Forskrift om utfylling og gjennomføring av overgangsregel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 25. april 2014 med hjemmel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. del IV ledd nr. 3.

  I

Forskrift 25. april 2014 om utfylling og gjennomføring av overgangsregel i lov 21. juni 2013 nr. 66 om endringar i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. skal lyde:

§ 1 Produksjonsstart
Produksjonsstart for petroleumsforekomsten etter overgangsregelen er det tidspunktet petroleum fra den først produserende brønnen føres inn i innretningens prosessystem.

Hvis planen eller søknaden omfatter utbygging av flere petroleumsforekomster, er produksjonsstart etter overgangsregelen det tidspunktet petroleum fra den først produserende brønnen på den først produserende forekomsten føres inn i innretningens prosessystem.

§ 2 Driftsstart
Driftsstart for innretningen etter overgangsregelen er det tidspunktet innretningen tas i ordinær bruk.

Hvis planen eller søknaden omfatter flere innretninger, er driftsstart etter overgangsregelen det tidspunktet den første innretningen tas i ordinær bruk.

En produksjonsbrønn utgjør en separat innretning.

§ 3 Godkjenning av skriftlig underretning (søknad) om vesentlig avvik eller endring av forutsetningene for plan mv.
Overgangsregelen gjelder bare for driftsmidler omfattet av skriftlig underretning (søknad) om vesentlig avvik eller endring av forutsetningene for fremlagt eller godkjent plan for utbygging og drift etter petroleumsloven § 4-2 syvende ledd, eller plan for anlegg og drift etter § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2 syvende ledd, innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, dersom Olje- og energidepartementet godkjenner avviket eller endringen uten å kreve fremlagt ny eller endret plan for godkjenning.

                                                        II

Forskriften trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2014.

Tilhørende lov