Forskrift om endringer i forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. § 3 bokstav i.

I

I forskrift 18. august 1998 nr. 819 om skattemessig behandling av leie av flyttbar produksjonsinnretning på kontinentalsokkelen gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:
Skattepliktig etter petroleumsskatteloven § 5 kan kreve at leie av flyttbar produksjonsinnretning skal følge reglene i denne forskrift på de vilkårene som er angitt. Krav om fastsetting etter forskriften må fremsettes i leietakers skattemelding for det år leieperioden starter, eventuelt tidligere etter § 7 annet ledd, og er bindende for hele leieperioden.

§ 4 skal lyde:
§ 4. Skattemessig fradrag for avskrivninger og friinntekt
Leietaker kan kreve skattemessig fradrag for avskrivninger etter petroleumsskatteloven § 3 b og friinntekt etter petroleumsskatteloven § 5 fjerde ledd beregnet av grunnlag som fastsatt i annet ledd.
Grunnlaget for beregning av avskrivninger og friinntekt etter første ledd fastsettes til innretningens kostpris på utleiers hånd redusert med 4 prosent lineære avskrivninger årlig fram til leieforholdet påbegynnes, herunder forholdsmessig reduserte avskrivninger for anskaffelsesåret og utleieåret. Dersom skattyter godtgjør at markedsprisen på nevnte tidspunkt ved leie av brukt innretning utvilsomt avviker fra grunnlaget etter dette ledds første punktum, skal slik markedspris i stedet legges til grunn. Dersom skattemyndighetene godtgjør at markedsprisen på nevnte tidspunkt ved leie av brukt innretning avviker fra grunnlaget etter dette ledds første punktum, skal slik markedspris i stedet legges til grunn.
På anmodning fra potensiell leietaker skal Oljeskattekontoret avgi bindende forhåndsuttalelse om markedspris etter annet ledd annet punktum. Dersom kravet til sannsynliggjøring er oppfylt, skal uttalelsen angi innretningens markedspris. Uttalelsen skal gjelde innretningens markedspris på avgjørelsestidspunktet. Forhåndsuttalelse som nevnt i dette ledd er bindende dersom endelig avtale om leieforholdet inngås innen to måneder etter at uttalelsen er avgitt og leietaker ikke har gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger. For øvrig gjelder bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften § 6-1 kapittel A tilsvarende så langt de passer, med unntak av§ 6-1-4 femte ledd og 6-1-6.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov