01 03

 

*

 

164

07 11 03

Om endring av protokoll 31 (samarbeid på områder utenfor de fire friheter)

   

Dagen etter siste meddelelse etter artikkel 103

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N

   

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 1230/2003/EF om vedtaking av eit fleirårig handlingsprogram på energiområdet: «Intelligent energi for Europa» (2003-2006)

04 08 03

 

*

 

165

07 11 03

Om endring av protokoll 31 (samarbeid på områder utenfor de fire friheter)

   

08 11 03

 
   

EØS-komitébeslutning om endring av EØS-komiteens beslutning nr. 47/2000 om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter (opprettelse av en finansieringsordning under EØS-avtalen)

   

*

 

166

05 12 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

06 12 03

 
   

Rådsdirektiv 2002/99/EF om fastsettelse av dyrehelseregler for produksjon, bearbeiding, distribusjon og import av produkter av animalsk opprinnelse til konsum

01 01 05

*

     

167

05 12 03

Om endring av Vedlegg I (veterinære og plantesanitære forhold)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 666/2003 om midlertidig godkjennning av bruken av visse mikroorganismer i fôrvarer

15 04 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 668/2003 om permanent godkjenning av et tilsetningsstoff i fôrvarer

15 04 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 676/2003 om endring av forordning (EF) nr. 1334/2001 om midlertidig godkjenning av et nytt tilsetningsstoff i fôrvarer

16 04 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 871/2003 om permanent godkjenning av det nye tilsetningsstoffet mangan(II,III)oksid i fôrvarer

30 05 03

 

*

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 877/2003 om midlertidig godkjenning av bruken av det surhetsregulerende middelet «benzosyre» i fôrvarer

25 05 03

 

*

 

168

05 12 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/57/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i fôrvarer

31 07 03

 

*

 

169

05 12 03

Om endring av vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsvedtak 2003/307/EF om mellombels marknadsføring av frø frå visse artar av Lupinus angustifolius og Linum usitatissimum som ikkje stettar krava høvesvis i rådsdirektiv 66/401/EØF og 2002/57/EF

07 05 03

 

*

 

170

05 12 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/19/EF om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/27/EF om masse og dimensjoner for visse grupper motorvogner og deres tilhengere, for å tilpasse det til den tekniske utvikling

30 09 03

 

*

 

171

05 12 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/40/EF om fastsettelse av listen over grenseverdier for konsentrasjon av og krav til merking for bestanddeler i naturlig mineralvann samt vilkår for bruk av ozon-anriket luft ved behandling av naturlig mineralvann og kildevann

31 12 03

*

     
   

Kommisjonsdirektiv 2003/62/EF om endring av rådsdirektiv 86/362/EØF og 90/642/EØF med hensyn til grenseverdier for rester av heksakonazol, klofentezin, myklobutanil og prokloraz

31 07 03

 

*

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/60/EF om endring av vedleggene til rådsdirektiv 76/895/EØF, 86/362/EØF, 86/363/EØF og 90/642/EØF med hensyn til fastsettelse av grenseverdier for restmengder av visse plantevernmidler i og på korn, næringsmidler av animalsk opprinnelse og visse produkter av vegetabilsk opprinnelse, herunder frukt og grønnsaker

30 07 03

 

*

 

172

05 12 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1029/2003 om endring av vedlegg I og II til rådsforordning (EØF) nr. 2377/90 om en framgangsmåte i Fellesskapet for fastsettelse av maksimumsgrenser for restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse

20 06 03

 

*

 

173

05 12 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

06 12 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/34/EF om 23. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske)

15 07 04

*

   

Gjennomføring notifisert 26 11 03

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/36/EF om 25. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (stoffer som er klassifisert som kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske)

25 06 04

*

     
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/53/EF om 26. endring av rådsdirektiv 76/769/EØF om begrensning av markedsføring og bruk av visse farlige stoffer og preparater (nonylfenol, nonylfenoletoksylat og sement)

17 07 04

*

     

174

05 12 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/68/EF om endring av rådsdirektiv 91/414/EØF med henblikk på oppføring av trifloksystrobin, karfentrazon-etyl, mesotrion, fenamidon og isoksaflutol som aktive stoffer

31 03 04

*

     

175

05 12 03

Om endring av vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/12/EF om om klassifisering av brystimplantater innenfor rammen av direktiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr

01 08 03

 

*

 

176

05 12 03

Om endring av vedlegg IX (Finansielle tjenester) og vedlegg XXII (Selskapsrett)

   

06 12 03

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra LIE, ISL + N

   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/51/EF om endring av direktiv 78/660/EØF, 83/349/EØF, 86/635/EØF og 91/674/EØF om årsregnskaper og konsoliderte regnskaper for visse typer selskaper, banker og andre finansinstitusjoner og forsikringsforetak

01 01 05

*

     

177

05 12 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2002/25/EF om endring av rådsdirektiv 98/18/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

15 10 02

 

*

 

178

05 12 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

06 12 03

 
   

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/84/EF om endring av direktivene om sjøsikkerhet og hindring av forurensning fra skip

23 11 03

 

*

 

179

05 12 03

Om endring av vedlegg XIII (Transport)

   

06 12 03

 
   

Kommisjonsdirektiv 2003/75/EF om endring av vedlegg I til rådsdirektiv 98/18/EF om sikkerhetsstandarder for passasjerskip

29 01 04

*

     

180

05 12 03

Om endring av vedlegg XVI (Offentlige innkjøp)

   

06 12 03

 
   

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2195/2002 om en felles klassifikasjon for offentlige innkjøp (CPV)

16 12 03

*

     

181

05 12 03

Om endring av EØS-avtalens protokoll 31 om samarbeid på særlige områder utenfor de fire friheter

   

Dagen etter siste meddelelse etter artikkel 103

Meddelelse iht. artikkel 103 ventes fra N

   

Rådsbeslutning 2000/750/EF om innføring av Fellesskapets handlingsprogram til bekjempelse av forskjellsbehandling (2001-2006)

02 12 00

 

Får anvendelse fra 1. januar 2004

*