Forskrift om endring av forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk

Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 21. desember 2017 med heimel i lov av 10. juli 1936 til å fremja umsetnaden av jordbruksvaror §§ 5 og 5a, og kongeleg resolusjon av 7. mai 1999 nr. 435.

I

I forskrift 29. juni 1999 nr. 763 om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjonsavgift på mjølk gjøres det følgende endringer:

 § 1 første ledd skal lyde:

Produsentar som omsetter jordbruksvarer, skal svara avgift etter desse satsane:

a) Mjølk:

5 øre pr. liter

b) Kjøtt av storfe og kalv:

maks. 2,00 kroner pr. kg

c) Kjøtt av sau og lam:

maks. 4,00 kroner pr. kg

d) Svinekjøtt:

maks. 2,00 kroner pr. kg

e) Egg:

0,70 kroner pr. kg

f) Kjøtt av kylling:

28 øre pr. kg

g) Kjøtt av kalkun:

28 øre pr. kg

h) Korn og oljefrø:

maks. 8 øre pr. kg

  II

Endringene trer i kraft 1. januar 2018.

Tilhørende lov