Forskrift om endring av merverdiavgiftsforskriften og bokføringsforskriften

Fastsatt av Finansdepartementet 21. juni 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift(merverdiavgiftsloven) § 2-1 og lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven) § 16

                                                              I

I forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) gjøres følgende endring:

§ 2-1-1 skal lyde:

§ 2-1-1 Registrerings- og dokumentasjonsplikt mv. for avgiftssubjekter som ikke har forretningssted eller hjemsted i merverdiavgiftsområdet

(1) Avgiftssubjektet og representanten skal oppbevare et eksemplar av salgsdokumentet. Begge er ansvarlige for at bokføringsplikten etter bokføringsloven overholdes.

(2) Skattekontoret kan i særlige tilfeller fravike kravet i første ledd første punktum.

                                                              II

I forskrift 1. desember 2004 nr. 1558 om bokføring gjøres følgende endringer:

§ 5-2-1 fjerde ledd oppheves.

                                                              III

Forskriften trer i kraft 1. juli 2013.

Tilhørende lov