Forskrift om endring i forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. mai 2008 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 21 og § 33 første ledd, jf. § 36 andre ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3.

Se forskriften på lovdata.no

Tilhørende lov