Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2013 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattelegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

Fastsatt av Finansdepartementet 29. januar 2014 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

For inntektsåret 2013 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 1,5 prosent.

Tilhørende lov