Forskrift om endring av forskrift 22. november 1991 nr. 752 om bindende forhåndsuttalelser for skattepliktige etter petroleumsskatteloven

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2015 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 6 nr. 4.

I

I forskrift 22. november 1991 nr. 752 om bindende forhåndsuttalelser for skattepliktige etter petroleumsskatteloven gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Anmodning om bindende forhåndsuttalelse etter § 6 nr. 4 i lov 13. juni 1975 nr. 35 skal være skriftlig og undertegnet av den skattepliktige eller dennes fullmektig.

§ 2 skal lyde:

§ 2. Oljeskattekontoret skal uten ugrunnet opphold etter mottagelse av anmodning som omfattes av denne forskrift, ta stilling til om anmodningen skal realitetsbehandles. Beslutning om å ikke avgi uttalelse krever ikke begrunnelse.

§ 4 skal lyde:

§ 4. Oljeskattekontorets avgjørelser etter denne forskrift skal meddeles den skattepliktige skriftlig snarest mulig. Meddelelsen skal angi de faktiske forutsetninger avgjørelsen bygger på. Den skattepliktige kan ikke kreve ytterligere begrunnelse for kontorets avgjørelse.

II

Endringene under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2015.

Tilhørende lov