Forskrift om oppheving av forskrift 22. november 1991 nr. 752 om bindende forhåndsuttalelser for skattepliktige etter petroleumsskatteloven

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13, juni 1975 nr. 36 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 6 nr. 4.

I

Forskrift 22. november 1991 nr. 752 om bindende forhåndsuttalelser for skattepliktige etter petroleumsskatteloven oppheves.

II

Opphevingen under I gjelder fra 1. januar 2017.

 

Tilhørende lov