Forskrift om oppheving av forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 6 nr. 6 og § 8.

I

Forskrift 29. juni 2012 nr. 693 om opplysningsplikt om realisasjon av naturgass utvunnet fra norsk kontinentalsokkel oppheves.

II

Opphevingen under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov