Forskrift om endringer i forskrift 17. desember 1976 nr. 8 om regnskap for skattepliktige som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 8.

I

I forskrift 17. desember 1976 nr. 8 om regnskap for skattepliktige som driver petroleumsutvinning og rørledningstransport gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:
§ 7. Salgs- og beholdningskonti.
Regnskapene skal innrettes slik at bruttoinntekt og verdi av lagerbeholdninger, jf. § 6 i forskrift av 17. desember 1976 nr. 7 om bruk av normpris ved skattefastsettingen, som til bruk ved fastsettingen skal ansettes etter normpris, kan beregnes.
Følgende skal fremgå av det årsregnskap som vedlegges skattemeldingen:
1. Petroleum som er solgt og/eller uttatt til egen bruk.
2. Beholdning av petroleum som har passert leveringsstedet uten å være solgt eller uttatt til egen bruk.

§ 8 skal lyde:
§ 8. Kostnader som skal tillegges normprisinntekten
Kostnader som i henhold til § 5 i forskrifter om bruk av normpris ved skattefastsettingen fastsatt med hjemmel i petroleumsskatteloven av 13. juni 1975 nr. 35 §§ 4 og 8, blir å tillegge normprisinntekten, skal vises særskilt i det årsregnskap som skal vedlegges skattemeldingen.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov