Forskrift om endring av forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 30. juni 2015 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. § 3 bokstav i).

I

I forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen gjøres følgende endring:

§ 4 tredje ledd første punktum skal lyde:

På anmodning fra potensiell leietaker skal Oljeskattekontoret avgi bindende forhåndsuttalelse om markedspris etter annet ledd annet punktum.

II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med 1. juli 2015.

Tilhørende lov