Kunngjøring av rentesats for inntektsåret 2012 til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt i henhold til forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattelegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2013 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16

Fastsatt av Finansdepartementet 25. januar 2013 med hjemmel i forskrift 30. april 1993 nr. 316 om skattlegging av inntekt vunnet ved utvinning og rørledningstransport av petroleum § 16

For inntektsåret 2012 har Finansdepartementet beregnet rentesatsen til bruk ved fremføring av underskudd og overskytende friinntekt etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c annet ledd første punktum og § 5 sjette ledd annet punktum til 1,5 prosent.

Tilhørende lov