Forskrift om endring av forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv.

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 3 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-3 tredje ledd.

                                                            I
I forskrift 17. april 2008 nr. 386 om offentlige myndigheters mv. plikt til ukrevet å gi ligningsmyndighetene opplysninger om utbetaling av erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. gjøres følgende endringer:

Forskriftens hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Finansdepartementet 17. april 2008 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 6-3 nr. 3 og lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 16-3 tredje ledd.

§ 1 første ledd skal lyde:
Offentlige myndigheter og innretninger mv. skal etter bestemmelsene i denne forskrift ukrevet levere oppgaver over erstatninger, tilskudd, bidrag, trygder, stønader mv. som er utbetalt i inntektsåret og som ikke er innberetningspliktig etter annen bestemmelse i ligningsloven kapittel 5.

                                                           II
Forskriften trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen