§ 5: Endringer i friinntektsreglene

Vedrørende endringer i friinntektsreglene.

Vi viser til to brev av 23. oktober 2013 fra A/S Norske Shell til finansminister Siv Jensen.

I brevene bes det om en nærmere avklaring på om overgangsregelen til endringen i friinntektssatsen i petroleumsskatteloven § 5 får anvendelse for vedtatte og påbegynte investeringsprogram i produksjonsbrønner på oljefeltet Draugen og mulige kompresjonsinvesteringer knyttet til ressursutnyttelsen på Ormen Lange-feltet.

Finansdepartementet går ikke inn i konkrete enkeltsaker, og tar ikke stilling til om de beskrevne investeringene knyttet til oljefeltet Draugen og Ormen Lange-feltet er omfattet av overgangsregelen til friinntektsreduksjonen. Spørsmålet om den skattemessige behandlingen etter overgangsregelen av kostnader som er pådratt etter 5. mai 2013, hører under ligningsmyndighetene ved ligningsbehandlingen. Departementet har følgende generelle merknader når det gjelder overgangsregelen: 

I forbindelse med Revidert Nasjonalbudsjett 2013 ble det vedtatt å redusere friinntektssatsen i petroleumsskatteloven § 5 fra 7,5 pst. til 5,5 pst. Endringen trådte i kraft med virkning for kostnader pådratt fra og med 5. mai 2013. For kostnader til erverv av produksjonsinnretning mv. og rørledning pådratt etter 5. mai 2013 er dermed den alminnelige regelen i petroleumsskatteloven § 5 at det innrømmes friinntekt med en sats på 5,5 pst. i 4 år (til sammen 22 pst.).

Samtidig med friinntektsendringen ble det vedtatt en overgangsregel, jf. lovendring 21. juni 2013 nr. 66. Overgangsregelen innebærer at visse kostnader som er pådratt etter 5. mai 2013, likevel får benytte den tidligere friinntektssatsen på 7,5 pst. (i friinntektsperioden på 4 år). I henhold til lovendringen, jf. også Prop. 150 LS (2012-2013), er overgangsregelen begrenset til kostnader til erverv av driftsmiddel som nevnt i petroleumsskatteloven § 3 b omfattet av 
     (i)       plan for utbygging og drift (PUD) etter petroleumsloven § 4-2 innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, eller
     (ii)      plan for anlegg og drift (PAD) etter petroleumsloven § 4-3 innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, eller
     (iii)     søknad om fritak for PUD eller PAD etter petroleumsloven § 4-2 sjette ledd og § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2 sjette ledd, innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, eller
     (iv)     skriftlig underretning (søknad) om vesentlig avvik eller endring av forutsetningene for fremlagt eller godkjent plan for utbygging og drift etter petroleumsloven § 4-2 syvende ledd, eller plan for anlegg og drift etter § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2 syvende ledd, innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, der Olje- og energidepartementet godkjenner avvik eller endring uten å kreve fremlagt ny eller endret plan for godkjenning.

Videre er overgangsregelen avgrenset i tid ved at den bare gjelder for kostnader pådratt senest i året for produksjonsstart for petroleumsforekomsten, eller året for driftsstart for innretningen. I Prop. 150 LS (2012-2013) uttales det på dette punktet: “Den høgare friinntektssatsen skal likevel berre gjelde kostnader som er pådratt innafor ei angitt tidsperiode. Tilleggsinvesteringar kan skje i lang tid framover innafor ramma av ein tidlegare godkjent PUD eller PAD. Det er nødvendig å ha ein absolutt sluttstrek for når overgangsføresegna skal virke. Elles ville ei overgangsføresegn gjelde i uoverskodelig framtid.”  Dersom planen eller søknaden gjelder tilleggsinvestering på petroleumsforekomst som allerede er i produksjon, omfatter overgangsbestemmelsen bare kostnader pådratt senest i året for driftsstart for tilleggsinvesteringen.

Det følger av dette at kostnader som er pådratt etter året for produksjonsstart for en forekomst,  faller utenfor overgangsregelen. Tilleggsinvesteringer som pådras innenfor rammen av en tidligere PUD etter petroleumsloven § 4-2, for et felt som allerede er satt i produksjon, vil dermed som utgangspunkt ikke være omfattet av overgangsregelen.  Unntak fra dette gjelder dersom tilleggsinvesteringen er omfattet av en skriftlig underretning (søknad) om vesentlig avvik eller endring av forutsetningene for fremlagt eller godkjent plan for utbygging og drift etter petroleumsloven § 4-2 syvende ledd, eller plan for anlegg og drift etter § 4-3 fjerde ledd, jf. § 4-2 syvende ledd, innkommet til Olje- og energidepartementet før 5. mai 2013, der Olje- og energidepartementet godkjenner avvik eller endring uten å kreve fremlagt ny eller endret plan for godkjenning (jf. pkt. (iv) ovenfor). I sistnevnte tilfelle vil kostnader pådratt senest i året for driftsstart for tilleggsinvesteringen falle innenfor overgangsregelen, dvs. ha krav på friinntekt med den tidligere satsen på 7,5 pst. 

Det vises for øvrig til at departementet er gitt hjemmel til å fastsette forskrift til utfylling og gjennomføring av overgangsregelen. Spørsmålet om forskrift er for tiden til behandling i departementet.

Med hilsen 

Amund Noss e.f.
ekspedisjonssjef

Beate Bentzen 
fagdirektør