Forskrift om endring av forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet 9. februar 2015 med hjemmel i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 3 c annet ledd tredje punktum og § 5 sjette ledd annet punktum.

                                                     I

I forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum  gjøres følgende endring:

§ 16 annet ledd skal lyde:

Rentesatsen etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum settes til renten i det foregående ledd tillagt 0,5 prosentpoeng, nedjustert med skattesatsen for alminnelig inntekt for inntektsåret.

                                                     II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2015.

Tilhørende lov