Forskrift om endringer i forskrift 2. desember 1988 nr. 998 for skattemessig behandling av deltakere i samordning og omfordeling av andeler i petroleumsforekomst

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 med hjemmel i lov 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. (petroleumsskatteloven) § 10.

I

I forskrift 2. desember 1988 nr. 998 for skattemessig behandling av deltakere i samordning og omfordeling av andeler i petroleumsforekomst gjøres følgende endringer:

§ 2 første ledd skal lyde:
(1) Redusere grunnlag for avskrivninger og grunnlag for friinntekt med de beløp som forholdsmessig tilsvarer reduksjonen i andelen.

For driftsmidler som avskrives etter saldometode, jf. skatteloven § 14-40, skal reduksjonen foretas i det opprinnelige saldogrunnlag.

§ 3 første ledd skal lyde:
(1) Øke grunnlaget for avskrivninger og grunnlaget for friinntekt med de beløp som forholdsmessig tilsvarer økningen i andelen.

For driftsmidler som avskrives etter saldometode, jf. skatteloven § 14-40, skal økningen foretas i det opprinnelige saldogrunnlag.

§ 7 tredje avsnitt skal lyde:
Dersom departementet finner at en skattemessig løsning som det er søkt om samtykke til etter denne paragraf er så omfattende eller teknisk komplisert at det vil medføre vesentlige administrative eller tekniske problemer å vurdere, gjennomføre eller kontrollere de elementer løsningen består av, skal departementet ikke gi samtykke til løsningen.

§ 8 skal lyde:
§ 8. De deltakerne som gjennomfører en samordning eller omfordeling etter bestemmelsene i denne forskriften skal, sammen eller hver for seg, overlevere et dokument til Finansdepartementet eller den det gir fullmakt som viser de regnskapsmessige og skattemessige effekter og endringer samordningen eller omfordelingen har medført, jf. § 2 og § 3 i denne forskriften. Dokumentet skal overleveres senest samtidig med levering av skattemeldingen for det år samordningen eller omfordelingen er foretatt.

Hver deltaker som gjennomfører en samordning eller omfordeling etter bestemmelsene i denne forskriften, skal levere et eksemplar av dokumentet som er nevnt i første ledd, i original eller kopi til Oljeskattekontoret, sammen med skattemeldingen for det år samordningen eller omfordelingen er foretatt.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov