Forskrift om endring av forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10

Fastsatt av Finansdepartementet 15. februar 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10 tredje ledd.

I

I forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 gjøres følgende endring:

§ 8 første ledd skal lyde:

§ 8. Interesseoverføring i selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen, eller i selskap som er eier i slikt selskap
(1) Gevinst ved realisasjon av aksjer i et selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen, og realisasjon av aksjer i et selskap som direkte eller indirekte eier aksjer i slikt selskap, behandles etter skattelovgivningens alminnelige bestemmelser.

II

Endringen under I trer i kraft straks.

 

Tilhørende lov