Forskrift om endring av forskrift om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV (CRR/CRD IV-forskriften)

Fastsatt av Finansdepartementet 29. juni 2017 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 14-4.

I

I forskrift 22. august 2014 nr. 1097 om kapitalkrav og nasjonal tilpasning av CRR/CRD IV gjøres følgende endringer:

§ 5 fjerde ledd tredje punktum skal lyde:

Eksponeringsmålet skal beregnes i henhold til reglene som fremgår av vedlegg 1.

Vedlegg 1: Norsk språkversjon av kommisjonsforordning (EU) 2015/62 (PDF)

 

II

Forskriften trer i kraft 30. juni 2017.