Forskrift 18. desember 2015 om årsregnskap for skadeforsikringsselskaper

Fastsatt av Finansdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven) § 8-1 tredje ledd og § 10-1 første ledd.

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1-1. Forskriftens virkeområde

(1)       Forskriften gjelder for skadeforsikringsselskaper, jf. lov 10. juni 2005 nr. 44 om

forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven).

(2)       Forskriften gjelder også for holdingselskaper, herunder finansstiftelser, som eier

forsikringsselskap.

(3)       Forskriften gjelder filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper, med unntak av

kapittel 6 om delårsregnskap.

(4)       For blandede finanskonsern gjelder følgende bestemmelser så langt de passer:

a)    bestemmelsene om konsernregnskap i regnskapsloven,

b)    forskrift om årsregnskap m.m. for banker, forsikringsforetak og morselskap for slike,

c)    forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper,

d)    denne forskriften.

 

(5)       For konsern med livsforsikringsvirksomhet gjelder følgende bestemmelser så langt de passer:

a)    bestemmelsene om konsernregnskap i regnskapsloven,

b)    forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper,

c)    denne forskriften.

 

(6)       Regnskapslovens bestemmelser om små foretak får ikke anvendelse.

 

§ 1-2. Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i selskapsregnskapet

Selskapsregnskapet skal utarbeides i samsvar med forskrifter om internasjonale

regnskapsstandarder gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 annet ledd hvis ikke annet følger av denne forskriften. Regnskapsloven § 3-9 tredje ledd, fjerde ledd annet punktum samt forskrifter gitt i medhold av regnskapsloven § 3-9 femte ledd gjelder ikke.

§ 1-3. Anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder i konsernregnskapet

(1)       Selskaper som ikke anvender adgangen etter regnskapsloven § 3-9 fjerde ledd første punktum til å utarbeide konsernregnskap etter internasjonale regnskapsstandarder, skal utarbeide konsernregnskap etter bestemmelsene i denne forskriften.

(2)       For konsernregnskap som utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 første ledd og fjerde ledd første punktum, gjelder kun følgende bestemmelser i denne forskriften: § 2-1, § 2-3, § 2-4, § 5-28, § 5-37 første og annet ledd, § 5-42, § 5-43, § 5-51, § 6-1 og § 6-4.

§ 1-4. Unntak fra regnskapsloven

             Regnskapsloven § 3-1 tredje ledd om unntak fra bestemmelser i regnskapsloven, gjelder ved utarbeidelse av selskapsregnskap og konsernregnskap som nevnt i denne forskriften § 1-3 første ledd hvis ikke annet følger av denne forskriften.

§ 1-5. Definisjon av store selskaper

Som store selskaper regnes:

a)    Selskaper som inngår i konsern der konsernregnskapet utarbeides etter internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med regnskapsloven § 3-9 og

b)    Selskaper som har utstedt verdipapirer på regulert marked i en EØS-stat.

 

§ 1-6. Definisjon av små selskaper

(1)       Som små selskaper regnes selskaper med forfalte bruttopremier (jf. § 4-4 post 1.1) som ikke overstiger 40 millioner kroner på balansedagen.

(2)       Selskaper som har mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier på balansedagen, men som var omfattet av første ledd foregående balanseår, regnes likevel som små selskaper.

(3)       Selskaper som i de to foregående regnskapsår har hatt mer enn 40 millioner kroner i forfalte bruttopremier, men som på balansedagen har mindre enn 40 millioner kroner i forfalte brutto premieinntekter, regnes likevel ikke som små selskaper.

§ 1-7. Definisjon av mellomstore selskaper

Som mellomstore selskaper regnes selskaper som verken er store, jf. § 1-5, eller små, jf. § 1-6.

§ 1-8. Egenforsikringsselskaper (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper

Egenforsikringsselskaper (captives) og filialer av utenlandske skadeforsikringsselskaper som regnes som store selskaper etter § 1-5, kan anvende kravene til å gi noteopplysninger som gjelder for mellomstore selskaper.

Kapittel 2. Årsregnskap og årsberetning

§ 2-1. Plikt til å utarbeide årsregnskap og årsberetning

Forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av selskapets styre innen tre måneder etter regnskapsårets slutt.

§ 2-2. Rettvisende bilde

 Hvis anvendelsen av en bestemmelse i kapittel 3 til 5 er uforenlig med plikten til å gi etrettvisende bilde av årsregnskapet, skal bestemmelsen fravikes for å gi et rettvisende bilde som fastsatt i regnskapsloven § 3-2a første ledd.

§ 2-3. Årsberetningens innhold

(1)       Dersom selskapets kapitaldekning ikke oppfyller gjeldende minimumskrav eller for øvrig ikke er forsvarlig sett i forhold til virksomheten, skal styret redegjøre for dette og uttale seg om tiltak som er truffet eller som skal treffes for å sikre selskapets drift.

(2)       Det skal gis en beskrivelse av de finansielle risikoer som selskapet er, og gjennom

regnskapsåret har vært, eksponert for. Styret skal redegjøre for de mål og strategier som er fastsatt for risikostyring, og sammenhengen mellom disse og selskapets overordnede mål og strategier. Det skal gis en overordnet beskrivelse av selskapets risikostyring og organiseringen av denne.

§ 2-4. Begrensninger i unntak fra konsernregnskapsplikten

(1)       Regnskapsloven § 3-7 får kun anvendelse dersom forsikringsselskapets morselskap er underlagt denne forskriften eller forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper.

(2)       Hvis forsikringsselskapets morselskap også har datterselskap som følger andre vurderingsregler etter denne forskriften eller har datterselskap som er underlagt forskrift om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike, skal morselskap i underkonsern likevel utarbeide konsernregnskap.

(3)       Finanstilsynet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra første og annet ledd.

§ 2-5. Horisontale konsern

(1)       Finanskonsern uten morselskap som er godkjent etter bestemmelsene i finansforetaksloven kapittel 17, skal utarbeide konsernregnskap.

(2)       Konsernregnskap for horisontale konsern skal omfatte de samarbeidende selskapene, samt deres datterselskaper.

(3)       Konsernregnskapet skal utarbeides etter reglene som gjelder for konsern i regnskapsloven og denne forskriften.

§ 2-6. Unntak fra konsernregnskapsplikten for finansstiftelser

 Plikten i regnskapsloven § 3-2 tredje ledd til å utarbeide konsernregnskap gjelder ikke for finansstiftelser som kun har som formål å forvalte eierinteresser i kun ett datterselskap.

§ 2-7. Presentasjonsvaluta

 Regnskapsloven § 3-4 annet ledd gjelder ikke. Årsregnskapet skal presenteres i norske kroner.

§ 2-8. Offentlighet

(1)       Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen skal, etter fastsetting av

årsregnskapet, uten unødig opphold offentliggjøres på selskapets hjemmeside på Internett. Selskapet skal sørge for at årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge selskapet å opprette hjemmeside på Internett. For øvrig har enhver rett til å gjøre seg kjent med innholdet av dokumentene hos Regnskapsregisteret.

(2)       Første ledd gjelder ikke for filialer av utenlandske forsikringsselskaper, jf. regnskapsloven § 8-1 annet ledd.

 

Kapittel 3. Regnskapsprinsipper mv.

§ 3-1. Forsikringskontrakter mv.

(1)       Forsikringstekniske avsetninger skal innregnes og måles i samsvar med § 3-2 til § 3-5.

(2)       Det er likevel adgang, men ikke plikt, til å måle innebygde derivater i

forsikringskontrakter atskilt fra vertskontrakten i samsvar med IFRS 4.7.

(3)       IFRS 4.10 bokstav b gjelder ikke.

(4)       Det er adgang, men ikke plikt, til å foreta ytterligere avsetninger til forsikringsforpliktelser i samsvar med IFRS 4.14 bokstav b og IFRS 4.15-19.

(5)       En forsikringsforpliktelse skal fjernes fra balansen når, og bare når, den har opphørt.

(6)       Gjenforsikringsandeler skal innregnes som eiendel. Gjenforsikringsandelen av de forsikringstekniske bruttoavsetninger omfatter de beløp som selskapet forventer å motta fra gjenforsikringsselskaper i henhold til inngåtte gjenforsikringsavtaler. Dersom

gjenforsikringsavtalen har falt i verdi, skal gjenforsikringsandelens balanseførte verdi reduseres tilsvarende. En gjenforsikringsandel har falt i verdi dersom og bare dersom

kriteriene i IFRS 4.20 er oppfylt.

(7)       Adgangen etter IFRS 4.21-29 til å endre regnskapsprinsipp for forsikringskontrakter gjelder ikke.

(8)       Forsikringskontrakter anskaffet ved en virksomhetssammenslutning eller

porteføljeovertakelse skal innregnes og måles i samsvar med § 3-5. Differansen mellom

virkelig verdi av de overtatte kontraktsmessige forsikringsrettighetene og

forsikringsforpliktelsene og beløpet etter første punktum, skal innregnes som immateriell

eiendel (den tillatte løsningen etter IFRS 4.31 annet punktum skal anvendes). Den etterfølgende måling av denne eiendelen skal være i samsvar med målingen av den tilknyttede forsikringsforpliktelsen.

§ 3-2. Avsetning til naturskadefondet

Avsetning til naturskadefondet skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring med tilhørende forskrift.

§ 3-3. Avsetning til garantiordningen

            Avsetning til garantiordningen skal klassifiseres som egenkapital og innregnes og måles i samsvar med lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) kapittel 2A med tilhørende forskrift.

§ 3-4. Utsatt skatt

Det skal ikke beregnes utsatt skatt av forsikringstekniske avsetninger klassifisert under egenkapital eller av reassuranseavsetninger.

§ 3-5. Forsikringsforpliktelser

(1)       Avsetning for ikke opptjent bruttopremie skal tilsvare den delen av forfalte bruttopremier som på balansedagen gjelder de ikke avløpte deler av forsikringenes dekningsperioder. Forfalt bruttopremie skal omfatte all bruttopremie frem til første hovedforfall uansett hvilken praksis som er lagt til grunn for bruk av terminpremier. Det skal ikke gjøres fradrag for kostnader av noe slag før den forfalte bruttopremien periodiseres.

(2)       Avsetning for ikke avløpt risiko skal tilsvare forventede brutto erstatningskostnader og forventede direkte og indirekte skadebehandlingskostnader for skadetilfeller som på balansedagen ikke er inntruffet, men som forventes å inntreffe i perioden frem til første hovedforfall, i den grad disse kostnader ikke kan anses å være dekket av avsetningen for ikke opptjent bruttopremie.

(3)       Brutto erstatningsavsetning skal tilsvare de forventede fremtidige brutto erstatningskostnader for alle skadetilfeller som på balansedagen er inntruffet, men ikke oppgjort. Avsetningen skal omfatte forventede direkte og indirekte skadebehandlingskostnader i forbindelse med slike skadetilfeller. Det skal tas hensyn til forventede kostnadsøkninger.

(4)       Erstatningsavsetningen beregnet i samsvar med tredje ledd kan bare diskonteres i de tilfeller der det foreligger et pålitelig statistisk grunnlag for å fastsette

a)    hvor lang tid det vil ta å avvikle de enkelte skadeårganger,

b)    de forventede erstatningsutbetalinger for det enkelte avviklingsår.

(5)       Ved diskontering av erstatningsavsetningen i samsvar med reglene gitt i fjerde ledd, skal diskonteringsrenten ikke overstige en forsiktig vurdering av forventet fremtidig avkastning på selskapets eiendeler, jf. finansforetaksloven § 13-10. Den diskonterte erstatningsavsetningen skal ikke under noen omstendighet settes til et lavere beløp enn det beløp som fremkommer når erstatningsavsetningen verdsettes med utgangspunkt i prisnivået på balansedagen.

§ 3-6. Ettårige rene risikoforsikringer (livsforsikring)

 Livsforsikringer som nevnt i forsikringsvirksomhetsloven § 1-3 annet ledd annet punktum, skal innregnes og måles i samsvar med forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper § 3-3.

§ 3-7. Finansielle instrumenter

 Finansielle instrumenter skal innregnes og måles i samsvar med IAS 39 med unntak av

finansielle instrumenter som ikke omfattes av standardens virkeområde, jf. IAS 39.2.

§ 3-8. Investeringseiendommer

 Investeringseiendommer skal innregnes og måles i samsvar med IAS 40.

§ 3-9. Eierbenyttet eiendom

 Eierbenyttet eiendom skal innregnes og måles i samsvar med IAS 16.

§ 3-10. Måling til virkelig verdi

 Eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi etter IFRS, skal måles i samsvar

med IFRS 13.

§ 3-11. Ytelser til ansatte

Ytelser til ansatte, herunder pensjonsforpliktelser, skal innregnes og måles i samsvar med IAS 19.

§ 3-12. Adgang til å fravike måle- og innregningsregler i IFRS

(1)       IFRS kan fravikes i samsvar med forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder § 3-1 og § 3-2 nr. 1 og 9.

(2)       Mellomstore og små selskaper kan på områder som ikke er særskilt regulert i dette kapitlet anvende regnskapsloven kapittel 4 og 5 istedenfor IFRS.

Kapittel 4. Resultatregnskap, balanse, oppstilling av endringer i egenkapital og

kontantstrømoppstilling

§ 4-1. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling

 Regnskapsloven kapittel 6 gjelder ikke.

§ 4-2. Oppdeling eller sammenslåing av poster

(1)       Hovedposter og underposter skal inndeles ytterligere når selskapets forhold tilsier det. Det er ikke anledning til å tilføye nye hovedposter eller endre rekkefølgen av hovedpostene.

(2)       Underposter innenfor samme hovedpost skal slås sammen hvis sammenslåingen fører til et mer oversiktlig årsregnskap, med de unntak som følger av tredje, fjerde og femte ledd.

(3)       Underposter i resultatregnskapet under følgende hovedposter kan ikke slås sammen:

Premieinntekter (post 1), erstatningskostnader (post 3), og andre resultatkomponenter (post 15).

(4)       Underposter i balansen som gjelder forsikringsforpliktelser, gjenforsikringsandeler og egenkapital, kan ikke slås sammen.

(5)       Fordringer på og forpliktelser til datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte

foretak, skal vises særskilt som underposter til den enkelte balansepost.

§ 4-3. Kontantstrømoppstilling

            Kontantstrømoppstillingen skal gi en oversikt over innbetalinger og utbetalinger og forklare likviditetsendringer.

I Oppstillingsplan

§ 4-4. Oppstillingsplan resultatregnskap

 Resultatregnskapet skal ha følgende oppstillingsplan:

TEKNISK REGNSKAP

1. Premieinntekter mv.

1.1 Opptjente bruttopremier

1.2 - Gjenforsikringsandel av opptjente bruttopremier

Sum premieinntekter for egen regning

2. Andre forsikringsrelaterte inntekter

3. Erstatningskostnader

3.1 Brutto erstatningskostnader

3.2- Gjenforsikringsandel av brutto erstatningskostnader

Sum erstatningskostnader for egen regning

4. Forsikringsrelaterte driftskostnader

4.1 Salgskostnader

4.2 Endringer i forskuddsbetalte direkte salgskostnader

4.3 Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader inkl. provisjoner for mottatt

gjenforsikring

4.4 - Mottatte provisjoner for avgitt gjenforsikring og gevinstandeler

Sum forsikringsrelaterte driftskostnader

5. Andre forsikringsrelaterte driftskostnader

6. Endring i avsetning for ikke avløpt risiko

7. Resultat av teknisk regnskap

 

IKKE-TEKNISK REGNSKAP

8. Netto inntekter fra investeringer

8.1 Inntekter fra investeringer i datterforetak, tilknyttede foretak og

felleskontrollerte foretak

8.2 Renteinntekt og utbytte mv. på finansielle eiendeler

8.3 Netto driftsinntekt fra eiendom

8.4 Verdiendringer på investeringer

8.5 Realisert gevinst og tap på investeringer

8.6 Administrasjonskostnader knyttet til investeringer, herunder rentekostnader

Sum netto inntekter fra investeringer

9. Andre inntekter

10. Andre kostnader

11. Resultat av ikke-teknisk regnskap

12. Resultat før skattekostnad

13. Skattekostnad

14. Resultat før andre resultatkomponenter

15. Andre resultatkomponenter

15.1 Verdireguleringer - eiendom, anlegg og utstyr

15.2 Verdireguleringer - immaterielle eiendeler

15.3 Aktuarielle gevinster og tap på ytelsesbaserte pensjonsordninger - ytelser til

ansatte

15.4 Valutakursdifferanser fra utenlandsk virksomhet

15.5 Gevinster og tap på finansielle eiendeler tilgjengelige for salg

15.6 Effektiv andel av gevinster og tap på sikringsinstrumenter i

kontantstrømssikring

15.7 Andel av andre resultatkomponenter ved anvendelse av egenkapitalmetoden

15.8 Skatt på andre resultatkomponenter

16. TOTALRESULTAT

 

§ 4-5. Oppstillingsplan balanse

 Balansen skal ha følgende oppstillingsplan:

 

EIENDELER

1. Immaterielle eiendeler

1.1 Goodwill

1.2 Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

2. Investeringer

2.1 Bygninger og andre faste eiendommer

2.1.1 Investeringseiendommer

2.1.2 Eierbenyttet eiendom

2.2 Datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak

2.2.1 Aksjer og andeler i datterforetak, tilknyttede foretak og

felleskontrollerte foretak

2.2.2 Fordringer på og verdipapirer utstedt av datterforetak, tilknyttede

foretak og felleskontrollerte foretak

2.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost

2.3.1 Investeringer som holdes til forfall

2.3.2 Utlån og fordringer

2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi

2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost)

2.4.2 Obligasjoner og andre verdipapirer med fast avkastning

2.4.3 Utlån og fordringer

2.4.4 Finansielle derivater

2.4.5 Andre finansielle eiendeler

2.5 Gjenforsikringsdepoter

Sum investeringer

3. Gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser

3.1 Gjenforsikringsandel av ikke opptjent bruttopremie

3.2 Gjenforsikringsandel av brutto erstatningsavsetning

Sum gjenforsikringsandel av brutto forsikringsforpliktelser

4. Fordringer

4.1 Fordringer i forbindelse med direkte forretninger

4.1.1 Forsikringstakere

4.1.2 Mellommenn

4.2 Fordringer i forbindelse med gjenforsikring

4.3 Andre fordringer

Sum fordringer

5. Andre eiendeler

5.1 Anlegg og utstyr

5.2 Kasse, bank

5.3 Eiendeler ved skatt

5.4 Andre eiendeler betegnet etter sin art

Sum andre eiendeler

6. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

6.1 Opptjente, ikke mottatte leieinntekter

6.2 Forskuddsbetalte direkte salgskostnader

6.3 Andre forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

Sum forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

SUM EIENDELER

 

EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

7. Innskutt egenkapital

7.1 Selskapskapital

7.1.1 Aksjekapital/eierandelskapital/garantifond

7.1.2 Beholdning av egne aksjer/egenkapitalbevis

7.2 Overkurs

7.3 Egenkapitalandel av sammensatte finansielle instrumenter og andre

egenkapitalinstrumenter

7.4 Annen innskutt egenkapital

Sum innskutt egenkapital

8. Opptjent egenkapital

8.1 Fond mv.

8.1.1 Fond for vurderingsforskjeller

8.1.2 Fond for urealiserte gevinster

8.1.3 Avsetning til naturskadefondet

8.1.4 Avsetning til garantiordningen

8.2 Annen opptjent egenkapital

Sum opptjent egenkapital

9. Ansvarlig lånekapital mv.

9.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital

9.2 Ansvarlig lånekapital med tilknyttede konverteringsrettigheter

9.3 Annen ansvarlig lånekapital

9.4 Fondsobligasjoner

Sum ansvarlig lånekapital mv.

10. Forsikringsforpliktelser brutto

10.1 Avsetning for ikke opptjent bruttopremie

10.2 Avsetning for ikke avløpt risiko

10.3 Brutto erstatningsavsetning

Sum forsikringsforpliktelser brutto

11. Avsetninger for forpliktelser

11.1 Pensjonsforpliktelser o.l.

11.2 Forpliktelser ved skatt

11.2.1 Forpliktelser ved periodeskatt

11.2.2 Forpliktelser ved utsatt skatt

11.3 Andre avsetninger for forpliktelser

Sum avsetninger for forpliktelser

12. Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper

13. Forpliktelser

13.1 Forpliktelser i forbindelse med direkte forsikring

13.2 Forpliktelser i forbindelse med gjenforsikring

13.3 Forpliktelser til kredittinstitusjoner

13.4 Finansielle derivater

13.5 Andre forpliktelser

Sum forpliktelser

14. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

14.1 Mottatte, ikke opptjente leieinntekter

14.2 Andre påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

Sum påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter

SUM EGENKAPITAL OG FORPLIKTELSER

 

POSTER UTENOM BALANSEN

15. Betingede forpliktelser

16. Forpliktelser

 

§ 4-6. Oppstilling av endringer i egenkapital

 Det skal presenteres en oppstilling av endringer i egenkapital som viser:

(a) totalresultat for perioden (resultatpost 16), som viser separat de samlede beløp som kan henføres til morforetakets eiere og til minoritetsinteresser,

(b) for hver post under egenkapitalen, virkningene av endringer i regnskapsprinsipper og korreksjoner av feil innregnet i samsvar med IAS 8,

(c) for hver bestanddel av egenkapitalen, en avstemming mellom den balanseførte verdien i begynnelsen og slutten av perioden, med separate opplysninger om endringer som følger av

- resultat før andre resultatkomponenter (resultatpost 14)

- andre resultatkomponenter (resultatpost 15) spesifisert på de enkelte

underposter (resultatpost 15.1–15.8)

- transaksjoner med eiere i deres egenskap av eiere, med separat visning av bidrag fra og utdelinger til eiere.

 

§ 4-7. Resultatregnskap for holdingselskap

 For holdingselskap som ikke driver forsikring, kan den ikke-tekniske oppstillingen i resultatregnskapet benyttes.

 

§ 4-8. Konsernregnskapets oppstillingsplan

(1)       Konsernregnskapet for skade- og livsforsikringskonsern skal settes opp som følger:

a)    Resultatregnskapet settes opp i henhold til § 4-4 og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper § 4-4, slik at teknisk regnskap for henholdsvis skadeforsikring og livsforsikring fremkommer hver for seg. I ikke-teknisk regnskap kan poster med samme innhold slås sammen.

b)    Balansen settes opp i henhold til § 4-5 og forskrift om årsregnskap for livsforsikringsselskaper § 4-5. Underposter underlagt ulike vurderingsregler kan ikke slås sammen, men skal spesifiseres på separate underposter eller hovedposter.

(2)       Dersom aksjer eller andeler i et datterselskap eies av andre enn de konsoliderte selskapene, skal deres andel av egenkapitalen og årets resultat oppføres som minoritetsinteresser. Minoritetsinteresser oppføres under egenkapital i balansen, og som fradrag i årsresultatet i resultatregnskapet.

 

II Resultatregnskap

§ 4-9. Premieinntekter m.v. - resultatpost 1

"Opptjent bruttopremie" beregnes som "forfalt bruttopremie" korrigert for endring i "avsetning for ikke opptjent bruttopremie". «Forfalt bruttopremie» omfatter alle beløp som forsikringsselskapet i regnskapsperioden har mottatt eller har til gode for direkte tegnede forsikringsavtaler og overtatte gjenforsikringsavtaler hvor forsikringsperioden er påbegynt før regnskapsårets avslutning.

§ 4-10. Erstatningskostnader - resultatpost 4

(1)       "Brutto erstatningskostnader" beregnes som "betalte bruttoerstatninger" korrigert for endring i "brutto erstatningsavsetning". «Betalte bruttoerstatninger» omfatter alle brutto erstatningsbeløp som i regnskapsperioden er betalt til forsikringstakere eller andre berettigede etter forsikringsavtalene med tillegg av selskapets eksterne og interne skadebehandlingskostnader i forbindelse med disse erstatningsbeløpene.

(2)       Selskaper som kjøper eksterne skadebehandlings-/skadeoppgjørstjenester for alle eller deler av de skadetilfeller som rammer selskapet, skal fordele kostnadene i forbindelse med disse tjenestene mellom erstatningskostnader (betalte erstatninger og erstatningsavsetninger) og forsikringsrelaterte administrasjonskostnader.

§ 4-11. Forsikringsrelaterte driftskostnader - resultatpost 6

(1)       «Salgskostnader» omfatter direkte og indirekte kostnader som følger av salgsaktivitet ved inngåelse og fornyelse av forsikringsavtaler. Salgskostnadene omfatter direkte henførbare kostnader som lønn og drift av salgskorpset, indirekte kostnader knyttet til markedsføring, og administrasjonskostnader i forbindelse med kjøp av forsikring og poliseutstedelse.

(2)       Direkte variable salgskostnader kan balanseføres når de er vesentlige for selskapet.

Kostnadsføring skal skje i takt med inntektsføring av premien, men minst med en femtedel

årlig.

(3)       «Forsikringsrelaterte administrasjonskostnader» omfatter alle øvrige forsikringsrelaterte driftskostnader som ikke kan henføres til «Salgskostnader» eller til«Erstatningskostnader», jf. resultatpost 3.

III Balanse

§ 4-12. Obligasjoner m.v.

 Verdipapirer med variabel rente knyttet til bestemte referansesatser, f.eks. interbankrente eller euromarkedrente, skal anses som obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning.

§ 4-13. Gjenforsikringsdepoter - balansepost 2.5

(1)       I balansen til et selskap som mottar gjenforsikring, skal posten «Gjenforsikringsdepot» omfatte de fordringer på avgivende selskap som svarer til den sikkerhet som er deponert hos disse eller hos tredjemann, eller som disse selskap har holdt tilbake.

(2)       Disse fordringer kan ikke slås sammen med andre fordringer gjenforsikrer har på

avgivende forsikringsselskap, eller motregnes i gjenforsikrers gjeld til det avgivende

forsikringsselskap.

(3)       Verdipapirer som er deponert hos et avgivende selskap eller hos tredjemann og som forblir gjenforsikringsselskapets eiendom, skal bokføres av sistnevnte selskap som investeringsaktiva under den relevante post.

§ 4-14. Innskutt egenkapital - balansepost 7

 Egne aksjer/egenkapitalbevis føres til pålydende verdi.

§ 4-15. Avsetning til naturskadefondet og avsetning til garantiordningen - balansepostene

8.1.3 og 8.1.4

(1)       Med avsetning til naturskadefondet forstås avsetning etter lov 16. juni 1989 nr. 70 om naturskadeforsikring og forskrift 21. desember 1979 nr. 3420 om instruks for Norsk Naturskadepool.

(2)       Med avsetning til garantiordningen forstås avsetning etter lov 6. desember 1996 nr. 75 (banksikringsloven) kapittel 2A og forskrift 22. desember 2006 nr. 1617 om garantiordning for skadeforsikring.

§ 4-16. Avsetninger for forpliktelser - balansepost 11.3

 Posten omfatter avsetninger for forpliktelser som på balansedagen anses å være

sannsynlige eller sikre, men hvor det foreligger en usikkerhet med hensyn på beløpets størrelse eller forfallstidspunkt.

§ 4-17. Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper - balansepost 12

(1)       «Premiedepot fra gjenforsikringsselskaper» i et avgivende forsikringsselskaps balanse skal omfatte beløp som er deponert av eller holdt tilbake fra andre forsikringsselskap i henhold til gjenforsikringsavtaler.

(2)       Beløp som angitt i første ledd kan ikke motregnes i gjeld til eller fordringer på andre berørte selskap.

(3)       Dersom det avgivende forsikringsselskap har mottatt verdipapirer til deponering og fått overdratt eiendomsretten, skal denne post omfatte det beløp det avgivende selskap skal utbetale i henhold til deponeringen.

 

IV Utenom balansen

§ 4-18. Forvaltning av eiendeler

 Eiendeler som forvaltes i tredjemanns navn og på vegne av tredjemann, skal ikke føres opp i balansen.

§ 4-19 Betingede forpliktelser utenom balansen

 Alle garantier som selskapet har avgitt og eiendeler som er stilt som sikkerhet på vegne av tredjemann, skal føres under denne posten.

§ 4-20. Forpliktelser utenom balansen

(1)       Ugjenkallelige forpliktelser som vil kunne føre til fremtidige kostnader/tap, inngår i denne posten.

(2)       Dersom selskapet har avhendet eiendeler hvor erverver har rett, men ikke plikt, til å

tilbakeføre de overdratte eiendeler til selskapet til et fastsatt beløp og på fastsatt tidspunkt, skal den avtalte pris i tilfelle gjenkjøp føres opp under denne posten.

(3)       Forpliktelser som skal oppføres utenom balansen, omfatter ikke forpliktelser som er knyttet til forsikringsvirksomhet.

Kapittel 5. Noteopplysninger

I Innledende bestemmelser

§ 5-1. Generelle bestemmelser

(1)       Krav til noteopplysninger etter regnskapsloven kapittel 7 og IFRS kan fravikes hvis ikke annet følger av bestemmelsene i dette kapitlet. På områder som ikke er særskilt regulert i dette kapitlet, skal det ved fravikelse fra IFRS gis opplysninger i henhold til krav etter god regnskapsskikk så langt det er relevant, enten standardene er endelige eller foreløpige.

(2)       Det skal gis opplysninger om hvilke forenklinger fra IFRS etter denne forskriften § 3-12 som er benyttet.

§ 5-2. Alminnelig opplysningsplikt

(1)       I noter til årsregnskapet skal det gis opplysninger som nevnt i dette kapitlet. I tillegg skal det gis opplysninger som er nødvendige for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat og som ikke framgår av årsregnskapet for øvrig.

(2)       Opplysninger kan utelates når de ikke er av betydning for å bedømme den regnskapspliktiges eller konsernets stilling og resultat. Det skal likevel alltid gis opplysninger som nevnt i § 5-42, § 5-48 annet ledd og § 5-51.

§ 5-3. Rettvisende bilde

(1)       Hvis anvendelsen av bestemmelsene i regnskapsloven og denne forskriften ikke er

tilstrekkelig for å gi et rettvisende bilde som nevnt i regnskapsloven § 3-2a første ledd, skal det gis tilleggsopplysninger.

(2)       Dersom selskapet er engasjert i aktiviteter med vesentlig risiko eller vesentlige fordeler som ikke er innregnet i balansen, skal tilleggsopplysningene etter første ledd omfatte en beskrivelse av aktivitetenes finansielle virkning og formålet med dem.

(3)       Ethvert fravik som nevnt i § 2-2 og regnskapsloven § 3-2a annet ledd skal angis.

Regnskapsloven § 7-1 sjette ledd annet punktum gjelder tilsvarende.

§ 5-4. Opplysninger om regnskapsprinsipper mv.

(1) Det skal gis opplysninger om viktige regnskapsprinsipper og viktige kilder til

estimeringsusikkerhet i samsvar med IAS 1.117-133. Endringer i hvilke prinsipper som anvendes skal begrunnes.

(2)       Det skal opplyses om datterselskap anvender andre regnskapsprinsipper enn de som anvendes i morselskapets selskapsregnskap.

(3)       Kontinuitet ved regnskapsføring av fusjon skal opplyses og begrunnes.

(4)       Det skal redegjøres for bakgrunn for overført allokert investeringsavkastning.

§ 5-5. Virkning av endring av regnskapsprinsipp mv.

 Det skal opplyses om virkning av endring av regnskapsprinsipp. Dersom

sammenligningstall ikke er omarbeidet, skal virkningen av endringen opplyses i note. Det skal opplyses om vesentlige feil i tidligere årsregnskap som er ført mot egenkapitalen.

§ 5-6. Opplysninger om virkelig verdi

(1)       Store selskaper skal gi opplysninger om virkelig verdi i samsvar med IFRS 13.

(2)       Mellomstore og små selskaper skal for eiendeler og forpliktelser som måles til virkelig verdi:

a)    opplyse om de verdsettingsmetodene og inndata som ble benyttet,

b)    opplyse om det nivået innenfor hierarkiet for virkelig verdi der målingene av virkelig verdi i sin helhet er kategorisert,

c)    der målingene av virkelig verdi er kategorisert i nivå 2 eller 3, gi en beskrivelse av de verdsettingsmetodene og inndata som ble benyttet. Dersom det foreligger en endring i verdsettingsmetode, skal selskapet opplyse om dette og begrunne endringen.

II Forsikringskontrakter

§ 5-7. Opplysninger om forsikringskontrakter

(1)       Store selskaper skal gi opplysninger om forsikringskontrakter i samsvar med IFRS 4 samt §§ 5-9 til 5-11.

(2)       Mellomstore og små selskaper skal gi opplysninger om forsikringskontrakter i samsvar med §§ 5-8 til 5-11.

§ 5-8. Virkningen av endring i forutsetninger

 Det skal opplyses om virkningen av endringer i forutsetninger for forsikringsteknisk

beregningsgrunnlag som er brukt ved måling av forsikringsforpliktelser, med separat angivelse av virkningen av endringer som har vesentlig innvirkning på finansregnskapet.

Tilsvarende gjelder for endring av måling av gjenforsikringsandelen.

§ 5-9. Forsikringstekniske avsetninger

(1)       Det skal for alle skadeforsikringsbransjer, jf. § 5-10 annet til fjerde ledd, gis en oversikt over avsetning for ikke opptjent bruttopremie og brutto erstatningsavsetning.

(2)       Dersom selskapet ved beregningen av avsetningen for ikke opptjent bruttopremie for en eller flere skadeforsikringsbransjer har anvendt beregningsmetoder som tar hensyn til risikoens utvikling over tid, skal det redegjøres for beregningsmetoden.

(3)       Dersom selskapet for en eller flere skadeforsikringsbransjer har foretatt avsetning for ikke avløpt risiko, skal det gis en oversikt over avsatt beløp i de aktuelle bransjer samt redegjøres for beregningsmetoden.

(4)       Det skal gis en beskrivelse av hvordan brutto erstatningsavsetning er beregnet. Beskrivelsen skal omfatte anvendte metoder, valg av diskonteringsrente, jf. § 3-5 fjerde og femte ledd, og andre vesentlige forutsetninger ved beregningen. Hvis selskapet diskonterer brutto erstatningsavsetning eller deler av denne, skal det gis opplysninger om verdien av denne avsetningskomponenten før diskontering blir foretatt. Det skal gis opplysninger om de metoder som anvendes ved diskonteringen, herunder forutsetningene om forventet gjenstående avviklingstid, forventet fremtidig inflasjon og den anvendte diskonteringsrente. Opplysningene skal gis for hver skadeforsikringsbransje som omfattes av diskonteringen, jf. § 5-10 annet til fjerde ledd. (5)        De beløp som er inndrevet ved overtakelse av forsikredes rettigheter ovenfor tredjemann eller ved eiendomsretten til forsikredes gjenstander og trukket fra brutto erstatningsavsetning, skal oppgis for hver skadeforsikringsbransje der beløpet er betydelig, jf. § 5-10 annet til fjerde ledd.

 (6)      Det skal gis opplysninger om avsetning for ikke opptjent premie og erstatningsavsetning for hver pool-ordning selskapet deltar i. Opplysningene skal gis både brutto og for egen regning.

(7)       Det skal gis en beskrivelse av, og kvantifisering av forskjeller mellom, verdsettelse for solvensformål og verdsettelse i årsregnskapet.

§ 5-10. Premieinntekter og erstatningskostnader mv.

(1)       Forfalte premier, opptjente premier og inntrufne erstatninger skal spesifiseres på forsikringsbransjer som nevnt i annet ledd med følgende underinndeling:

-           Brutto - direkte forretning og mottatt proporsjonal gjenforsikring

-           Brutto -mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring

-           Gjenforsikringsandel

-           For egen regning.

 Det skal videre opplyses hvordan påløpte brutto erstatningskostnader er fordelt mellom anslåtte brutto erstatningskostnader relatert til den aktuelle regnskapsperioden og brutto avviklingsresultat relatert til tidligere regnskapsperioder. Med anslåtte erstatningskostnader menes betalte erstatninger for skadetilfeller inntruffet i regnskapsperioden tillagt erstatningsavsetningen for disse skadetilfellene ved utgangen av regnskapsperioden. Med avviklingsresultatet relatert til tidligere regnskapsperioder menes differansen mellom

   -        erstatningsavsetningen ved inngangen til regnskapsperioden for skadetilfeller inntruffet i tidligere regnskapsperioder, og

   -        erstatninger som er betalt i løpet av regnskapsperioden for skadetilfeller inntruffet i tidligere regnskapsperioder, tillagt erstatningsavsetningen for disse skadetilfellene ved utgangen av regnskapsperioden.

(2)       Postene i første ledd skal fordeles på;

-           Direkte forsikring og mottatt proporsjonal gjenforsikring:

-           Forsikring mot utgifter til medisinsk behandling

-           Forsikring mot inntektstap

-           Yrkesskadeforsikring

-           Motorvognforsikring – trafikk

-           Motorvognforsikring – øvrig

-           Sjøforsikring, transportforsikring og luftfartforsikring

-           Forsikring mot brann og annen skade på eiendom

-           Ansvarsforsikring

-           Kreditt- og kausjonsforsikring

-           Rettshjelpforsikring

-           Assistanseforsikring

-           Forsikring mot diverse økonomisk tap

 

-           Mottatt ikke-proporsjonal gjenforsikring:

 

-           Ikke-proporsjonal gjenforsikring av helseforsikringsforpliktelser

-           Ikke-proporsjonal gjenforsikring av ansvarsforsikringsforpliktelser

-           Ikke-proporsjonal gjenforsikring av forpliktelser innen sjøforsikring, transport¬forsikring og luftfartforsikring

-           Ikke-proporsjonal gjenforsikring av øvrige skadeforsikringsforpliktelser

(3)       Andre bransjer skal tilføyes etter behov.

(4)       Det er ikke nødvendig å gi opplysninger som angitt i første ledd for skadeforsikringsbransjer der den opptjente bruttopremien er mindre enn 25 millioner NOK. Det skal allikevel gis opplysninger som nevnt i første ledd for de fire skadeforsikringsbransjene med høyest opptjent bruttopremie.

§ 5-11- Fordeling av inntekter på geografiske områder

 Det skal gis opplysninger om samlede forfalte premieinntekter fra direkte forsikring som er inngått i Norge, i andre land omfattet av EØS-avtalen, samt i øvrige land. Slike

opplysninger kan unnlates dersom bruttopremien utgjør mindre enn 5 prosent av totale brutto premieinntekter.

III Finansielle instrumenter

§ 5-12. Opplysninger om finansielle instrumenter

(1)       Store selskaper skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med IFRS 7, § 5-6 og §§ 5-28 til 5-34.

(2)       Mellomstore selskaper skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6 og §§ 5-13 til 5-34.

(3)       Små selskaper skal gi opplysninger om finansielle instrumenter i samsvar med § 5-6, § 5-13, § 5-14, § 5-17, § 5-18, § 5-22, § 5-23, § 5-25, § 5-27 annet ledd annet punktum og §§ 5-28 til 5-34.

§ 5-13. Finansielle instrumenters betydning for finansiell stilling og inntjening

 Det skal gis opplysninger som setter brukere av årsregnskapet i stand til å evaluere finansielle instrumenters betydning for selskapets finansielle stilling og inntjening.

§ 5-14. Kategorier av finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser

(1)       Det skal gis opplysninger om den balanseførte verdien av hver av følgende kategorier som definert i IAS 39:

a)    finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de

finansielle eiendelene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39,

b)    investeringer som holdes til forfall,

c)    utlån og fordringer,

d)    finansielle eiendeler tilgjengelige for salg,

e)    finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet, som hver for seg viser (i) de finansielle forpliktelsene som ble øremerket som slike ved førstegangsinnregning, og (ii) de som ble klassifisert som holdt for omsetning i samsvar med IAS 39, og

f)     finansielle forpliktelser målt til amortisert kost.

§ 5-15. Finansielle eiendeler eller finansielle forpliktelser til virkelig verdi over resultatet

(1)       Dersom selskapet har øremerket et utlån eller en fordring (eller en gruppe av utlån eller fordringer) til virkelig verdi over resultatet, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.9 og 7.11.

(2)       Dersom selskapet har øremerket en finansiell forpliktelse til virkelig verdi over resultatet, skal det gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.10 og 7.11.

§ 5-16. Omklassifisering

 Dersom selskapet har omklassifisert en finansiell eiendel, skal det opplyses om hvilket beløp som er omklassifisert til og fra hver kategori, jf. § 5-14, samt grunnen til denne omklassifiseringen. Dersom den særlige adgangen til å omklassifisere etter IAS 39.50B er anvendt, skal det gis opplysninger som nevnt i IFRS 7.12A.

§ 5-17. Motregning av finansielle eiendeler og forpliktelser

 Det skal gis opplysninger i samsvar med IFRS 7.13B-13F for alle innregnede finansielle instrumenter som motregnes i samsvar med IAS 32.42. IFRS 7.13B-13F gjelder også for innregnede finansielle instrumenter som er gjenstand for en håndhevbar generell

avregningsordning eller lignende avtale, uansett om de motregnes i samsvar med IAS 32.42.

§ 5-18. Sikkerhetsstillelse egne forpliktelser

 Det skal opplyses om den balanseførte verdien av finansielle eiendeler som selskapet har stilt som sikkerhet for forpliktelser eller betingede forpliktelser. Det skal videre opplyses om vilkår og betingelser knyttet til selskapets sikkerhetsstillelse.

§ 5-19. Sikkerhetsstillelse for utlån og andre eiendeler

Når selskapet har akseptert en sikkerhetsstillelse for eiendeler, som det kan selge eller stille som sikkerhet på nytt, skal det opplyses om

a)    den virkelige verdien av sikkerhetsstillelsen,

b)    den virkelige verdien av sikkerhet som er solgt eller stilt som sikkerhet på nytt, samt om selskapet har en plikt til å returnere den, og

c)    vilkår og betingelser knyttet til selskapets bruk av sikkerhetsstillelsen.

§ 5-20. Avsetningskonto for kredittap

 Når finansielle eiendeler har falt i verdi som følge av kredittap, og selskapet registrerer verdifallet på en separat konto i stedet for å direkte redusere eiendelens balanseførte verdi, skal selskapet vise en avstemming av endringene på denne kontoen i løpet av regnskapsåret.

§ 5-21. Sammensatte finansielle instrumenter med flere innebygde derivater

 Dersom selskapet har utstedt et instrument som inneholder både en forpliktelsesdel og en egenkapitaldel (se IAS 32.28), og instrumentet har flere innebygde derivater hvis verdier er innbyrdes avhengige, skal selskapet opplyse om dette.

§ 5-22. Mislighold og manglende oppfyllelse

 For innlån innregnet ved slutten av regnskapsåret skal det opplyses om eventuelle

mislighold og manglende oppfyllelse i samsvar med IFRS 7.18 og 7.19. Små selskaper skal gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.18.

§ 5-23. Sikringsbokføring

 Ved sikringsbokføring skal selskapet gi opplysninger i samsvar med IFRS 7.22-24.

§ 5-24. Virkelig verdi av finansielle instrumenter målt til amortisert kost

 Det skal gis opplysninger om virkelig verdi for balansepost 2.3.1 og 2.3.2. Opplysninger om virkelig verdi kreves likevel ikke når den balanseførte verdien er en rimelig tilnærming til virkelig verdi.

§ 5-25. Egenkapitalinstrumenter hvor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte

 Det skal gis en beskrivelse av egenkapitalinstrumenter som måles til anskaffelseskost i samsvar med IAS 39, disse instrumentenes balanseførte verdier og en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan måles på en pålitelig måte.

§ 5-26. Art og omfang av risiko som oppstår av finansielle instrumenter

(1)       Det skal gis opplysninger som gjør det mulig for brukere av årsregnskapet å vurdere arten og omfanget av risiko som oppstår av finansielle instrumenter, og som selskapet er eksponert for ved slutten av regnskapsåret. Opplysningene skal minst dekke kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko.

(2)       For hver type risiko knyttet til finansielle instrumenter skal det opplyses om; a)

risikoeksponeringer, b) prinsipper og prosesser for håndtering av risiko, c) metoder for

måling av risiko og d) eventuelle endringer av bokstav a), b) eller c) fra forrige periode.

(3)       For hver type av risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal det gis et sammendrag av kvantitative data om eksponering for denne risikoen ved slutten av regnskapsåret. Disse opplysningene skal være basert på den informasjonen som gis internt til nøkkelpersoner i selskapets ledelse.

(4)       For hver type av risiko som oppstår av finansielle instrumenter skal det gis opplysninger som kreves av sjette til niende ledd i det omfang dette ikke fremgår av tredje ledd.

(5)       Det skal videre gis opplysninger om andre konsentrasjoner av risiko der dette ikke fremgår av tredje og fjerde ledd.

(6)       Dersom de kvantitative dataene det opplyses om ved slutten av regnskapsåret ikke errepresentative for risiko i løpet av perioden, skal selskapet legge frem ytterligere informasjon som er representativ.

Kredittrisiko

(7)       Det skal gis opplysninger om kredittrisiko i samsvar med IFRS 7.36-38.

Likviditetsrisiko

(8)       Det skal presenteres en forfallsanalyse av finansielle forpliktelser som viser de gjenværende kontraktsmessige forfallene. Det skal i tillegg gis en beskrivelse av hvordan den iboende likviditetsrisikoen i forfallsanalysen håndteres.

Markedsrisiko

(9)       Det skal gis en sensitivitetsanalyse for hver type markedsrisiko som selskapet er eksponert for ved slutten av regnskapsåret, som viser hvordan resultatet og egenkapitalen ville blitt påvirket av endringer i den relevante risikovariabelen innenfor et rimelig mulighetsområde på det tidspunktet. Det skal opplyses om metodene og forutsetningene som ble benyttet ved utarbeidelsen av sensitivitetsanalysen. Eventuelle endringer fra forrige periode i metoder og forutsetninger skal opplyses og begrunnes. Dersom selskapet utarbeider "value-at-risk" analyse, skal det gis opplysninger i henhold til IFRS 7.41.

(10)     Når den sensitivitetsanalysen som det opplyses om etter niende ledd, ikke er

representativ for en iboende risiko i et finansielt instrument, skal selskapet opplyse om dette, samt om grunnen til at sensitivitetsanalysen ikke er representativ.

§ 5-27. Overføring av finansielle eiendeler

(1)       Det skal gis opplysninger som gjør det mulig for brukerne av årsregnskapet:

a) å forstå forholdet mellom overførte finansielle eiendeler som ikke er fraregnet i sin

helhet og de tilknyttede forpliktelsene, og b) å evaluere arten av og risikoene knyttet til selskapets vedvarende engasjement i fraregnede finansielle eiendeler.

(2)       Det skal gis opplysninger om overførte finansielle eiendeler som ikke er blitt fraregnet i

sin helhet i samsvar med IFRS 7.42D. Små selskaper skal gi opplysninger i samsvar med

IFRS 7.42D bokstav a, b og e.

(3)       Når et selskap fraregner overførte finansielle eiendeler i sin helhet, jf. IAS 39.20 bokstav a og bokstav c (i), men har et vedvarende engasjement i dem, skal det minst gis opplysninger for hver type vedvarende engasjement i samsvar med IFRS 7.42E-G.

§ 5-28. Aksjer og andeler

(1)       Aksjer, egenkapitalbevis og andeler i andre selskaper skal spesifiseres etter selskap. Norske selskaper skal angis med organisasjonsnummer. Spesifikasjonen skal omfatte de største postene og minst utgjøre 90 prosent av selskapets beholdning av henholdsvis aksjer, egenkapitalbevis og andeler. Aksjer i finansinstitusjoner og forsikringsselskap skal uansett spesifiseres.

(2)       Det skal redegjøres for risikoprofilen i selskapets aksjeportefølje per årsslutt og gjennom året.

(3)       For verdipapirer ført under balanseposten 2.4.1 skal det opplyses om balanseført verdi. Andel av balanseført verdi som er børsnoterte verdipapirer skal opplyses.

§ 5-29. Ansvarlig lånekapital i andre foretak

 Det skal gis opplysninger om selskapets ansvarlige lånekapital i andre foretak. Det skal opplyses hvordan den ansvarlige lånekapitalen fordeler seg mellom balansepost 2.2 og balansepost 2.4.

§ 5-30. Andre finansielle eiendeler

 Balansepost 2.4.5 spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-31. Andre fordringer

 Balansepost 4.3 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-32. Forskuddsbetalte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter

 Balansepost 6.3 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av vesentlig betydning for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-33 Ansvarlig lån

(1)       Selskapet skal gi følgende opplysninger når det gjelder ansvarlig lånekapital:

For hvert lån som overstiger 10 prosent av totalbeløpet for den ansvarlige lånekapital:

1. lånets størrelse, den valuta det er oppgitt i, rentesats og forfall, eller opplysning om at det er en evigvarende ansvarlig lånekapital,

2. om det er forhold som eventuelt krever en hurtigere tilbakebetaling og

3. vilkårene for den ansvarlige lånekapital, eventuelle bestemmelser om at den ansvarlige lånekapital kan konverteres til egenkapital eller til en annen form for gjeld, samt vilkårene i disse bestemmelsene.

For annen ansvarlig lånekapital skal det gis en summarisk oversikt over betingelsene.

(2)       Dersom selskapet har opptatt ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta, skal valutakursgevinst eller valutakurstap på slik lånekapital angis. Dersom selskapet har inngått sikringsforretning som gjelder ansvarlig lånekapital i utenlandsk valuta skal dette opplyses.

(3)       Kostnader i forbindelse med selskapets ansvarlige lånekapital i løpet av regnskapsåret skal angis.

§ 5-34. Andre forpliktelser

 Balansepost 13.5 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er av betydning for vurderingen av årsregnskapet.

IV Eiendom

§ 5-35. Investeringseiendom

(1)       Store selskaper skal gi opplysninger om investeringseiendom i samsvar med IAS 40 og § 5-6 første ledd.

(2)       Mellomstore og små selskaper skal gi opplysninger om investeringseiendom i samsvar med tredje til femte ledd samt § 5-6 annet ledd.

(3)       Selskaper som anvender modellen med virkelig verdi skal:

a)    opplyse om i hvilket omfang den virkelige verdien er basert på en verdsetting foretatt av en uavhengig takstmann med en anerkjent og relevant faglig kvalifikasjon og som nylig har hatt erfaring med lokaliseringen og kategorien av den investeringseiendommen som blir taksert. Dersom det ikke har skjedd noen slijk verdsetting, skal det opplyses om dette.

b)    gi en avstemming mellom de balanseførte verdiene av investeringseiendom i begynnelsen og i slutten av perioden som viser:

                             i.        tilganger, spesifisert på:

-    de tilganger som er resultat av anskaffelser

-    de tilganger som er resultat av etterfølgende utgifter innregnet i en eiendels balanseførte verdi

-    de tilganger som er resultat av anskaffelser i forbindelse medvirksomhetssammenslutninger

                            ii.        investeringseiendommer klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5 og andre avhendinger

                           iii.        netto gevinster eller tap ved justering av virkelig verdi

                           iv.        overføringer til og fra eierbenyttet eiendom

                            v.        andre endringer

(4)       I de unntaksvise tilfellene hvor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte (se nr. 53 i IAS 40), skal det gis en beskrivelse av investeringseiendommen og en forklaring på hvorfor virkelig verdi ikke kan fastsettes på en pålitelig måte.

(5)       Selskaper som anvender anskaffelseskostmodellen skal gi opplysninger om:

a)    hvilke avskrivningsmetoder som er benyttet,

b)    utnyttbar levetid eller avskrivningssatsene som er benyttet,

c)    brutto balanseført verdi og akkumulert avskrivning (herunder akkumulerte tap ved verdifall) ved begynnelsen og slutten av perioden,

d)    en avstemming av den balanseførte verdien av investeringseiendom ved begynnelsen og slutten av perioden som viser:

                             i.        tilganger, spesifisert på

-    de tilganger som er resultat av anskaffelser

-    de tilganger som er resultat av etterfølgende utgifter innregnet i en eiendels balanseførte verdi de tilganger som er resultat av anskaffelser i forbindelse med virksomhetssammenslutninger

                            ii.        investeringseiendommer klassifisert som holdt for salg i samsvar med IFRS 5 og andre avhendinger

                           iii.        avskrivning

                           iv.        beløpet for tap ved verdifall som er innregnet, samt beløpet for reverserte tap ved verdifall i løpet av perioden, i samsvar med IAS 36

                            v.        overføringer til og fra eierbenyttet eiendom

                           vi.        andre endringer

§ 5-36. Eierbenyttet eiendom

(1)       Det skal gis en avstemming av balanseført verdi av eierbenyttet eiendom ved begynnelsen og slutten av perioden som viser:

a)    tilgang og avgang

b)    økninger eller reduksjoner som skyldes verdireguleringer

c)    avskrivninger

d)    andre endringer

(2)       For eierbenyttet eiendom som balanseføres til verdiregulert beløp, skal det videre gis følgende opplysninger:

a)    tidspunktet for verdireguleringen

b)    om en uavhengig takstmann ble benyttet

c)    den balanseførte verdien som ville ha vært innregnet dersom eiendommen hadde vært balanseført i henhold til anskaffelseskostmodellen

d)    verdireguleringsreserven, som viser endringen i reserven i perioden¨

e)    opplysninger om virkelig verdi i samsvar med § 5-6

V Foretak i samme konsern og tilknyttede foretak

§ 5-37. Aksjer og andeler i foretak i samme konsern og tilknyttede selskap m.v.

(1)       Det skal opplyses om firma, forretningskontor, eierandel og stemmeandel for

datterselskap, tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet.

(2)       Regnskapspliktig som med hjemmel i regnskapsloven § 3-7 ikke har utarbeidet

konsernregnskap, skal opplyse om firma og forretningskontor for morselskapet.

(3)       Det skal gis opplysninger om aksjer og andeler i foretak i samme konsern i henhold til norsk regnskapsstandard nr. 17 Virksomhetskjøp. Det skal gis opplysninger om aksjer og andeler i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet i henhold til foreløpig norsk

regnskapsstandard Investering i tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet.

(4)       For investeringer i datterselskap som innregnes og måles i samsvar med IAS 39, skal det gis opplysninger i henhold til IFRS 13.

§ 5-38. Fordringer på og verdipapirer utstedt av foretak i samme konsern og tilknyttede

selskaper.

 Ansvarlig lånekapital i datterforetak, tilknyttede foretak og felleskontrollerte foretak skal spesifiseres på hver enkelt hovedpost. Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

§ 5-39. Virkning av endring av konsernsammensetning

(1)       Ved endring i konsernsammensetningen skal det gis opplysninger som muliggjør sammenligning med tidligere årsregnskap.

(2)       Ved hver virksomhetssammenslutning som er gjennomført i perioden, skal det gis

opplysninger i samsvar med IFRS 3 nr. B64, B65 og B67 bokstav a til c.

VI Annet

§ 5-40. Avsetninger, betingede forpliktelser og betingede eiendeler

(1)       For hver klasse av avsetninger, jf. IAS 37 nr. 87, skal selskapet gi opplysninger i samsvar med IAS 37 nr. 84, nr. 85 og nr. 88.

(2)       For hver klasse av betingede forpliktelser, jf. IAS 37 nr. 87, skal selskapet gi opplysninger i samsvar med IAS 37 nr. 86 og nr. 88. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi slik informasjon skal det opplyses om dette.

(3)       For hver klasse av betingede eiendeler skal selskapet gi opplysninger i samsvar med IAS 37 nr. 89 og nr. 90. Dersom det ikke er praktisk mulig å gi slik informasjon, skal det opplyses om dette.

(4)       Dersom opplysninger i første til tredje ledd i vesentlig grad kan forventes å påvirke

selskapets stilling i en tvist med en annen part, kan det istedenfor gis opplysninger som nevnt i IAS 37 nr. 92.

§ 5-41. Immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr

(1)       For hver post under immaterielle eiendeler samt anlegg og utstyr skal det opplyses om: inngående balanse,

a)    anskaffelseskost,

b)    tilgang og avgang i løpet av regnskapsåret,

c)    samlede avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger,

d)    avskrivninger, nedskrivninger og reverseringer av nedskrivninger i regnskapsåret og

e)    utgående balanse.

(2)       Det skal opplyses om endring i avskrivningsplan.

Immaterielle eiendeler

(3)       For hver post under immaterielle eiendeler skal økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan opplyses.

(4)       Goodwill skal spesifiseres for hvert enkelt virksomhetskjøp. Avskrivningsplan for

goodwill som er lenger enn fem år, skal begrunnes.

(5)       Dersom immaterielle eiendeler regnskapsføres i samsvar med IAS 38, skal det gis

opplysninger i samsvar med IAS 38 nr. 122 bokstav a, nr. 124 og nr. 125.

Anlegg og utstyr

(6)       For hver post under anlegg og utstyr skal det opplyses om økonomisk levetid og valg av avskrivningsplan. For hver post skal det opplyses om balanseførte leieavtaler.

(7)       Det skal opplyses om hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for nedskrivning og reversering av nedskrivning.

(8)       Ved leie av anlegg og utstyr som ikke er balanseført skal det opplyses om årlig leie med tilsvarende spesifikasjon som i oppstillingsplanen for balansen.

§ 5-42. Egenkapital

(1)       Selskaper som er aksjeselskap skal opplyse om aksjekapitalen og aksjenes pålydende fordelt på hver aksjeklasse. Det skal opplyses om vedtektsbestemmelser om stemmerett. Det skal opplyses om alle rettigheter som kan medføre at det blir utstedt nye aksjer med angivelse av hovedtrekkene i de vilkår som gjelder for retten.

(2)       Det skal gis opplysninger om navn og eierandel for de 20 største aksjeeierne. Opplysning om aksjeeiere som eier under 1 prosent av aksjene kan utelates.

(3)       Det skal opplyses om aksjer i selskapet samt rettigheter til slike, som eies av hvert enkelt medlem av styret, representantskap, kontrollkomiteen, samt administrerende direktør og de enkelte ledende ansatte. For hver aksjeeier skal medregnes aksjer som eies av personlig nærstående. Som personlig nærstående regnes:

a)    ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold,

b)    mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i a) som vedkommende bor sammen med, og

c)    foretak der vedkommende selv eller noen som er nevnt i a) og b) har slik bestemmende innflytelse som nevnt i regnskapsloven § 1-3 annet ledd.

(4)       Selskaper som er morselskap skal i tillegg opplyse om datterselskapers beholdning av morselskapets aksjer. Endringer i løpet av regnskapsåret i beholdningen av selskapets egne aksjer og datterselskapenes beholdning av aksjer i morselskapet skal spesifiseres. Det skal minst opplyses om:

a)    bakgrunnen for erverv som har funnet sted,

b)    antall aksjer som er ervervet, og vederlaget, og

c)    antall aksjer som er avhendet, og vederlaget.

(5)       Regnskapspliktige som er utstedere med Norge som hjemstat etter verdipapirhandelloven § 5-4, skal opplyse om vesentlige indirekte aksjebesittelser i selskapet. Aksjebesittelser som representerer minst 10 prosent av stemmerettene i selskapet, regnes som vesentlige etter første punktum.

§ 5-43. Kapitalkrav

(1)       Ansvarlig kapital skal spesifiseres på basiskapital og supplerende kapital, samt på kapitalgrupper i henhold til finansforetaksloven § 14-9 med tilhørende forskrift. Det skal opplyses om hvordan basiskapitalen er beregnet. Det skal opplyses om tellende ansvarlig kapital til dekning av henholdsvis solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav.

(2)       Det skal opplyses om foretakets solvenskapitalkrav og minstekapitalkrav, jf. finansforetaksloven § 14-10 og § 14-11. Opplysninger om solvenskapitalkravet skal spesifisere bidraget fra de enkelte risikomodulene, diversifiseringseffekter på overordnet nivå samt risikoreduserende effekter av utsatt skatt og forsikringstekniske avsetninger. Opplysninger om minstekapitalkravet skal spesifiseres før og etter anvendelse av den nedre og øvre grense på henholdsvis 25 prosent og 45 prosent av solvenskapitalkravet samt det nominelle minstekravet.

(3)       Dersom foretaket er pålagt kapitalkravstillegg, jf. finansforetaksloven § 14-13 tredje ledd, skal det opplyses om dette.

§ 5-44. Salgskostnader

 Det skal gis opplysninger om hvordan salgskostnader i regnskapsperioden fordeler seg på lønn og provisjoner m.v., herunder provisjoner til andre selskaper.

§ 5-45. Forvaltnings- og administrasjonstjenester

 Det skal opplyses om forvaltnings- og administrasjonstjenester som selskapet yter for tredjemann, dersom omfanget er betydelig i forhold til selskapets virksomhet.

§ 5-46. Andre inntekter

 Resultatpost 13 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

§ 5-47. Leieavtaler

 Det skal gis opplysninger om leieavtaler i henhold til norsk regnskapsstandard nr. 14 Leieavtaler.

§ 5-48. Lønn og generelle administrasjonskostnader

(1)       Det skal opplyses om beregning av pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser i henhold til norsk regnskapsstandard nr. 6 Pensjonskostnader.

(2)       Det skal opplyses om det gjennomsnittlige antall ansatte i regnskapsåret.

§ 5-49. Aksjebasert betaling

 IFRS 2 gjelder.

§ 5-50. Transaksjoner med nærstående parter

Det skal gis opplysninger om transaksjoner med nærstående parter enten i samsvar med IAS 24 eller regnskapsloven § 7-30b.

§ 5-51. Ytelser og lån til ledende ansatte m.v.

(1)       Det skal gis opplysninger om ytelser til ledende personer mv. i samsvar med

regnskapsloven § 7-31b. Alle forsikringsselskaper regnes i denne sammenheng som store

foretak.

(2)       Det skal gis opplysninger i samsvar med regnskapsloven § 7-32 om lån og

sikkerhetsstillelse til ledende personer, aksjeeiere mv.

(3)       Plikten til å opplyse om vilkår for lån og sikkerhetsstillelse i regnskapsloven § 7-31b

niende ledd og § 7-32 annet ledd gjelder bare der vilkårene avviker fra de generelle

markedsvilkår.

§ 5-52. Andre kostnader

(1)       Resultatpost 14 skal spesifiseres på de viktigste enkeltbeløp, dersom disse er vesentlige for vurderingen av årsregnskapet.

(2)       Det skal opplyses om godtgjørelse til revisor og hvordan godtgjørelsen er fordelt på

lovpålagt revisjon, andre attestasjonstjenester, skatterådgivning og andre tjenester utenfor

revisjonen. Honorarer for andre tjenester utenfor revisjonen skal spesifiseres for vesentlig forskjellige tjenester. Opplysningene skal også omfatte godtgjørelse til foretak som revisor har et særskilt samarbeid med.

§ 5-53. Kostnad (inntekt) ved skatt

 Det skal gis opplysninger om skatt i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard

Resultatskatt.

§ 5-54. Store enkelttransaksjoner

 Det skal gis opplysninger om store enkelttransaksjoner som ikke er spesifisert etter andre bestemmelser i denne forskriften.

§ 5-55. Sammenslåing av poster

 Poster i oppstillingsplanen som er slått sammen etter § 4-2, skal spesifiseres.

Regnskapsloven § 6-6 om sammenligningstall gjelder tilsvarende.

§ 5-56. Bestemmelser i regnskapsloven som ikke er regulert særskilt i denne forskriften

 Bestemmelsene i regnskapsloven §§ 7-9, 7-10, 7-14 annet ledd og 7-34 kommer til anvendelse i den grad de er aktuelle for det enkelte selskap.

§ 5-57. Resultat per aksje

 Selskaper hvis aksjer er gjenstand for alminnelig omsetning skal gi opplysninger om resultat per aksje i samsvar med IAS 33.

Kapittel 6. Delårsregnskap

§ 6-1. Plikt til å utarbeide delårsregnskap

Det skal utarbeides delårsregnskap for hvert kvartal. Selskaper hvis verdipapirer ikke er opptatt til handel på regulert marked, kan unnlate å utarbeide delårsregnskap for fjerde kvartal. For morselskap består delårsregnskapet av selskapsregnskap og konsernregnskap.

§ 6-2. Innhold i delårsrapport

 Delårsrapporter skal utarbeides i samsvar med IAS 34. Resultatregnskap, balanse og oppstilling av endringer i egenkapital skal minst angi hovedpostene i oppstillingsplanene, jf. § 4-4 til § 4-6. Underpostene til resultatpost 19 kan, med unntak av post 19.8, slås sammen.

§ 6-3. Tilleggsopplysninger

 Det skal gis opplysninger om selskapets kapitaldekning.

§ 6-4. Offentlighet m.v.

 Delårsregnskapet skal vedtas av selskapets styre innen 60 dager etter regnskapsperiodens slutt, og uten unødig opphold offentliggjøres på selskapets hjemmeside på internett. Selskapet skal sørge for at delårsregnskapet forblir offentlig i minst fem år. Finanstilsynet kan pålegge selskapet å opprette hjemmeside på internett. Det skal gis opplysninger om hvilke deler av delårsregnskapet som er revidert.

Kapittel 7. Avsluttende bestemmelser

§ 7-1. Dispensasjon og utfyllende bestemmelser

 Finanstilsynet kan i det enkelte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 7-2. Ikrafttredelse m.v.

 Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2016 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2016 og senere. Fra samme tid oppheves forskrift 16. desember 1998 nr. 1241 om årsregnskap m.m. for forsikringsselskaper.