Petroleumsskatteloven

Finansdepartementet

Lov 13. juni 1975 nr. 35 Lov om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

Denne lov gjelder skattlegging av undersøkelse etter og utvinning av undersjøiske petroleumsforekomster og dertil knyttet virksomhet og arbeid, herunder rørledningstransport av utvunnet petroleum i indre norsk farvann, på norsk sjøterritorium og på kontinentalsokkelen, i tilstøtende havområder forsåvidt angår petroleumsforekomster som strekker seg utover midtlinjen i forhold til annen stat, i den utstrekning utvinningen er forbeholdt Norge etter avtale med vedkommende annen stat, utenfor riket eller havområder, forsåvidt angår ilandføring av petroleum og virksomhet eller arbeid i tilknytning til dette, i den utstrekning Norges rett til å skattlegge virksomhet og arbeid som nevnt følger av alminnelig folkerett eller av særskilt avtale med fremmed stat, i riket forsåvidt angår transport av petroleum ved rørledning fra områder samt annen virksomhet ved mottaks- og utskipningsanlegg som ledd i utvinning og rørledningstransport av slik petroleum.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter

Tilhørende tolkningsuttalelser