Forskrift om endringer i forskrift 1. desember 2004 nr.1558 om bokføring

Fastsatt av Finansdepartementet 9. desember 2016 2016 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven ) §2, §3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10, § 11§ 12, § 13, § 13b annet ledd og § 16.

I

I forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsangivelse skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 1. desember 2004 med hjemmel i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven ) §2, §3, § 5, § 6, § 7, § 8, § 10, § 12, § 13, § 13b annet ledd og § 16 og lov 19 juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven § 15-10.

§ 2-1 skal lyde:
§ 2-1. Pliktig regnskapsrapportering
Pliktig regnskapsrapportering etter bokføringsloven § 3 omfatter regnskapsrapportering fastsatt med hjemmel i:
- Lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
- Lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
- Lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven), med unntak av § 8-3 første ledd bokstav e, § 8-4, § 8-5 og § 8-7.

§ 5-2-2 skal lyde:
§ 5-2-2. Tidspunkt for utstedelse av salgsdokument og dokumentasjon av uttak
Salgsdokument skal utstedes snarest mulig og senest en måned etter levering, med mindre annet er bestemt i denne forskriften. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 eller § 8-3-7, kan likevel ikke utstede salgsdokument senere enn det kalenderår levering finner sted med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes.

Dokumentasjon av uttak skal utstedes snarest mulig etter uttakstidspunktet og senest innen femten virkedager i måneden etter at uttaket fant sted. Bokføringspliktige som leverer årsoppgave eller årsterminoppgave etter skatteforvaltningsforskriften § 8-3-3 eller § 8-3-7, kan likevel ikke utstede dokumentasjonen senere enn det kalenderår uttaket fant sted med mindre bestemmelsen i § 5-1-3 tredje ledd benyttes. Uttak skal være betryggende registrert i perioden mellom uttaket skjer og dokumentasjon for uttak utstedes.

§ 5-2-4 skal lyde:
§ 5-2-4. Løpende levering av varer og tjenester
Tjenester som leveres løpende, og varer som leveres i den forbindelse, skal faktureres senest en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1. Utstedelse av salgsdokument for løpende tjenesteleveranser kan utsettes ytterligere for ubetydelige leveranser. Ved anbudsarbeider og lignende kan avtalte betalingsplaner legges til grunn for faktureringen med mindre de avviker vesentlig fra den reelle fremdriften i perioden.

§ 8-1-2a første ledd skal lyde:
Salgsdokument skal utstedes i samsvar med bygge- og anleggsarbeidets fremdrift, senest innen en måned etter utløpet av den alminnelige oppgaveterminen, jf. skatteforvaltningsforskriften § 8-3-1.

§ 8-1-5 første ledd nr. 3 skal lyde:
3. den bokføringspliktige etter 8-1-1 har ikke mottatt bokføringspålegg i medhold av skatteforvaltningsloven eller skattebetalingsloven i løpet av de foregående 18 måneder for brudd på forskriften § 3-1 første ledd nr. 9, § 5-6 eller § 8-1-2.

§ 8-8-3 skal lyde:
§ 8-8-3. Spesifikasjon
Bokføringspliktige som har påtatt seg oppdrag som for oppdragsgiveren er rapporteringspliktig i henhold til skatteforvaltningsloven § 7-6, skal kunne spesifisere inntekter og direkte kostnader for hver kontrakt. Det må være mulig å kontrollere at all inntekt vedrørende slik virksomhet er tatt med i regnskapet.

II

Endringene under I trer i kraft 1. januar 2017.

Tilhørende lov