Forskrift 13. desember 2012 om endringer i forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2012 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-28, § 2-29, § 2-30, § 2-31, § 2-32, § 2-33, § 2-34 og § 2-35 og delegeringsvedtak 25. mai 2007 nr. 553.

Forskrift om endring av forskrift om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom.

Fastsatt av Finansdepartementet 13. desember 2012 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) § 2-28, § 2-29, § 2-30, § 2-31, § 2-32, § 2-33, § 2-34 og § 2-35 og delegeringsvedtak 25. mai 2007 nr. 553.

 

I

I forskrift 25. mai 2007 nr. 550 om kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett i en sikkerhetsmasse bestående av offentlige lån, utlån med pant i bolig eller annen fast eiendom gjøres følgende endringer:

 

§ 9 første ledd skal lyde:

Fordringer som nevnt i finansieringsvirksomhetsloven § 2 – 28 første ledd bokstav a og b kan ikke ha en belåningsgrad ut over følgende verdier når disse innføres i sikkerhetsmassen:

  1. 75 prosent av forsvarlig verdigrunnlag for bolighypoteklån.
  2. 60 prosent av forsvarlig verdigrunnlag for eiendomshypoteklån.

Lån med pant i fritidseiendom skal regnes som eiendomshypoteklån.

 

Ny § 21 skal lyde:

§ 21 Overgangsregel

Fra 1. januar 2016 skal sikkerhetsmassen for obligasjoner med fortrinnsrett ikke inneholde lån med pant i fritidseiendom som på tidspunktet de ble ført inn, hadde en belåningsgrad over 60 prosent.

 

II

Endringene trer i kraft 1. januar 2013.

Til toppen