Forskrift om endring i forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven §10

Fastsatt av Finansdepartementet 20. desember 2012 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 10 tredje ledd.

I

I forskrift 1. juli 2009 nr. 956 om samtykke til overdragelse av tillatelse og interesseoverføring etter petroleumsskatteloven § 10 gjøres følgende endringer:

§ 7 skal lyde:

§ 7. Samlet overdragelse av virksomhet skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5
Ved samlet overdragelse av et selskaps utvinningstillatelser med tilhørende virksomhet som er skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5, skal følgende gjelde:

(1)

Overtakende selskap skal overta skattemessige verdier og øvrige skatteposisjoner knyttet til den overførte virksomheten. Underskudd behandles etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c) tredje eller fjerde ledd. Ubenyttet friinntekt behandles etter petroleumsskatteloven § 5 sjette ledd annet punktum eller syvende ledd. For øvrig gjelder bestemmelsen i § 3 tilsvarende så langt den passer.

(2)

Det overdragende selskap skal ikke drive særskattepliktig virksomhet etter effektiv dato.

(3)

Overdragelsen får ikke betydning for uavklarte ligningsspørsmål i det overdragende selskap før overdragelsen, og ligningsmyndighetenes endringsadgang for tidligere år påvirkes ikke. Det overtakende selskap trer fullt ut inn i det overdragende selskaps partsstilling, og hefter for alle skattekrav for inntektsår før overdragelsen.

(4) 

Ved overdragelse av virksomhet mellom parter med interessefellesskap gjelder forskriften ikke der underskudd og friinntekt kreves behandlet etter petroleumsskatteloven § 3 bokstav c) fjerde ledd, jf. § 5 syvende ledd.

 

 II

Endringen under I trer i kraft straks med virkning for overdragelser som Olje- og energidepartementet gir samtykke til etter petroleumsloven § 10-12 fra og med 1. januar 2013.  

Tilhørende lov