F-04-18 Rundskriv Forskrift om godskriving  og fritak av høyere utdanning - merknader til bestemmelsene

Kunnskapsdepartementet fastsatte den 21. desember 2018 ny forskrift om godskriving og fritak av høyere utdanning (godskrivingsforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2019. Forskriften gjelder for statlige universiteter og høyskoler, samt private høyskoler som tilbyr utdanningstilbud som er akkreditert etter loven, eller som har oppnådd institusjonsakkreditering som høyskole eller vitenskapelig høyskole. Formålet med forskriften er blant annet å unngå at enkeltpersoner og utdanningsinstitusjoner bruker tid og krefter på at samme kunnskap, ferdigheter og kompetanse må oppnås flere ganger. Særmerknadene til forskriften følger av Rundskriv F-04-18.

Forskrift om godskriving  og fritak av høyere utdanningav 21. desember 2018 nr. 2221 (godskrivingsforskriften), gjelder for statlige universiteter og høyskoler, samt private høyskoler som tilbyr utdanningstilbud som er akkreditert etter loven, eller som har oppnådd institusjonsakkreditering som høyskole eller vitenskapelig høyskole. Forskriften er fastsatt med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-5.

Rundskriv F-04-18.pdf