Bokføringsloven

Finansdepartementet

LOV 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

Loven gjelder bokføringspliktige som nevnt i § 2; enhver som har regnskapsplikt etter lov 17. juli 1998 nummer 56 om årsregnskap med videre har bokføringsplikt etter denne loven og enhver som har plikt til å levere næringsoppgave etter ligningsloven eller omsetningsoppgave etter merverdiavgiftsloven har bokføringsplikt etter denne loven for den virksomhet som drives. For bokføringspliktige etter annet ledd kan departementet i forskrift gjøre unntak for særlige tilfeller fra bestemmelsene i denne loven.

Se loven på lovdata.no

Tilhørende forskrifter