Evaluering av ordningen med statlig støtte til regionale filmfond

I 2007 ble det innført en prøveordning med statlige tilskudd til regionale filmfond, som skulle evalueres etter en fireårs periode. Evalueringen er nå klar. Evalueringen er gjennomført av konsulentselskapet ideas2evidence på oppdrag fra Kulturdepartementet.

Forsiden til evalueringen "For en neve dollar mer" av ideas2evidence 

 
 
Målet med evalueringen har for det første vært å kartlegge ulike sider ved de regionale filmfondenes organisering og virksomhet. Evalueringen skulle også vurdere i hvor stor grad de regionale fondene har bidratt til å oppfylle hovedmålene for arbeidet; å øke tilgangen til kapital for norsk filmproduksjon, å styrke filmmiljøene i regionene og å skape større mangfold i norsk filmproduksjon. Et tredje mål med evalueringen var å komme med anbefalinger til den framtidige utformingen av ordningen.  

De regionale filmfondene har som hovedformål å investere i audiovisuelle produksjoner, primært innen kommersielle formater som langfilm og fjernsynsproduksjoner. Regionene har selv vært pådriverne for å etablere og drive de regionale filmfondene.

Evalueringen "For en neve dollar mer" (.pdf)