Forskrift om endring av forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring (bokføringsforskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 74 om bokføring §§ 2 og 16.

I

I bokføringsforskriften gjøres følgende endringer:

Overskriften i § 5-7 skal lyde:

Uttak av eiendeler og tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner mv.

§ 5-7 nytt annet ledd skal lyde:

Dokumentasjon av uttak av næringsmidler som leveres vederlagsfritt til mottaker for utdeling på veldedig grunnlag etter merverdiavgiftsloven § 6-19 annet ledd, skal dessuten inneholde en bekreftelse fra legitimert representant hos mottaker om at varene er mottatt for slik utdeling. Kravet til å angi vederlag, betalingsforfall samt virkelig verdi gjelder ikke.

II

Endringen under I trer i kraft 1. juli 2016.

Tilhørende lov