Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2014 til bruk ved framføring av underskudd og friinntekt

Fastsatt av Finansdepartementet 6. februar 2015 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16.

For inntektsåret 2014 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved framføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 1,3 prosent.

Tilhørende lov