Forskrift om endringer i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2009 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 10 tredje ledd.

I

I forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd siste punktum skal lyde:
Forskriften gjelder for transaksjon som nevnt i § 3 - § 9, og vilkårene fastsatt i den aktuelle bestemmelsen legges til grunn ved skattefastsettingen for de berørte selskaper.

§ 3 syvende og åttende ledd skal lyde:
(7) Selgers eventuelle skattemessig fradragsførte avsetninger til framtidig nedstengning av felt som omfattes av overdragelsen, skal videreføres hos kjøper for avregning mot framtidige faktiske kostnader. Ved skattefastsettingen for inntektsåret for effektiv dato skal selger øke sin særskattepliktige inntekt med et beløp tilsvarende skattemessig fradragsførte nedstengningsavsetninger og kjøper redusere sin særskattepliktige inntekt tilsvarende.
(8) Refusjoner mellom partene for inntekter og kostnader knyttet til virksomhet i utvinningstillatelsen mellom effektiv dato og gjennomføringsdato skal behandles etter petroleumsskattelovgivningens alminnelige bestemmelser av den part inntekten endelig tilkommer eller av den part som endelig skal bære kostnaden.

Ved refusjon knyttet til salg av normprisregulert petroleum skal prisen på petroleum solgt av selger på vegne av kjøper settes til normpris i norske kroner. Ved skattefastsettingen for selger skal det ses bort fra en eventuell differanse mellom bokført salgsinntekt og refundert beløp. Ved skattefastsettingen for kjøper benyttes normpris i norske kroner.

§ 7 tredje ledd skal lyde:
(3) Overdragelsen får ikke betydning for uavklarte skattespørsmål i det overdragende selskap før overdragelsen, og skattemyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke. Det overtakende selskap trer fullt ut inn i det overdragende selskaps partsstilling, og hefter for alle skattekrav for inntektsår før overdragelsen.

§ 8 annet ledd skal lyde:
(2) Fusjon av selskap som er rettighetshaver i utvinningstillatelse på kontinentalsokkelen behandles etter skattelovgivningens alminnelige bestemmelser når fusjonen er skattefri etter skatteloven § 11-2. Fusjonen får ikke betydning for uavklarte skattespørsmål i det overdragende selskap før fusjonstidspunktet, og skattemyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke. Det overtakende selskap trer fullt ut inn i det overdragende selskaps partsstilling, og hefter for alle skattekrav for inntektsår før fusjonen

§ 9 tredje ledd skal lyde:
(3) Eventuelle gevinster eller tap som følge av transaksjonen skal ikke gis skattemessig virkning ved skattefastsettingen.

§ 10 skal lyde:
§ 10.Opplysningsplikt ved skattefastsettingen
Selskapene skal for inntektsåret for effektiv dato og etterfølgende år der transaksjonen medfører oppgjør mellom partene, vedlegge sine skattemeldinger en oppstilling som viser elementene i oppgjøret. Oppstillingen skal være avstemt selskapene imellom, og skal være fordelt på balanseposter, inntekter, kostnader, renter og valutaelementer, samt vise hvordan beløpene framkommer og hvordan de skattemessig er behandlet. Det skal videre redegjøres for hvordan overdragelsene regnskapsmessig er behandlet og hvordan eventuelle skattemessige korreksjoner er ført.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov